Search form

Kor fɔlɔ 14

Ala be seko minw di mɔgɔ ma

1Aw ka jija ka ɲɔgɔn kanu, Ala be seko minw di, aw k'olu ɲini fana, sanko kirayako, 2bari mɔgɔ min be kuma kaan wɛrɛ la, o tigi te kumana adamaden fɛ, nga a be kuma Ala le fɛ. Tiɲɛ na, mɔgɔ si t'o kaan nin mɛnna, a be kodogonin le fɔ Nii Senuman barika la. 3Nga mɔgɔ min be kiraya kɛ, o tigi be kumana mɔgɔw fɛ, a be olu dɛmɛ k'u ladi ani k'u jaa gwɛlɛya. 4Mɔgɔ min be kaan wɛrɛ fɔ, o tigi b'a yɛrɛ le dɛmɛna, nga min be kiraya kɛ, o tigi be Krista ka jama le dɛmɛna. 5A ka di ne ye aw bɛɛ ka kaan wɛrɛw fɔ, nga mɔgɔ min be kiraya kɛ, o le ka di ne ye ka tɛmɛ. Min be kiraya kɛ, o tigi ka fisa ni kaan wɛrɛ fɔla ye, fɔɔ n'o tigi ye kuma nin kɔrɔ fɔ, waasa Krista ka jama ka se ka dɛmɛ sɔrɔ. 6N balimaw, n'a kɛra ko ne tun nana aw fɛ ka kuma aw fɛ kaan wɛrɛ la, min te koo dɔ yira, n'a te lɔnniya d'aw ma, ni kirayakuma t'o la, n'a t'aw kalan fana, o bena mun le ɲa aw ye? 7An ka fɔlikɛminanw ka koo filɛ, i n'a fɔ file ani gɔni. Ni olu mankan te danna danna, mɔgɔ bena se k'a faamu cogo di ko filen be nin le fɔra, walima kolonjo be nin le fɔra? 8Ni buru fiyɛta ma kangwɛnin fɔ, mɔgɔ jumɛn le ben'a yɛrɛ labɛn kɛlɛ kama? 9Aw fana, n'aw ka kuma ma kɛ kumagwɛnin ye, mɔgɔw ben'a kɛ cogo di k'aw ka kuma mɛn? Aw ka kuma be kɛ gwansan ye. 10Ne y'a lɔn ko kaan caaman be diɲɛ kɔnɔ, o bɛɛ be n'u kɔrɔ ye. 11Ni mɔgɔ min be kumana ne fɛ ni ne t'ale ka kaan mɛnna, o tigi be kɛ siya wɛrɛ ye ne fɛ, ne fana be kɛ siya wɛrɛ ye o tigi fɛ. 12Aw kɔni, Nii Senuman be see minw di, olu nigɛ b'aw la kosɔbɛ, o ka kɛ Krista ka jama ka ɲataga kosɔn. 13O le kosɔn, mɔgɔ min be kaan wɛrɛ fɔ, o tigi ka Ala daali waasa a k'o kuma nin kɔrɔ fɔli see d'a ma. 14Ni ne be Ala daali kaan wɛrɛ la, ne dusu lo be daalili kɛ, nga ne hakili te foyi kala ma.

15Ne ka kan ka mun le kɛ sa? Ne bena to ka daalili kɛ ni n nii ye, ka daalili kɛ ni n hakili ye fana. N bena to ka dɔnkili la ni n nii ye, ka dɔnkili la ni n hakili ye fana. 16N'i be Ala daalila n'i nii dama ye, mɔgɔ minw siginin be k'i lamɛn, olu ben'a kɛ cogo di ka amiina fɔ i ka daalili bannin kɔ, bari e be min fɔra, ale t'o mɛnna. 17Tiɲɛ lo, e be barika lara Ala ye sɔbɛsɔbɛ la, nga i tɔɲɔgɔn ma foyi sɔrɔ. 18Ne be barika la Ala ye, ne be kaan wɛrɛ fɔ ka tɛmɛ aw bɛɛ kan. 19Nga lajɛn yɔrɔ la, a ka di ne ye ka dakuru ɲaa duuru dama fɔ minw kɔrɔ lɔnnin lo mɔgɔ fɛ, sanni ne ka dakuru ɲaa waa tan fɔ kaan wɛrɛ la.

20N balimaw, aw ka miiricogo la, aw kana kɛ denmisɛnw ye tugu. Kojugu faan fɛ, ɔnhɔn, aw ka kɛ i n'a fɔ denmisɛnw, nga aw ka miiriya la, aw ka kɛ mɔgɔkɔrɔbaw ye. 21- A fɔra sariyasɛbɛ kɔnɔ ko: «N bena tɛmɛ siya wɛrɛw fɛ ka kuma siya nin fɛ. N bena kuma u fɛ lonanw barika la. O bɛɛ n'a ta, u tena ne lamɛn.» Matigi ko ten.

22O la, kaan wɛrɛ fɔko kɛra taamasiɲɛ ye Alalɔnbaliw fɛ, taamasiɲɛ tɛ Krista ka mɔgɔw fɛ. Kiraya fana kɛra taamasiɲɛ ye Krista ka mɔgɔw fɛ, taamasiɲɛ tɛ mɔgɔw fɛ minw ma la Yezu la. 23N'a kɛra ko Krista ka jama bɛɛ ye ɲɔgɔn lajɛn, ni bɛɛ tora ka kaan wɛrɛ fɔ, ni mɔgɔ gwansan walima mɔgɔ min ma la Yezu la dɔ nana don aw cɛma, ale ten'a fɔ ko aw kɛra fatɔw ye wa? 24Nga n'a kɛra ko bɛɛ be kiraya le kɛra, o mɔgɔ min ma la Yezu la, walima mɔgɔ gwansan nin ben'a yɛrɛ cogoya lɔn, ko ale ye kojugukɛla ye. 25O tigi ka koo dogonin bena ye, fɔɔ a ben'a kunbiri gwan ka Ala bato ani k'a fɔ ko: «Tiɲɛ na, Ala be n'aw ye!»

Ala batocogo

26Ne ka mun le fɔ sa n balimaw? N'aw be lajɛnni na, ni mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka dɔnkili la, o k'o la. Ni kalan be dɔ wɛrɛ fɛ, ale ka mɔgɔw kalan. Ni koo yirata be dɔ wɛrɛ fɛ ka bɔ Ala fɛ, o k'o fɔ. Dɔ b'a fɛ ka kuma kaan wɛrɛ la wa? O tigi k'o kɛ. Ni mɔgɔ dɔ be se k'o kɔrɔ fɔ, o tigi k'o fɔ. O koo bɛɛ ka kan ka kɛ waasa mɔgɔ bɛɛ ka taga ɲa. 27Ni mɔgɔ dɔw be kaan wɛrɛ fɔra, mɔgɔ fila k'o fɔ, walima mɔgɔ saba, o ka fisa, nga u ka kuma kelen kelen, mɔgɔ dɔ k'o kɔrɔ fɔ. 28N'o kuma kɔrɔfɔbaga te yen, o tigi ka je. A ka to ka kuma a yɛrɛ kɔnɔ Ala fɛ. 29Min kɛra kirayako ye, mɔgɔ fila, walima saba ka kirayakuma fɔ, tɔw k'o kɔrɔ sɛgɛsɛgɛ. 30Ni Ala ye fɛɛn dɔ yira mɔgɔ dɔ la, mɔgɔ min be kumana, o tigi ka je. 31Aw bɛɛ be se ka kirayakuma fɔ kelen kelen ten, waasa mɔgɔ bɛɛ ka faamuli sɔrɔ ani ka jagwɛlɛya sɔrɔ. 32Ka kira to a ka kiraya la, a be se k'a yɛrɛ minɛ. 33-34Bari Ala te koferekenin tigi ye, nga hɛrɛtigi lo. Muso ka kan ka je lajɛn yɔrɔw la i n'a fɔ a be kɛ Ala ka jama cɛma yɔrɔ bɛɛ la cogo min na. Sira ma d'u ma ka kuma, olu ka kan ka to yɛrɛmajigi la, i ko a fɔra Ala ka sariya la cogo min na. 35N'u b'a fɛ ka koo dɔ faamu, u ka kan k'u cɛɛw ɲininga soo kɔnɔ. N'o tɛ, a daganin te muso ka kuma Krista ka jama cɛma. 36O tuma na, Ala ka kuma sɔrɔla aw fɛ le wa? Walima aw dama le y'a sɔrɔ k'a mɛn? 37Ni mɔgɔ dɔ b'a miiri ko ale ye kira ye, walima ko a ye see dɔ sɔrɔ Nii Senuman barika la, ne be koo minw fɔra aw ye, o tigi ka sɔn o ma ko Matigi ka sariya lo. 38Ni mɔgɔ min banna o la, Ala banna o tigi la.

39O la ne balimaw, aw ka kiraya le ɲini, aw fana kana kaan wɛrɛ fɔko bali. 40Nga koo bɛɛ ka kan ka kɛ ka ɲa ani ka kɛɲɛ n'o kɛcogo ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index