Search form

Kor fɔlɔ 7

Pɔli be furuko ɲiningali jaabi

1Aw ye ɲiningali min kɛ aw ka bataki kɔnɔ, an k'o filɛ sisan. O la, min ka fisa cɛɛ ma, a kana muso furu. 2Nga, kakalaya kosɔn, a ka ɲi cɛɛ kelen kelen bɛɛ ka muso furu, muso kelen kelen bɛɛ ka sigi cɛɛ fɛ. 3Cɛɛ ka kan k'a ka kɛtaw kɛ a ka muso faan fɛ, ani muso fana k'a ka kɛtaw kɛ a ka cɛɛ faan fɛ. 4Muso t'a yɛrɛ farisogo kunna fɔɔ a cɛɛ. O cogo la fana, cɛɛ t'a yɛrɛ farisogo kunna fɔɔ a muso. 5Aw kana ban ɲɔgɔn ma, fɔɔ n'aw fila bɛɛ bɛnn'a la ko aw bena waati dɔɔni kɛ ka Ala daali. O kɔ, aw ka segi ɲɔgɔn ma tugu, waasa aw ka se k'aw yɛrɛ minɛ Sutana ka nigɛli tuma na. 6Ne ye kuma min fɔ aw ye, o te sariya ye n ye min sigi aw ye, nga sira lo, n ye min yira aw la. 7Ni mɔgɔ bɛɛ tun be se ka kɛ i n'a fɔ ne, o ka di ne ye. Nga Ala ye seko min di bɛɛ ma, o te kelen ye. Dɔ ta ye nin ye, dɔ wɛrɛ ta ye fɛɛn wɛrɛ ye fana.

8Minw ma furu fɔlɔ ni firiyamusow, ne be min fɔ u ye, a ka fisa u ka to ten n'u ma furu i n'a fɔ ne. 9Nga ni min y'a lɔn ko a te se k'a yɛrɛ minɛ, o tigi ka furu. O ka fisa a ma a be tɔɔrɔ o nigɛ fɛ. 10Minw furunin bɛ, ne b'a ɲini olu fɛ, nga ne tɛ dɛ, Matigi le ko ten, ko muso kana bɔ a cɛɛ fɛ. 11- Nga ni muso min banna a cɛɛ la, a kana furu cɛɛ wɛrɛ fɛ tugu, walima a ka kɔsegi ka taga bɛn n'a cɛɛ ye. Cɛɛ fana kan'a muso bila. 12Ne be min fɔ tɔw ye, o ye ne yɛrɛ ka kuma ye, Matigi ta tɛ. N'aw balima dɔ ka muso ma la Yezu la, n'o muso nin y'a latigɛ ko a be to a fɛ, a kan'a bila. 13N'aw balimamuso dɔ cɛɛ ma la Yezu la, n'o cɛɛ nin y'a latigɛ k'u bena to ɲɔgɔn fɛ ten, muso nin kana bɔ a fɛ. 14Bari cɛɛ min ma la Yezu la, ale saniyanin be a muso barika la, muso min ma la Yezu la, ale fana saniyanin be a cɛɛ barika la. N'o tɛ, u ka deenw tena kɛ deen saniyaninw ye, k'a sɔrɔ u ye deen senumanw ye. 15Mɔgɔ min kɛra Krista ta ye, n'o tigi ka muso, walima a cɛɛ min ma la Yezu la b'a fɛ ka faran a la, o te baasi ye, bari Ala y'aw wele ka to hɛrɛ la. 16E min ye muso ye, i t'a lɔn n'i bena kɛ sababu ye i cɛɛ ka kisi. Cɛɛ, e fana t'a lɔn n'i bena kɛ sababu ye i muso ka kisi.

An jogo ka bɛn ni Ala sago ye

17Matigi ye see min di mɔgɔ kelen kelen bɛɛ ma, bɛɛ jogo ka kan ka bɛn n'o le ye. Sanni Ala k'i wele, i tun be cogo min na, i ka to ten. Ne b'o le ɲinina Ala ka jamakuluw bɛɛ fɛ. 18Ala ye mɔgɔ dɔ wele n'a kɛnɛkɛnɛni lo wa? A ka to ten. A ye dɔ wele n'a ma kɛnɛkɛnɛ wa? O tigi kan'a yɛrɛ kɛnɛkɛnɛ tugu. 19Kɛnɛkɛnɛko t'a kuun ye, kɛnɛkɛnɛbaliya fana t'a kuun ye. A kuun ye nin ye: i ka Ala ka sariyaw bato. 20Mɔgɔ kelen kelen bɛɛ, sanni Ala k'a wele, a tun be cogo min, a ka to ten. 21A y'i wele k'i to jɔnya la wa? I hakili kana ɲagami, nga n'i be se ka hɔrɔnya, i ka banba. 22Bari Ala ye mɔgɔ min wele k'o tigi to jɔnya la, ale kɛra hɔrɔn ye Matigi fɛ. O cogo la, a ye mɔgɔ min wele n'o tigi tun ye hɔrɔn ye, ale be kɛ jɔɔn ye Krista fɛ. 23Ala le y'aw kunmabɔ sɔngɔ di, aw kana tila ka kɛ adamadenw ka jɔɔnw ye tugu. 24N balimaw, min ka fisa, mɔgɔ kelen kelen bɛɛ tun be cogo min na sanni Ala k'a wele, a ka to o cogo kelen na Ala ɲakɔrɔ.

Pɔli ka ladili, furuko la

25Sisan, minw ma furu fɔlɔ, n kaan be olu le ma. Matigi ka kuma tɛ, nga ne yɛrɛ ka miiriya lo, n be min fɔ u ye. Matigi ka makari barika la, mɔgɔ be se k'a jigi la a kan. 26Ka kɛɲɛ ni waati ka gwɛlɛya ye, ne be miiri ko ni mɔgɔ tora ten, o ka fisa. 27Muso b'i fɛ wa? I kana ban a la. I ma muso furu fɔlɔ wa? I kana dɔ ɲini. 28Nga n'i ye muso furu, i ma hakɛ kɛ. Ni sunguru furula fana, ale ma hakɛ kɛ. Nga mɔgɔ minw ye furu kɛ ka ban, olu bena tɔɔrɔba sɔrɔ. Ne b'a fɛ k'aw dɛmɛ ka kisi o ma.

29Ayiwa n balimaw, n b'a fɔ aw ye ko waati caaman t'an bolo. Kabini sisan, cɛɛ minw furunin be, olu ka kɛ i n'a fɔ muso t'u fɛ. 30Mɔgɔ minw be kasira, olu ka kɛ i n'a fɔ u te kasira. Minw be nisɔndiyara, olu ka kɛ i n'a fɔ u te nisɔndiyara. Minw be sanni kɛra, olu ka kɛ i n'a fɔ u te foyi sɔrɔla. 31Mɔgɔ minw be diɲɛ nin tɔnɔ dumuna, olu ka kɛ i n'a fɔ u te foyi sɔrɔla, bari diɲɛ be cogo min na, a tena mɛn tugu a be ban. 32Ne b'a fɛ aw kana aw hakili ɲagami. Mɔgɔ min ma furu, ale ka hamiko ye ka Matigi ka baara kɛ, a b'a fɛ ka Matigi sago kɛ. 33Nga min ye muso furu, ale ka hamiko ye diɲɛ ta ye, a be cogoya ɲini k'a ka muso ladiya. 34O la, a ka miiriya be tilan ka kɛ fila ye. Cɛɛ te min fɛ ani sunguru, olu ka hami ye ka Matigi ka baara kɛ, waasa u ka se k'u yɛrɛ di Matigi ma koo bɛɛ la. Nga muso min furula, ale ka hamiko ye diɲɛko ye. A be cogoya ɲini k'a cɛɛ ladiya. 35Ne be nin fɔ aw ye, a ma kɛ ko ne b'a fɛ k'aw tɔɔrɔ, nga aw ka tɔnɔ kosɔn lo, n b'a fɛ aw ka kobɛnnin kɛ, ani aw ka se ka nɔrɔ Matigi la ni miiriya kelen ye.

36Ni kanbelen dɔ y'a ye ko a te se k'a yɛrɛ minɛ a ka maminɛmuso faan fɛ, a k'a furu ka kɛɲɛ n'a yɛrɛ ka miiriya ye, o te hakɛ ye.c 37Nga ni kanbelen min y'a latigɛ a yɛrɛ dusu la, ni degunyɔrɔ t'a la fewu, n'a be se a yɛrɛ kɔrɔ fana, k'a latigɛ a yɛrɛ kɔnɔ ko a tena se a ka maminɛmuso ma fewu, ale be baaraɲuman kɛ. 38O la, mɔgɔ min be furu, o tigi ye koɲuman kɛ. Min ma furu fana, o tigi ye koɲuman kɛ kosɔbɛ.

39Ka muso cɛɛ to sii la, muso nin sirinin b'a la. Nga ni cɛɛ nin sara, muso lafoninin be. A be se ka furu cɛɛ wɛrɛ ma nga fɔɔ ale ka kɛ mɔgɔ ye min lara Krista la. 40O bɛɛ n'a ta, n'a tora ten, o tun ka fis'a ma kosɔbɛ. O ye ne ka miiriya ye. N be miiri fana ko Ala ka Nii be n la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index