Search form

Lok fɔlɔ 7

Isakari kɔmɔgɔw

1Isakari deenw ye naani ye: Tola ni Puwa, ani Yasubi ni Simurɔn. 2Tola deenw ye Uzi ye, ani Erefaya ni Yeriyɛli, ani Yamayi ni Yibisamu, ani Semuyɛli ye. Olu le tun ye gwatigiw ye Tola kɔ. Cɛfariw tun lo. Masacɛ Dawuda ka tile la, mɔgɔ waa mugan ni fila ani kɛmɛ wɔɔrɔ (22 600) le tun b'u cɛma. 3Uzi deen ye Yiziraya ye. Yiziraya deenw fana ye Mikayɛli ni Obadiya ye, ni Yowɛli, ani Yisiya. O ye mɔgɔ duuru ye. U bɛɛ fana kɛra kuntigiw ye. 4Kɛlɛdenw tun b'u fɛ ka kɛɲɛ n'u kɔmɔgɔw ye, u tun ye mɔgɔ waa bi saba ni waa wɔɔrɔ (36 000) ye, bari u ka musow tun ka ca, ani denmisɛnw. 5Mɔgɔ minw bɛɛ tɔgɔ sɛbɛnna Isakari ka fadenyabolow la, olu tun ye cɛfari waa bi seegi ni waa wolonwula (87 000) ye.

Bɛnzamɛn ni Nɛfutali kɔmɔgɔw

6Bɛnzamɛn deenw ye mɔgɔ saba ye: Bɛla, ni Bɛkɛri, ani Yediyayɛli ye. 7Bɛla deenw ye Ɛsibɔn ye, ni Uzi, ni Uziyɛli, ni Yerimɔti, ani Iri ye. Gwatigi duuru tun lo. Cɛfariw fana tun lo. Mɔgɔ minw tɔgɔ sɛbɛnna, olu kɔmɔgɔw tun ye mɔgɔ waa mugan ni fila ani bi saba ni naani (22 034) ye. 8Bɛkɛri deenw ye Zemira ye, ani Yowasi ni Eliyezɛri, ani Eliyoyenayi ni Omuri, ani Yeremɔti ni Abiya, ani Anatɔti ni Alɛmɛti ye. Olu bɛɛ ye Bɛkɛri deenw ye. 9U ye tɔgɔsɛbɛn min kɛ, gwatigi nunu kɔmɔgɔw tagara bɛn cɛfari waa mugan ni kɛmɛ fila (20 200) ma. 10Yediyayɛli deen ye Bilan ye. Bilan deenw ye Yewusi ye, ni Bɛnzamɛn ani Ewudi, ni Kenaana, ani Zetan ni Tarisisi, ani Ayisari ye. 11Nunu bɛɛ ye Yediyayɛli kɔmɔgɔw ye, u bɛɛ tun ye gwatigiw ye. U ka mɔgɔw cɛma, cɛfari waa tan ni wolonwula ani kɛmɛ fila (17 200) tun ye kɛlɛdenw ye, u labɛnnin tun lo kɛlɛ kama.

12Supimu ni Upimu tun ye Iri deenw ye. Ayeri deen tun ye Usimu ye.

13Nɛfutali deenw ye Yaasiyɛli ye, ni Guni ni Yesɛri, ani Salumu. Bila mamadenwe tun lo.

Manase kɔmɔgɔw

14Manase deenw ye Asiriyɛli ye, ani Galaadi facɛ Makiri, a tun ye minw sɔrɔ a ka gɛrɛfɛmuso fɛ ka bɔ Siri. 15Makiri ye muso dɔ minɛ ka n'a di Upimu ma, ani ka dɔ di Supimu ma. Makiri balimamuso tɔgɔ tun ko Maaka. A dencɛ filanan tɔgɔ ko Selofeyadi. Selofeyadi ye denmusow dama le wolo. 16Makiri ka muso Maaka ye deen dɔ wɛrɛ wolo. A y'o tɔgɔ la ko Pɛrɛsi, o kɔ, Sɛrɛsi. Sɛrɛsi deenw ye Ulamu ni Ɛrɛkɛmu ye. 17Ulamu deen ye Bedan ye. Manase deen Makiri dencɛ Galaadi deen le ye nunu ye. 18A balimamuso Molɛkɛti ye Iseyɔdi, ni Abiyezɛri ani Mala wolo. 19Semida deenw ye Ayan ye, ani Sɛkɛmu ni Liki, ani Aniyamu ye.

Efarayimu kɔmɔgɔw

20Efarayimu deen ye Sutela ye, ale ta ye Bɛrɛdi ye, ale ta ye Tagati ye, ale fana ta ye Eleyada ye, ale ta ye Tagati ye, 21ale ta ye Zabadi ye, ale fana ta ye Sutela ye. Ezɛri ni Eleyadi fana ye Efarayimu deenw ye. Gatika minw tun ye jamanadenw ye, olu y'a deen nunu faga, bari u tun wilila ka taga k'u be Gatikaw ka begɛnw bɔsi. 22U facɛ Efarayimu tora dusukasi la tile caaman kɔnɔ. O la, a balimaw nan'a jigi tugu. 23O kɔ, ale n'a ka muso jɛnna, muso nin ye kɔnɔ ta ka dencɛ wolo a ye. A y'o deen nin tɔgɔ la ko Beriya, o kɔrɔ ko sigɛn. Bari sigɛn tun b'a ka soo kɔnɔ. 24A denmuso tun ye Seera le ye. Ale lo ye Bɛtorɔn dugumata ni sanfɛta sigi, ani Uzɛnseera. 25Af ye deen wɛrɛ sɔrɔ kɔfɛ, o ye Ɛrɛfa ye. Ale deen ye Ɛrɛsɛfu ye, ale ta ye Tɛla ye, ale ta ye Tagan ye, 26ale ta ye Layedan ye, ale ta ye Amiwudi ye, ale ta ye Elisama ye, 27ale ta tun ye Nun ye, ale fana ta ye Zozuwe ye.

28U ka sigiyɔrɔw tun ye Betɛli n'a lamini duguw ye. Naaran tun b'a kɔrɔn fɛ, Gezɛri n'a laminiduguw ka kɛ tileben fɛ, ni Sisɛmu n'a laminitaw fɔɔ ka taga se Aya n'a taw la. 29Bɛtiseyan n'a taw tun be Manase deenw bolo, ani Tanaki n'a taw, ni Megido n'a taw, ani Dɔri n'a taw. Isirayɛli dencɛ Yusufu kɔmɔgɔw tun siginin be o dugu nunu le kɔnɔ.

Asɛri kɔmɔgɔw

30Asɛri deenw ye Yimuna, ni Yisiwa ni Yisiwi, ni Beriya ye, ani u balimamuso Sera. 31Beriya deenw ye Ebɛri ni Malikiyɛli ye. Ale tun ye Birizayiti facɛ ye. 32Ebɛri ye Yafilɛti wolo, ni Somɛri ni Otamu, ani u balimamuso Suwa. 33Yafilɛti deenw Pazaki, ni Bimali, ni Asiwati. 34A balimacɛ Sɛmɛri deenw ye Ɔrɔga ni Yuba ani Aramu ye. 35A balimacɛ Elɛmu fana deenw ye Sofa, ani Yimuna ni Selesi, ani Amali ye. 36Sofa deenw ye Suwa, ni Arinɛfɛri ni Suwali ani Beri ni Yimura, 37ni Bɛsɛri ani Ɔdi, ni Sama ni Silisa, ni Yitiran ani Beera ye. 38Yetɛri deenw ye Yefunɛ, ni Pisipa ani Ara ye. 39Ula deenw ye Ara, ni Aniyɛli ani Irisiya ye. 40Olu bɛɛ tun ye Asɛri kɔmɔgɔw ye, gwatigiw ni mɔgɔbabaw, ani cɛfariw, ni ɲamɔgɔbabaw tun lo. A kɔmɔgɔ minw tɔgɔ sɛbɛnna ka kɛ kɛlɛdenw ye, olu tun ye mɔgɔ waa mugan ni waa wɔɔrɔ (26 000) ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index