Search form

Zan fɔlɔ int

Kunnafoni

Zan ka bataki fɔlɔ nin ɲasinnin be koo minw ma, olu filɛ:

A fɔlɔ, o ye ko a kalanbagaw ka banba ka to ni Ala ye ani a Deen Yezu Krista ye. O kɔrɔ ko i ka sɔn i ka hakɛw la k'i ka hakɛw yafa sɔrɔ. A b'u ladi waasa kalankolɔn kana u ka jɛɛn cɛn ni Krista ye. Bari o kalan nunu tun b'a yira ko Yezu tun te mɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye ani ko Ala ka mɔgɔ wolomanin tun tɛ.

A filanan, o kalankolɔn nunu tun b'a yira ko ni mɔgɔ min b'a fɛ ka kisi, o tigi ka kan ka bɔ diɲɛ na, ani ko mɔgɔ ka kisili te bɔ a ka kɛwaliw la.

Nga, Zan b'a yira ko Krista tun ye mɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye ani ko Ala yɛrɛ yɛrɛ lo fana. Ni mɔgɔ min lara a la, ka tugu a kɔ, o tigi be kan k'a mɔgɔɲɔgɔn kanu. O la, a be nii banbali sɔrɔ.

Bataki nin tilancogo

Daminɛ kuma 1.1-4

Yeelen ani dibi 1.5—2.29

Minw ye Ala deenw ye 3.1-24

Tiɲɛ ani galon 4.1-6

Kanuya be koo minw kɛ 4.7-21

Lanaya ka sebagaya 5.1-21

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index