Search form

Kor fɔlɔ 5

Kojugu min kɛra Krista ka jama cɛma

1- A be fɔra yɔrɔ bɛɛ ko kakalaya dɔ kɛra aw cɛma, o min ɲɔgɔn te sɔrɔ Alalɔnbaliw yɛrɛ fɛ. Mɔgɔ dɔ b'aw cɛma min y'a facɛ ka muso bɔsi. 2Aw do b'aw yɛrɛ boɲa! Aw dusu ma kasi o koo la, ka se k'o koo kɛbaga nin gwɛn ka bɔ aw cɛma kɛ? 3Ne kɔni fɛ, ne t'aw cɛma yen, nga ne be n'aw ye miiriya la, ne y'o kojugukɛla nin jalaki ka ban i n'a fɔ n b'o yɔrɔ la. 4N'an ka miiriya nana kɛ kelen ye n'aw mana ɲɔgɔn lajɛn an Matigi Yezu Krista tɔgɔ kosɔn, an'a ka sebagaya barika la, 5o mɔgɔ sugu nin ka kan ka bila gɛrɛfɛ Sutana ye, waasa a ka halaki, a nii ka se ka kisi Matigi kɔsegilon na.

6- Aw ka yɛrɛboɲako ma kɛ a ɲanaman ye! Aw m'a lɔn ko burufununan fitini be se ka mugu caaman funu wa? 7- Aw kɛra mɔgɔɲumanw ye minkɛ, aw k'o kojugu nin bɔ aw cɛma, waasa aw ka kɛ mɔgɔɲumanw yɛrɛ yɛrɛ ye, bari Krista min kɛra saraka ye k'an hɔrɔnya, ale fagara o kosɔn. 8- O tuma na, an k'an ka ɲanagwɛ kɛ ni buru ye, fununan te min na, o kɔrɔ, juguya ni mɔgɔkolonya kana kɛ aw cɛma, nga aw k'o kɛ ni kɔnɔgwɛ ani tilenninya ye.

9Ne y'a fɔ aw ye n ka bataki kɔnɔ ko aw kana jɛn ni kakalaw ye. 10Ne kaan te diɲɛ kakalaw ma, walima sɔnjuguw, walima soonw, walima josɔnlaw ma dɛ, bari o te se ka kɛ n'aw ma bɔ diɲɛ na. 11Ne ye min fɔ aw ye bataki nin kɔnɔ, o ye nin ye, ko: ni mɔgɔ min b'a yɛrɛ kɛ aw dɔ ye, k'a sɔrɔ o tigi ye kakala ye, sɔnjugu, josɔnla, walima mɔgɔ tɔgɔcɛnbaga, walima dɔrɔtɔ, ani soon ye, aw kana jɛn n'o tigi ye fewu, hali ka dumuni yɛrɛ kɛ n'a ye. 12Aw ɲana, ne ka kan ka mɔgɔ wɛrɛw le jalaki wa? Aw m'a lɔn ko aw ka kan k'an ka mɔgɔw le jalaki wa? 13- Ala yɛrɛ le bena mɔgɔ wɛrɛw kiti. «Aw ka mɔgɔjuguw bɔ aw cɛma,» i ko a fɔra Ala ka kuma na cogo min na.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index