Search form

Lok fɔlɔ 23

1- Dawuda kɔrɔla kosɔbɛ tuma min na, a y'a dencɛ Solomani sigi masaya la Isirayɛlidenw kunna. 2A ye Isirayɛlidenw ɲamɔgɔw bɛɛ lajɛn fana, ni sarakalasebagaw ni Levi kɔmɔgɔ tɔw.

3U ye Levi kɔmɔgɔ cɛdenw jati, k'a ta mɔgɔw ma minw sii sera saan bi saba ma, ani minw tɛmɛna o kan. U tun kɛra mɔgɔ waa bi saba ni waa seegi (38 000) ye. 4Dawuda k'olu cɛma mɔgɔ waa mugan ni naani (24 000) ka bila Masaba ka soo kɔnɔ baara kɔlɔsili kama, ko mɔgɔ waa wɔɔrɔ (6 000) ka kɛ kititigɛlaw ye, 5mɔgɔ waa naani (4 000) ka kɛ daa kɔlɔsibagaw ye, mɔgɔ waa naani ka kɛ Masaba tandobagaw ye, n'u be to k'a tanu ni fɔlikɛminanw ye ale ye minw dilan o kama.

6Dawuda y'u tilantilan jɛnkulu jɛnkulu, ka kɛɲɛ ni Levi deenw ye, minw ye Gɛrisɔn ni Keyati, ani Merari ye.

7Gɛrisɔn deenw ye Layedan ni Simeyi ye. 8Layedan deenw tun ye mɔgɔ saba ye, Yeyɛli ye kɔrɔ ye, Zetamu ni Yowɛli ka tugu. 9Simeyi deenw tun ye saba ye, Selomiti ni Aziyɛli, ani Aran. Olu le ye Layedan kɔmɔgɔw ka gwatigiw ye. 10Simeyi deenw tun ye mɔgɔ naani ye: Yaati ni Ziza, ani Yewusi ni Beriya. 11Yaati le tun ye kɔrɔ ye, Ziza ka tugu. Yewusi ni Beriya ma deen caaman sɔrɔ, o la, jatili kɛwaati la, u ye olu kori k'u kɛ soo kelen mɔgɔw ye.

12Keyati deenw tun ye mɔgɔ naani ye, Amuramu ni Yiseyari, ani Eburɔn ni Uziyɛli ye. 13- Amuramu deenw tun ye Arɔn ni Musa ye. Arɔn wolomana ka bila a daan na Ala ka yɔrɔ baara kama, Ale n'a kɔmɔgɔw ka to ka wusulan jɛni Masaba ye, k'a ka baara kɛ, ani ka to ka duba kɛ mɔgɔw ye Masaba tɔgɔ la tuma bɛɛ. 14Musa kɛra Ala ka mɔgɔ ye, a deenw ni Levi kɔmɔgɔ tɔw le korila ka jati. 15Musa deenw tun ye Gɛrisɔn ni Eliyezɛri ye. 16Gɛrisɔn deen fɔlɔ ye Sebuyɛli ye. 17Eliyezɛri deen fɔlɔ tun ye Ereyabiya ye, a ma deen wɛrɛ sɔrɔ tugu. Nga Ereyabiya deenw cayara kosɔbɛ.

18Yiseyari deen fɔlɔ tun ye Selomiti ye.

19Eburɔn deen fɔlɔ tun ye Yeriyawu ye, a deen filanan ka kɛ Amariya ye, sabanan ka kɛ Yaaziyɛli ye, naaninan ka kɛ Yekameyamu ye.

20Uziyɛli deen fɔlɔ tun ye Mise ye, a filanan kɛra Yisiya ye.

21Merari deenw tun ye Mali ni Musi ye. Mali deenw tun ye Eleyazari ni Kisi ye. 22Eleyazari sara, a ma dencɛ sɔrɔ, nga a tun ye denmusow le sɔrɔ. Kisi deenw y'u furu, olu minw tun y'u balimaw ye. 23Musi deenw tun ye mɔgɔ saba ye, Mali ni Edɛri, ani Yeremɔti.

24Olu le ye Levi kɔmɔgɔw ye, ka kɛɲɛ n'u ka gwasow ye, ani u ka gwatigiw. Ka kɛɲɛ ni jati ye min tun kɛra, u tun ye mɔgɔ kelen kelen bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn. N'u tun ye saan mugan, walima mugan ni kɔ sɔrɔ tuma min na, u tun be Masaba ka soo kɔnɔ baara daminɛ.

25Bari Dawuda tun y'a fɔ ko Masaba, Isirayɛli ka Ala ye hɛrɛ kɛ a ka jama ye, ani ko a siginin be Zeruzalɛmu tuma bɛɛ. 26- K'o la, Levi kɔmɔgɔw tena fanibugu nin ta tugu ka yaala n'a ye, minan minw bilar'a baara kama, u tena olu fana ta ka yaala n'u ye. 27Ka kɛɲɛ ni Dawuda ka kuma laban ye, Levi kɔmɔgɔw jatira k'a ta sanmuganden ma fɔɔ ka yɛlɛ. 28- U tun be Arɔn kɔmɔgɔw dɛmɛ baara la Masaba ka soo kɔnɔ, ka to ka luu kɔnɔnaw ni sodenninw kɔlɔsi, ka Ala ka minanw bɛɛ saniya, ani ka baara wɛrɛw kɛ o yɔrɔ la. 29Buru minw tun be to ka bila Ala ɲakɔrɔ, u tun b'o baara kɛ, ani ka mugu koo ɲanabɔ min tun ye suman saraka ye: ŋɔmi, fununan ma don minw na, ni takula, ani furufuru. Olu fana le tun be sumanikɛminanw sifa bɛɛ kunna. 30U ka baara tun ye nin ye: sɔgɔma ni wulafɛ, u be na Masaba tanu ani k'a boɲa. 31U tun b'o kɛ fana saraka jɛnitaw bɛɛ bɔtuma na Masaba ɲakɔrɔ, lafiɲɛlon na, ni kalokura ɲanagwɛ la, ani ɲanagwɛ dɔ wɛrɛw la. U tun be baara kɛ a ɲakɔrɔ tuma bɛɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔda ye min latigɛra. 32U tun be Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu kɔlɔsi, ani Yɔrɔ Senuman. U tun be to ka Arɔn kɔmɔgɔw ka fɔtaw bato Masaba ka soo kɔnɔ baara la, olu minw ye u balimaw ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index