Search form

Lok fɔlɔ 24

Sarakalasebagaw ka jɛnkuluw

1Arɔn deenw ka jɛnkuluw filɛ nin ye. Arɔn deenw ye Nadabu ni Abiyu, ani Eleyazari ni Itamari ye. 2- Nadabu ni Abiyu kɔnna ka sa u faa ɲa, u tun ma dencɛw sɔrɔ. O la, sarakalasebaara dira Eleyazari ni Itamari ma. 3Dawuda, ni Eleyazari kɔmɔgɔ Sadɔki, ani Itamari kɔmɔgɔ Ayimelɛki ye Arɔn kɔmɔgɔ nunu tilantilan ka kɛɲɛ n'u ka baara ye. 4Gwatigiw tun ka ca Eleyazari kɔmɔgɔw cɛma ka tɛmɛ Itamari kɔmɔgɔw kan. U ye tilanni nin kɛ, Eleyazari kɔmɔgɔw cɛma, gwatigi tan ni wɔɔrɔ tun be yen, Itamari kɔmɔgɔw taw kɛra seegi ye. 5U ye kala la k'u tilantilan bari dɔw tun ka kan ka baara kɛ Masaba ka Yɔrɔ Senuman na, dɔw fana k'a kɛ yɔrɔ dɔ nin na, olu tun bɔra Eleyazari kɔmɔgɔw ni Itamari taw la.

6Netanɛli deen Semaya min tun ye sɛbɛnnikɛla ye, Levi kɔmɔgɔw cɛma, ale y'u sɛbɛn masacɛ ɲana, ani ɲamɔgɔw, ni sarakalasebaga Sadɔki, ani Abiyatari dencɛ Ayimelɛki, ni sarakalasebagaw ni Levi kɔmɔgɔ tɔw ka gwatigiw ɲana. U tilantilanwaati la, u tun be kala la siɲɛ fila ka wolomani kɛ Eleyazari kɔmɔgɔw cɛma, ka sɔrɔ k'a bon siɲɛ kelen ka tali kɛ Itamari taw cɛma.

7U kɔnna ka kalabon min kɛ, o benna Yoyaribu kan, filanan benna Yedaya kan. 8Sabanan benna Arimu kan, naaninan benna Seworimu kan. 9A duurunan benna Malikiya kan, wɔɔrɔnan benna Miyamin kan. 10Wolonwulanan benna Akɔsi kan, seeginan benna Abiya kan. 11Kɔnɔntɔnnan benna Yesuwa kan, tannan benna Sekaniyawu kan. 12Tan ni kelennan benna Eliyasibu kan, tan ni filanan benna Yakimu kan. 13Tan ni sabanan benna Upa kan, tan ni naaninan benna Yɛsɛbeyabu kan. 14Tan ni duurunan benna Biliga kan, tan ni wɔɔrɔnan benna Imɛri kan. 15Tan ni wolonwulanan benna Eziri kan, tan ni seeginan benna Apisesi kan. 16Tan ni kɔnɔntɔnnan benna Petaya kan, mugannan benna Yeezikɛli kan. 17Mugan ni kelennan benna Yakin kan, mugan ni filanan benna Gamuli kan. 18Mugan ni sabanan benna Delayawu kan, mugan ni naaninan benna Maaziyawu kan.

19Nin le kɛra u tilancogo ye, ka don u ka baara la Masaba ka soo kɔnɔ, ka kɛɲɛ n'u bɛmacɛ Arɔn fɔcogo ye Masaba, Isirayɛli ka Ala tun ye min latigɛ.

Levi kɔmɔgɔ tɔw ka jɛnkuluw

20Levi kɔmɔgɔ minw tɔɔ tora, Subayɛli yirala Amuran kɔmɔgɔw cɛma. Subayɛli kɔmɔgɔw la, o kɛra Yɛdeyawu ye. 21Ereyabiyawu taw cɛma, o kɛra Yisiya ye, ale kɛra u kɔrɔ ye. 22Yiseyari kɔmɔgɔw fɛ, o kɛra Selomɔti ye. Selomɔti taw cɛma, o kɛra Yaati ye. 23Eburɔn deenw ye: Yeriyawu kɛra deen fɔlɔ ye, Amariyawu ye filanan ye, Yaaziyɛli ye sabanan ye, Yekameyamu ye naaninan ye. 24Mika tun ye Uziyɛli deen ye. Mika kɔmɔgɔw cɛma, o ye Samiri ye. 25Mika balimacɛ Yisiya kɔmɔgɔw cɛma, o ye Zakariyawu ye. 26Merari deenw ye Mali ni Musi ye, ani a dencɛ Yaaziyawu deenw. 27Merari dencɛ Yaaziyawu deenw ye Sowamu ni Zakuri ani Iburi ye. 28Mali deen ye Eleyazari ye, ale ma deen sɔrɔ. 29A deen wɛrɛ ye Kisi ye, Kisi deen ye Yerameyɛli ye. 30Musi ta ye Mali ni Edɛri ani Yerimɔti ye.

O le tun ye Levi kɔmɔgɔw ye ka kɛɲɛ n'u ka gwasow ye. 31Olu fana ye kala la i n'a fɔ Arɔn kɔmɔgɔw, u balimaw. U tun y'o kɛ masacɛ Dawuda ɲana, ani Sadɔki ni Ayimelɛki, ani sarakalasebagaw ni Levi kɔmɔgɔ tɔw ka gwatigiw ɲana. K'a ta kɔrɔ ka gwaso ma, fɔɔ ka ta'a bila dɔgɔ ta ma, bɛɛ ta kɛra cogo kelen na.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index