Search form

Lok fɔlɔ 4

Zuda kɔmɔgɔw

1Zuda deenw ye Pɛrɛti ye, ni Ɛsirɔn ni Karimi, ni Huri ni Sobali. 2Sobali deen Ereyaya fana ye Yaati wolo, Yaati fana ye Awumayi ni Laadi wolo. Olu le ye Sorakaw bɛmaw ye u ka fadenyabolow la.

3-4Bɛtilehɛmu sigibaga Huri ye Efarata dencɛ fɔlɔ ye. Ale ye dencɛw sɔrɔ: Etamu, ni Zizireyɛli, ani Yisima ni Yidibasi. U ka balimamuso tɔgɔ tun ko Aselɛliponi. O kɔ, a ye dencɛ wɛrɛw sɔrɔ tugu: Gedɔri sigibaga Penuyɛli, ani Usa sigibaga Ezɛri.

5Tekowa sigibaga Asewuri ye muso fila furu, o ye Ɛleya ani Naara. 6Naara ye Awuzamu wolo a ye, ni Efɛri ni Temani, ani Aasitari. Olu le ye Naara deenw ye. 7Ɛleya deenw ye nunu ye: Sɛrɛti ni Sowari, ani Ɛtinan. 8Kɔsi ye Anubu ni Asobeba wolo. Fadenyabolo minw bɔra Arumu deen Aarɛli la, olu bɛma ye Kɔsi ye. 9U tun be Yayebɛsi jati ka tɛmɛ a balimaw kan. A bamuso y'a tɔgɔ la ko Yayebɛsi, o kɔrɔ ko sigɛn kɔnɔ, bari a ko: «N y'a wolo sigɛn kɔnɔ.» 10Yayebɛsi tun ye Isirayɛli ka Ala daali ko a k'ale dɛmɛ, ale ka hɛrɛ sɔrɔ, a ka mara ka boɲa, ko a ka to ale fɛ k'a kisi kojugu ni sigɛn ma. Ala fana y'a kɛ a ye ten.

11Suwa balimacɛ Kelubu ye Ɛsitɔn facɛ Meyiri wolo. 12Ɛsitɔn fana ye Bɛtirafa ni Pazeya ani Teyina faa ye. Teyina le ye Irinaasi dugu sigi. U kɔmɔgɔw le tun be Ereka.

13Kenazi deenw ye Otiniyɛli ni Seraya ye. Otiniyɛli deen fana ye Atati ye. 14Mewonotayi fana ye Ofira wolo. Seraya fana ye Zowabu wolo, ale min ye bololabaarakɛlaw bɛma ye minw siginin be kɔkɛnɛ na. Bari bololabaarakɛlaw tun lo.

15Yefunɛ dencɛ Kalɛbu deenw tun ye Iru ni Ela ani Naamu ye. Ela deen tun ye Kenazi ye.

16Yeyalelɛli deenw ye Zifu ni Zifa, ni Tiriya ani Azareyɛli ye.

17-18Ezira deenw ye Yetɛri ye, ani Mɛrɛdi, ni Efɛri, ani Yalɔn. Mɛrɛdi ye Ezipiti masacɛ denmuso Bitiya furu, ale ye Miriyama ni Samayi, ani Ɛsitemowa sigibaga Yisiba wolo. A ye muso wɛrɛ furu fana ka bɔ Zuda mara la, ale ye Gedɔri sigibaga Yerɛdi wolo, ani Soko sigibaga Ebɛri, ni Zanowa sigibaga Yekutiyɛli.

19Naamu balimamuso Odiya ka muso deenw ye garimiw ye. Olu le ye Keyila sigi, maakatiw le ye Ɛsitemowa sigi.

20Simɔn deenw ye Amunɔn ni Irina, ni Bɛnanan ani Tilɔn ye. Yiseyi deen ye Zowɛti ye, ani ale Zowɛti deen fana.

21Zuda deen Sela kɔmɔgɔw ye Leka sigibaga Ɛri ye, ani Maresa sigibaga Layeda, ni faniɲanamanw danbagaw ka fadenyabolow, minw be Bɛtasibeya. 22Sela le ye Yokimu bɛma ye, ani Kozebakaw, ni Yowasi, ni Sarafu bɛma ye. Olu tun kɛra mowabuw kuntigiw ye, sanni u ka sɔrɔ ka na sigi Bɛtilehɛmu.c O koo nunu ye kokɔrɔw ye. 23Olu tun ye dagadilanbagaw ye. U tun siginin be Netayimu ni Gedara, ni u be baara kɛra masacɛ ye.

Simeyɔn kɔmɔgɔw

24Simeyɔn deenw ye Nemuyɛli ni Yamin, ni Yaribu ni Zera ani Sayuli ye. 25Sayuli deen ye Salumu ye, a mamaden ye Mibisamu ye, a tulomasama ye Misima ye. 26Misima deen ye Amuyɛli ye, a mamaden ye Zakuri ye, a tulomasama ye Simeyi ye.

27Simeyi ye dencɛ tan ni wɔɔrɔ sɔrɔ, ani denmuso wɔɔrɔ. A balimaw ma deen caaman sɔrɔ, o la, u ka fadenyabolow mɔgɔw ma caya i n'a fɔ Zuda ta.

28- U tun siginin be dugu minw kɔnɔ, o filɛ: Bɛriseba ni Molada, ani Asarisuwali, 29ni Bila, ani Esɛmu ni Toladi, 30ani Betuwɛli ni Ɔrima, ani Sikilagi, 31ni Bɛtimarikabɔti ni Asarisuzimu, ni Bɛtibireyi ani Saarayimu ye. Olu le tun ye u ka dugubabaw ye fɔɔ ka na se Dawuda ka masaya tile ma. 32U ka dugudenninw tun ye: Etamu ni Ayin, ani Irimɔn ni Tokɛn, ani Asan, o ye dugu duuru ye, 33ani dugumisɛn minw bɛɛ tun y'u lamini fɔɔ ka ta'a bila Baala. O le ye u ka sigiyɔrɔw n'u buruju ye.

34Mesobabu ni Yamilɛki ni Amasiya dencɛ Yosa, 35ani Yowɛli, ni Aziyɛli deen Seraya deen ni Yosibiya deen Yewu, 36ani Eliyoyenayi ni Yakoba, ani Yesowaya ni Azaya, ani Adiyɛli ni Yezimiyɛli, ani Benaya, 37ni Semaya deen Simiri deen Yedaya deen Alɔn deen Sifeyi dencɛ Ziza. 38Mɔgɔ minw tɔgɔ fɔra ka tɛmɛ, olu le tun ye u ka fadenyabolow ɲamɔgɔw ye. U kɔmɔgɔw tun cayara kosɔbɛ. 39U tun be Gedɔri masurun na, fɔɔ ka taga se kɔkɛnɛ kɔrɔn fɛ. U tun b'u ka begɛnw dɛndɛyɔrɔ le ɲinina. 40U ye yɔrɔɲuman sɔrɔ, biin tun be yen kosɔbɛ, maraba tun lo, o yɔrɔ tun ye hɛrɛyɔrɔ ye. O tun ye Kamu kɔmɔgɔ dɔw ka sigiyɔrɔ ye fɔlɔfɔlɔ. 41Mɔgɔ minw tɔgɔ fɔra ka tɛmɛ sisan sisan, olu le nana Samu kɔmɔgɔw kɛlɛ Zuda mara masacɛ Ezekiyasi ka tile la, k'u ka fanibuguw n'u ka buguw halaki, k'o yɔrɔ mɔgɔw fana halaki. Fɔɔ ka na se bii ma, u sii tununa. U sigira u nɔɔ na, bari biin tun be yen, u ka begɛnmisɛnw tun be o ɲimi.

42Simeyɔn kɔmɔgɔw mɔgɔ kɛmɛ duuru tagara *Seyiri kuluyɔrɔ la. Mɔgɔ minw tun b'u ɲa, olu tun ye Yiseyi deenw: Pelatiya ni Neyariya, ani Erefaya ni Uziyɛli ye. 43Amalɛki tɔɔ minw tun bolila, u ye olu faga, ka sigi yen fɔɔ ka na se bii ma.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index