Search form

Kor fɔlɔ int

Kunnafoni

Pɔli ka cidenya taama filanan na, a ye saan kelen ni tilan kɛ Girɛkiw ka duguba dɔ la min tɔgɔ ko Korɛnti. A ye mɔgɔ minw sɔrɔ Krista ye o yɔrɔ la, olu caaman tun ye josɔnlaw ye. A ye bataki nin ci olu le ma, waasa k'u hakili sigi.

Pɔli tun kɔnna ka baara kɛ Zuwifuw ka kalanbɔn na Korɛnti. Krista ka jama min tun be Korɛnti, u fangaba bɛɛ tun ye fantanw lo ye. Tuma min na Pɔli tun be yen, a tun be fani gwilimanw lo dan.

Korɛntikaw ka koo tun ye Pɔli hakili ɲagami. Bari ɲɔgɔnwoloma ani miiriya wɛrɛ tun donna u la, farali fana tun be u cɛ. A y'o fɔ u ye, ani ka furu koo gwɛya u ye fana, ka fara josɔnsogo koo kan. A y'a gwɛlɛya u ye k'u ka to siraɲuman kan. A b'u hakili sigi k'a yira u la ko Ala lo be see di mɔgɔ ma.

Pɔli b'a yira u la ko kanuya be mɔgɔw cɛ gwɛlɛya bɛɛ ban.

«A be koo bɛɛ yafa, a be la bɛɛ la, a be la koo bɛɛ la, a be koo bɛɛ muɲu. Daan te kanuya la. Kiraya bena ban, kaan wɛrɛ fɔ bena dabila, lɔnniya fana bena ban.» (13.7-8)

Kakalaya min be kɛ u fɛ, ani josɔnko, a b'u sɔngɔ o la. A b'a fɔ u ye k'u fari ye Ala boɲafɛn lo ye, ko kakalaya ta tɛ. A be ladiliw di furubagaw ani furubaliw ma. A b'a fɔ u ye fana ko dumuni te mɔgɔ nɔgɔ.

Bataki nin tilancogo

Pɔli ka foli n'a ka ladili 1.1-9

Mɔgɔw ka kan ka bɛn 1.10—4.21

Mɔgɔw cɛra koow 5.1—7.40

Ala kelen lo ka kan ni boɲa ye 8.1—11.1

Ala boɲacogo ani Krista ka jama taamacogo 11.2—14.40

Krista sera saya kɔrɔ 15.1-58

Ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ 16.1-4

Pɔli ka dugutaga 16.5-12

Pɔli ka foli laban 16.13-24

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index