Search form

Kor fɔlɔ 11

1- Aw ka kɛ ne ladegebagaw ye, i n'a fɔ ne fana kɛra Krista ladegebaga ye cogo min na.

Musow ka yɛrɛ minɛcogo Krista ka jama cɛma

2Ne be barika la aw ye bari aw hakili be ne la waati bɛɛ, ne ye koo minw bɛɛ fɔ aw ye, aw y'o bato ka ɲa. 3Ne b'a fɛ aw ka nin faamu kosɔbɛ: cɛɛ kelen kelen bɛɛ kuntigi, o ye Krista ye, muso fana kuntigi y'a cɛɛ ye, Krista kuntigi ye Ala ye fana. 4Cɛɛ o cɛɛ be Ala daali walima n'a be kiraya kɛra, ni fugulan b'a kuun na, a b'a kuntigi le dɔgɔya. 5Nga muso o muso be Ala daali, walima n'a be kiraya kɛra, n'a ma fani biri a kuun na, o muso nin b'a kuntigi le dɔgɔya. A kɛra i n'a fɔ a y'a kuun le li. 6Ni muso min te fani biri a kuun na, ale ka kan k'a kunsigi tigɛ. K'i kunsigi tigɛ walima k'a li, n'o kɛra maloyako ye muso ma, a ka fani biri a kuun na. 7- Cɛɛ man kan ka fugulan biri a kuun na, bari ale ye Ala jaa, n'a boɲafɛn ye, nga muso, ale y'a cɛɛ boɲafɛn ye. 8Bari mɔgɔ dantuma na, cɛɛ ma bɔ muso la, nga muso le bɔra cɛɛ la. 9- Cɛɛ ma dan muso kama, muso le danna cɛɛ kama. 10Mɛlɛkɛw kosɔn, muso ka kan ka fani biri a kuun na min b'a yira ko a ye mɔgɔ dɔ ta ye. 11O bɛɛ n'a ta, muso te se ka faran ka bɔ cɛɛ la, ani cɛɛ fana te se ka faran ka bɔ muso la, Matigi ɲakɔrɔ. 12Muso bɔra cɛɛ la cogo min na, o cogo kelen na fana, muso be cɛɛ wolo. O bɛɛ be bɔ Ala la. 13Aw yɛrɛ ka nin koo nin sɛgɛsɛgɛ aw yɛrɛ ma, a daganin lo muso ka Ala daali n'a m'a kuun datugu wa? 14Adamaden ka kɛcogo yɛrɛ t'a yira ko cɛɛ min b'a kunsigi to a be jaɲa, o tigi b'a yɛrɛ maloya wa? 15Nga muso fɛ, a kɛra boɲafɛn ye, bari kunsigi dir'a ma ka kɛ a kuun datugufɛn ye. 16Ni mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka sɔsɔli kɛ o koo la, anw, ni Ala ka jamakuluw ma deli o la.

Dumuni min be kɛ k'i hakili to Matigi la

(Mat 26.26-30; Mar 14.22-26; Luka 22.14-20)

17Ni ne ko n be n daa don koo tɔw la, n te se k'aw tanu, bari aw ka ɲɔgɔnlajɛn t'aw nafa, fɔɔ k'aw cɛn. 18A fɔlɔ, ne b'a mɛnna ko n'aw ye ɲɔgɔn lajɛn tuma min na, aw be faranfaran ka kɛ danna danna. N be miiri ko a be se ka kɛ tiɲɛ ye, ko aw tilannin lo. 19Tilanni yɛrɛ ka kan ka kɛ aw cɛma, janko mɔgɔsɔbɛw ka se ka lɔn. 20N'aw be ɲɔgɔn lajɛn dumuni senuman kɛtuma na, aw t'a kɛ a kɛcogo la. 21N'aw b'a dumu tuma min na, mɔgɔ kelen kelen bɛɛ b'a ta ta k'a dumu fɔlɔ, dɔ be minni kɛ ka fa, k'a sɔrɔ a tɔɲɔgɔn be kɔngɔ la. 22O tuma na, soo t'aw fɛ n'aw be se ka dumuni, ani minni kɛ yen wa? Walima minw lara Ala la aw b'a fɛ ka olu ni fantanw lo dɔgɔya wa? Ne ka kan ka mun fɔ aw ye tugu? K'aw tanu wa? Ayi, ne te se k'aw tanu nin koo nin ɲɔgɔn na.

23Ne ye min sɔrɔ Matigi fɛ, k'aw kalan n'a ye, o filɛ: Suu min na u ye Matigi Yezu don mɔgɔjuguw bolo, a ye buru ta, 24ka barika la Ala ye k'a tilantilan. O kɔ, a y'a fɔ ko: «Nin ye ne farisogo ye, o min dira aw kosɔn, aw k'o dumu k'aw hakili jigi ne la.» 25- O cogo kelen na, dumuni bani kɔ, a ye duvɛn mina ta, k'a fɔ ko: «Nin ye ne joli ye, Ala ka bɛnkura tara ni min ye. Tuma o tuma n'aw b'o min, aw k'aw hakili jigi ne la.» 26Bari tuma o tuma n'aw y'o buru nin dumu k'o duvɛn nin min, aw be Matigi ka saya le koo fɔ, fɔɔ a ka kɔsegi ka na. 27O le y'a to ni mɔgɔ dɔ ye Matigi ka buru dumu, k'a ka duvɛn min cogo bɛnbali la, o tigi b'a yɛrɛ jalakiko le kɛ. 28O la, mɔgɔ kelen kelen bɛɛ k'a yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ, ka sɔrɔ ka buru nin dumu ani ka duvɛn nin min, 29bari mɔgɔ min b'o dumuni nin kɛ k'o minni nin kɛ, n'o tigi m'a jati ko Matigi farisogo lo, a b'a yɛrɛ jalakiko le kɛra. 30O le y'a to mɔgɔ caaman farikolo cɛnnin be aw cɛma, ni banabagatɔ caaman, ani mɔgɔ dɔw sara fana. 31N'anw b'anw ka koow sɛgɛsɛgɛ an yɛrɛ ma, anw tena kiti tugu. 32Nga Matigi b'anw ladi, waasa anw ni diɲɛ kana kori ka jalaki ɲɔgɔn fɛ. 33O la ne balimaw, n'aw be ɲɔgɔn lajɛn k'o dumuni nin kɛ tuma min na, aw k'aw tɔɲɔgɔnw kɔnɔ. 34Ni kɔngɔ be mɔgɔ dɔ la, o tigi ka dumuni kɛ a fɛ soo, waasa aw kana ɲɔgɔn lajɛn k'aw yɛrɛ jalakiko kɛ. Ka taga koo tɔw faan fɛ, ni n nana yen, n bena olu ɲanabɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index