Search form

Kor fɔlɔ 2

Pɔli ka waajuli Korɛnti

1N balimaw, ne tun tagara aw fɛ tuma min na, ne ma taga Ala ka tiɲɛ dogonin koo fɔ aw ye ni kuma faamubali ye, walima ni lɔnniyakuma damatɛmɛnin ye. 2Ka ne to aw cɛma, n tun t'a fɛ aw ka fɛɛn wɛrɛ lɔn, fɔɔ Yezu Krista dama, n'a gwengwenko lɔgɔ kan. 3- Ne sera aw fɛ tuma min na, ne tun ye mɔgɔ barikatan ye, n tun siranna, ka yɛrɛyɛrɛ kosɔbɛ. 4Ne ka kuma ni ne ka waajuli tun te lɔnnikɛla ka kuma ye, nga Ala ka Nii Senuman le y'a ka sebagaya yira, 5janko aw jigi kana la adamaden ka lɔnniya kan, fɔɔ Ala ka sebagaya.

Lɔnniya min be bɔ Ala la

6Mɔgɔ minw tagara ɲa Krista ka koo la, an kɔni be olu kalan ni lɔnniya ye. O lɔnniya nin te diɲɛ ta ye, walima nin diɲɛ kuntigiw ta, minw ye halakitaw ye. 7Lɔnniya min bɔra Ala fɛ, an be mɔgɔw kalan o le la, o min tun dogonin be fɔɔ ka na se bii ma. Ala tun ye min latigɛ an ka boɲa kama kabini diɲɛ tun ma dan fɔlɔ. 8Diɲɛ kuntigiw si m'o lɔn, n'u tun y'o lɔn, u tun tena sɔn ka Nɔɔrɔtigi gwengwen lɔgɔ kan. 9- Nga, a fɔra ten Ala ka kuma na ko:

«Mɔgɔ ɲaa ma fɛɛn min ye ka ye,

n'a tulo ma min mɛn ka ye,

ni fɛɛn min miiriya ma don ka ye mɔgɔ kɔnɔ,

Ala y'o le labɛn a kanubagaw ye.»

10Ala y'o koo dogoninw yira an na Nii Senuman barika la, bari Nii Senuman be koo bɛɛ sɛgɛsɛgɛ kosɔbɛ fɔɔ ka taga se Ala ka koo dogoninw ma. 11Mɔgɔ jumɛn le be mɔgɔ kɔnɔnakow lɔn, n'a ma kɛ o tigi yɛrɛ ye? O cogo la fana, mɔgɔ te se ka Ala ka koo lɔn, ni Ala ka Nii Senuman tɛ. 12An kɔni, an ye hakili min sɔrɔ, o te diɲɛ ta ye, nga an ye Ala ka Nii lo sɔrɔ, waasa Ala ye nilifɛn minw di an ma, an ka se k'o lɔn. 13An te kuma ka kɛɲɛ ni adamaden ka lɔnniya ye, an be fɛɛn min fɔra, o ye Ala ka koo ye Nii Senuman ye min yira. An b'o fɔ mɔgɔw ye Nii Senuman be min fɛ. 14Ka adamaden to a kelen, a te se ka sɔn Ala ka Nii ta ma, o ye fatɔyako ye a ɲana, a te se k'o faamu, bari mɔgɔ be se k'o danfara bɔ Ala ka Nii barika le la. 15Ala ka Nii be mɔgɔ min fɛ, ale be se ka koo bɛɛ faranfasi, mɔgɔ si te se k'ale jalaki, 16- bari:

«Jɔn be Matigi ka miiriya lɔn,

n'a be se ka hakili d'a ma?»

An kɔni, Krista ka miiriya be an kɔnɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index