Search form

Mas fɔlɔ 10

Saba masamuso be taga Zeruzalɛmu

(Lok 2nan 9.1-12)

1- Solomani tɔgɔ bɔra Masaba barika la. Saba masamuso y'o mɛn, a wilila ka na, ko ale bena a sɛgɛsɛgɛ n'a ka hakilitigiyakumaw ye. 2A nana se Zeruzalɛmu. Mɔgɔ caaman tun y'a bila sira, u tun nana ni ɲɔgɔmɛw ye, ka wusulan ta, ni sanu caaman, ani kabakuru sɔngɔgwɛlɛnw. A tagara Solomani fɛ, k'a kɔnɔnakow bɛɛ fɔ a ye. 3Solomani sera k'a ka ɲiningaliw bɛɛ jaabi, koo si ma to ni masacɛ ma se ka min gwɛya a ye. 4A kɛra ten, Saba masamuso y'a ye ko Solomani be koo lɔn. A ye masaso min lɔ, a y'o ye fana. 5Dumuni min be kɛ masacɛ ka soo, n'a ka baarakɛlaw ka layɔrɔw, n'u kannafaniw n'u ka baaraw, masacɛ ka minnifɛn dibagaw n'u kannafaniw, ani yɛlɛyɔrɔw ka taga Masaba ka soo, a y'o fana ye, a dabari banna.

6A y'a fɔ masacɛ ye ko: «Ne ye fɛɛn min mɛn ka ne to n ka jamana na, i ka lɔnniya n'i ka koo la, o ye tiɲɛ ye. 7Ne tun te se ka l'a la, ni ne tun ma se yan k'o ye ni n ɲaa ye. U tun m'a tilancɛ yɛrɛ fɔ ne ye. I ka lɔnniya n'i ka ɲatagako tɛmɛna i tɔgɔ bɔko kan kosɔbɛ. 8Mɔgɔw ni baarakɛla minw b'i ɲakɔrɔ tuma bɛɛ ka to k'i ka lɔnniyakuma nunu lamɛn, olu dagamunin lo. 9Masaba i ka Ala min sɔnna k'i kɛ masacɛ ye Isirayɛlidenw kunna, boɲa ka la ale kan. Isirayɛlidenw koo ka di Masaba ye tuma bɛɛ minkɛ, o le y'a to, a y'i kɛ masacɛ ye janko i ka to ka jama ka koow ɲanabɔ ni tilenninya ye.»

10Masamuso nin ye sanu tɔni saba ni tilan ɲɔgɔn, ni wusulan caaman, ani kabakuru sɔngɔgwɛlɛnw d'a ma. Saba masamuso ye wusulan minw di masacɛ Solomani ma, mɔgɔ wɛrɛ ta ma se o ma tugu o kɔfɛ.

11Iramu ka kurun minw tun ye sanu ta Ofiri ka na n'a ye, olu le tun ye santalilɔgɔw ta caaman Ofiri ka na n'u fana ye, ani kabakuru sɔngɔgwɛlɛnw. 12Masacɛ ye santalilɔgɔ nunu kɛ ka tutunanw dilan Masaba ka soo kɔnɔ, n'a yɛrɛ ka soo kɔnɔ, ka dɔw kɛ gɔniw ni kolonjow ye k'u di dɔnkililabagaw ma. O kɔ, o santaliyiri ɲɔgɔn ma na tugu, mɔgɔ ma u ye tugu fɔɔ ka na se bii ma.

13Saba masamuso mako tun be fɛɛn o fɛɛn na, a ye fɛɛn o fɛɛn daali, masacɛ Solomani y'o bɛɛ d'a ma. O be danna boɲafɛnw na a tun ye min d'a ma. O kɔ, masamuso nin segira ka ta'a ka jamana na n'a ka baarakɛlaw ye.

Solomani ka nafolo

(Lok 2nan 1.14-17; 9.13-28)

14Solomani tun be to ka sanu min sɔrɔ saan o saan, o tun ye tɔni mugan ye. 15A tun be to ka min minɛ jagokɛlaw fɛ, ni Arabu jamana masaw bɛɛ fɛ, ni jamana ka lasigidenw fɛ, o be danna.

16Masacɛ Solomani ye nigɛkunbɛnnan belebele kɛmɛ fila dilan ni sanu faganin ye. U kelen kelen bɛɛ dilanna ni sanu kilo wɔɔrɔ ye. 17A ye fitinifitini kɛmɛ saba dilan fana ni sanu faganin ye. U kelen kelen bɛɛ dilanna ni kilo kelen ni tilan ye. A ka soo min be wele Liban tuu, a tagara u bila yen.

18O kɔ, masacɛ ye masasigilan belebeleba dilan ni samaɲin ye, ka sanu yɛrɛ yɛrɛ kɛ k'a yɔrɔ bɛɛ mɔ. 19Yɛlɛyɛlɛnan seen layɔrɔ deen wɔɔrɔ le tun be masasigilan nin ɲafɛ, a kɔɔ sɛmɛyɔrɔ tun korinin be. Bololayɔrɔ tun be sigilan nin faan fila nunu na. Jara jaa fila tun dilannin be ka lɔ bololayɔrɔ nunu gɛrɛfɛ. 20Jara jaa tan ni fila tun dilanna ka lɔ yɛlɛyɛlɛnan nin seen layɔrɔ gɛrɛ fila nunu na kelen kelen. O ɲɔgɔn tun ma kɛ ka ye masa si ka yɔrɔ la. 21Masacɛ Solomani ka filenw bɛɛ tun ye sanu ye. A ka soo min be wele Liban Tuu, o kɔnɔnaminanw bɛɛ tun ye sanu ye. Foyi tun t'u cɛma min dilanna ni warigwɛ ye, bari warigwɛ tun te jati Solomani ka tile la. 22Kurunbabaw tun be masacɛ fɛ, minw tun be to ka taga yɔrɔjan ni Iramu taw ye. Saan saba o saan saba, o kurun nunu tun be to ka na ni sanu ye, ni warigwɛ, ani samaɲinw, ni sulaw ani kɔnɔsogolow.

23Masacɛ Solomani tun tɛmɛna dugukolo masaw bɛɛ kan nafolotigiya, ni lɔnniya la. 24Diɲɛ mɔgɔw bɛɛ tun b'a fɛ ka Solomani ye, ani k'a ka hakilitigiyakuma lamɛn, Ala tun ye min d'a ma. 25U kelen kelen bɛɛ tun be to ka na n'u ka boɲafɛnw ye u bolo, warigwɛ, ni sanu, ani faniw, ni kɛlɛkɛminanw, ni tulu kasadimanw, ani soow ni sofaliw. A tun be kɛ ten saan o saan.

26- Solomani ye kɛlɛkɛwotorow ni sotigiw lajɛn. Wotoro waa kelen ni kɛmɛ naani (1 400) tun b'a fɛ, ni sotigi waa tan ni fila (12 000). A y'u to kɛlɛkɛwotorow biladuguw la, ani Zeruzalɛmu fana, a yɛrɛ kɔrɔ. 27Masacɛ ye warigwɛ lajɛn Zeruzalɛmu. A cayara i n'a fɔ bɛrɛ, sɛdiriyiri fana cayara i n'a fɔ sikomɔriyiri be caya kulujukɔrɔ mara la cogo min na. 28- Solomani ka soow tun be bɔ Ezipiti ni Kewe jamana na. Masacɛ ka sannikɛlaw tun be to ka taga u san yen. 29Ka wotoro kelen ta Ezipiti jamana na ka na n'a ye, o sɔngɔ tun ye warigwɛ kuru kɛmɛ wɔɔrɔ ye. Soo kelen tun ye warigwɛ kuru kɛmɛ ni bi duuru ye. Itiw ni Siri masacɛw bɛɛ tun b'u san ten fana o jagokɛla nunu fɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index