Search form

Lok fɔlɔ 3

Dawuda kɔmɔgɔw

1Dawuda ye deen minw sɔrɔ k'a to Eburɔn, olu filɛ: Amɔn le y'a deen fɔlɔ ye, ale y'a ka muso Ayinowamu deen ye ka bɔ Zizireyɛli. A deen filanan ye Daniyɛli ye, ale bamuso ye Abigayɛli ye ka bɔ Karimɛli. 2A deen sabanan ye Abisalɔn ye, ale ye Gɛsuri masacɛ deen Talimayi denmuso Maaka deen ye. Naaninan ye Agiti deen Adoniya ye. 3Duurunan ye Abitali deen Sefatiya ye. Wɔɔrɔnan ye a ka muso Ɛgila deen Yitireyamu ye. 4- A y'o deen wɔɔrɔ nunu sɔrɔ k'a to Eburɔn. A ye saan wolonwula ni kalo wɔɔrɔ kɛ masaya la yen, ka na saan bi saba ni saba kɛ Zeruzalɛmu.

5- A ye deen minw sɔrɔ Zeruzalɛmu, olu filɛ: Simeya ni Sobabu, ani Natan ni Solomani. Olu mɔgɔ naani bɛɛ ye Amiyɛli denmuso Batiseba deenw ye. 6A deen tɔw ye Yibari ye, ani Elisuwa ni Elifɛlɛti, 7ani Noga ni Nɛfɛgi, ani Yafiya, 8ni Elisama, ani Eliyada ni Elifɛlɛti, olu ye deen kɔnɔntɔn ye.

9U bɛɛ tun ye Dawuda deenw ye, a ka gɛrɛfɛmusow deenw niin t'u la. U balimamuso tun ye Tamari ye.

10Solomani deen ye Orobowamu ye. Ale ta ye Abiya ye, Abiya ta ye Aza ye, Aza ta ye Zozafati ye. 11Zozafati ta ye Zoramu ye, Zoramu ta ye Akaziyasi ye, Akaziyasi ta ye Zowasi ye. 12Zowasi ta ye Amaziyasi ye, Amaziyasi ta ye Azariya ye, Azariya ta ye Yotamu ye. 13Yotamu ta ye Akazi ye, Akazi ta ye Ezekiyasi ye, Ezekiyasi ta ye Manase ye. 14Manase ta ye Amɔn ye, Amɔn ta ye Zoziyasi ye. 15Zoziyasi deenw filɛ: Yowanan le ye a deen fɔlɔ ye, filanan ye Yoyakimu ye, sabanan ye Sedesiyasi ye, naaninan ye Salumu ye. 16Yoyakimu deenw ye Yekoniya ni Sedesiyasi ye.

17Yekoniya min tun minɛna ka taga Babilɔni, ale deenw filɛ: Salitiyɛli, 18ni Malikiramu ni Pedaya, ani Sɛnasari ni Yekamiya, ni Osama ani Nedabiya ye. 19Pedaya deenw ye Zorobabɛli ni Simeyi ye. Zorobabɛli deenw fana ye Mesulamu ye, ni Ananiya, ani u balimamuso Selomiti ye. 20A ye dencɛ duuru wɛrɛ sɔrɔ, Asuba ani Oyɛli ni Berekiya, ani Azadiya, ni Yusabɛzɛdi. 21Ananiya kɔmɔgɔw ye Pelatiya ni Yesaya ye. Erefaya deenw fana be yen, ni Arinan taw, ani Obadiya taw, ni Sekaniya taw. 22Sekaniya deen ye Semaya ye. Semaya deenw fana ye Atusi ye, ni Yigeyali, ani Bariya ni Neyariya ani Safati. Olu tun ye mɔgɔ wɔɔrɔ ye. 23Neyariya deenw ye Eliyoyenayi ye, ni Izikiya ni Azirikamu ye. Olu tun ye mɔgɔ saba ye. 24Eliyoyenayi deenw tun ye Odawiyawu ni Eliyasibu, ani Pelaya ni Akubu, ani Yowanan ni Delaya, ani Anani ye. Olu tun ye mɔgɔ wolonwula ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index