Search form

Mas fɔlɔ 11

Solomani be ban Ala ka fɔta la

1- Lonanmuso caaman koo tun diyara masacɛ Solomani ye. Ezipiti masacɛ denmuso furunin kɔ, a ye mowabuw ta furu fana, ani amoniw ta, ni edɔmuw, ni itiw ta, ani Sidɔnkaw ta. 2- Masaba tun y'a fɔ Isirayɛlidenw ye k'u kana furu ni siya minw ye, janko olu kana u hakili yɛlɛma ka taga n'u ye u ka batofɛnw fɛ, Solomani tun nɔrɔla o siyaw le la, musow diya kosɔn. 3A tun ye masaw denmuso mɔgɔ kɛmɛ wolonwula furu. Gɛrɛfɛmuso kɛmɛ saba fana tun b'a fɛ. A ka muso nunu y'a kuun cɛn pewu.

4Solomani kɔrɔla tuma min na, muso nunu y'a hakili yɛlɛma ka taga batofɛn wɛrɛw fɛ. A kɛra ten, a y'a jigi bɔ Masaba a ka Ala kan. A jigi ma to a kan i n'a fɔ a faa Dawuda tun y'a kɛ cogo min na. 5A y'a jigi la Sidɔnkaw ka joo *Asitarite kan, ani amoniw ka jojugu *Milikɔmu kan. 6A kɛra ten, Solomani ye kojugu kɛ Masaba ɲakɔrɔ. A m'a jigi l'a kan kosɔbɛ i n'a fɔ a faa Dawuda tun y'a kɛ cogo min na. 7Kulu min be Zeruzalɛmu gɛrɛfɛ, tileben fɛ, Solomani ye sɔnnikɛyɔrɔ dɔ lɔ o kan k'o kɛ mowabuw ka jojugu *Kemɔsi sɔnyɔrɔ ye, ani ka dɔ lɔ k'o kɛ amoniw ka jojugu Milikɔmu ta ye. 8A y'o ɲɔgɔn kɛ a ka muso nunu bɛɛ ye, minw tun ye lonanw ye, olu tun be to ka wusulan jɛni u kan, ani k'u ka joow sɔn.

9O la, Masaba dimina Solomani kɔrɔ, bari a tun y'a kɔɔ sin Masaba, Isirayɛli ka Ala ma, min tun y'a yɛrɛ yira a la siɲɛ fila. 10A tun y'a fɔ a ye o tuma na ko a kana taga batofɛn wɛrɛw fɛ, nga Solomani ma Masaba ka kuma bato. 11Masaba y'a fɔ Solomani ye ko: «E ye baara nin kɛ ka ban, i ma ne ka bɛɛn kuma bato, ani ne ka sariyaw, ne ye minw sigi i ye. O la, ne bena masaya nin bɔsi i la k'a di i ka dakɔrɔsigiw dɔ ma. 12Nga ne tena o kɛ i ka tile la, i faa Dawuda kosɔn. Ne ben'a bɔsi i deen le bolo. 13Ne tena jamana nin bɛɛ bɔsi a la fana. Ne bena Isirayɛliden kelen kɔmɔgɔw ka yɔrɔ to a ye ne ka baarakɛla Dawuda kosɔn, ani Zeruzalɛmu kosɔn ne ye min woloma.»

Solomani jugu fila ka koo

14Masaba y'a kɛ jugu dɔ wilila Solomani kama. Ale tun ye Adadi ye, edɔmuw masacɛ ka somɔgɔ tun lo. 15Dawuda tun ye edɔmuw kɛlɛ tuma min na, kɛlɛden minw tun sara, a ka kɛlɛkuntigi Zowabu tagara olu suu don. A ye Edɔmu ka cɛdenw bɛɛ faga o tuma na. 16A tun tora yen n'a ka kɛlɛdenw bɛɛ ye kalo wɔɔrɔ, fɔɔ a sera ka cɛɛw bɛɛ faga ka ban. 17O tuma na, Adadi tun bɔra ka boli n'a faa ka baaraden dɔw ye, minw ye edɔmuw ye, ka taga Ezipiti jamana na. O y'a sɔrɔ a tun ye kanbelennin ye. 18U bɔra Madiyan jamana na ka taga se Paran, ka Paranka dɔw minɛ ka taga n'u ye Ezipiti jamana na, Ezipiti masacɛ fɛ. Masacɛ ye soo d'a ma, ka lɔ n'a ka dumuniko ye. A fana ye forow d'a ma. 19Adadi koo diyara masacɛ ye kosɔbɛ, fɔɔ a y'a yɛrɛ ka muso Tapenɛsi dɔgɔnin di Adadi ma a k'a furu. 20Tapenɛsi dɔgɔmuso ye dencɛ sɔrɔ a ye, o tɔgɔ ko Genubati. A balola Ezipiti masacɛ ka soo kɔnɔ. A kɛra ten, Genubati mɔna ni masacɛ deenw ye.

21Ka Adadi to Ezipiti, a y'a mɛn ko Dawuda sara, ko a ka kɛlɛkuntigi Zowabu fana sara. A y'a fɔ Ezipiti masacɛ ye ko a ka sira di ale ma a be kɔsegi a ka jamana na. 22Masacɛ y'a ɲininga ko a fɔnna mun le la ale fɛ yan, n'ole y'a to a b'a fɛ ka kɔsegi a ka jamana na. A ko foyi, ko a k'ale to a be ta'a ka jamana na.

23O kɔ, Ala y'a kɛ jugu dɔ wɛrɛ wilila Solomani kama. O tun ye Eliyada dencɛ ye, a tɔgɔ tun ko Erezɔn. Ale bolila ka bɔ a kuntigi Adadezɛri fɛ, n'o tun ye Soba masacɛ ye. 24A ye mɔgɔkolon dɔw lajɛn a yɛrɛ kɔrɔ, ale ka kɛ o jɛnkulu nin kuntigi ye. Dawuda tun be Adadezɛri ka kɛlɛdenw fagara tuma min na, a bolila ka taga sigi Damasi, ka kɛ Damasi kuntigi ye. 25Solomani ka tile bɛɛ la, ale kɛra Isirayɛlidenw jugu dɔ ye ka fara Adadi kan, min tun be to ka kojugu kɛ u la. Isirayɛlidenw koo tun man d'a ye fewu, k'a to masaya la Siri kunna.

Zerobowamu be muruti

26Nebati dencɛ Zerobowamu ka bɔ Sereda, n'a tun ye Efarayimu kɔmɔgɔ ye, ale tun ye Solomani ka dakɔrɔsigiw dɔ ye. A bamuso tɔgɔ tun ko Seruya, firiyamuso tun lo. Ale lo tun wilila masacɛ kama.

27A tun wilila masacɛ kama cogo min na, o filɛ: Solomani tun be yɔrɔ dɔ fara ni bɔgɔ ye k'a wili, ani k'a facɛ Dawuda ka ciin kogo bennin lɔ. 28Zerobowamu tun ye cɛɛ barikaman ni cɛfari ye. Solomani ye kanbelen nin ye baara la dɔrɔn, a y'a kɛ Yusufu ka somɔgɔw bɛɛ kuntigi ye fasobaara la. 29Loon dɔ la, Zerobowamu bɔra Zeruzalɛmu, a ye Siloka kira Aya kunbɛn sira kan. Forocakura tun b'a kaan na. U fila dama le tun be kongo nin kɔnɔ. 30Aya y'a ka forocakura nin minɛ k'a faran yɔrɔ tan ni fila. 31O kɔ, a y'a fɔ Zerobowamu ye ko: «E ka tan ta, bari Masaba, Isirayɛli ka Ala le y'a fɔ ten, ko a bena masaya bɔsi Solomani bolo ka Isirayɛlidenw tan kɔmɔgɔw ka kuntigiya di ele ma. 32Nga a ko ale ka baarakɛla Dawuda kama, deen kelen kɔmɔgɔw bena to Solomani fɛ, ani Zeruzalɛmu kosɔn, ale ye min woloma Isirayɛlidenw ka duguw bɛɛ cɛma. 33Ko ale bena o kɛ, bari u y'ale Masaba to yen ka taga Sidɔnkaw ka joo *Asitarite sɔn, ani mowabuw ka joo *Kemɔsi, ni amoniw ka joo *Milikɔmu, k'u ma sɔn ale ka fɔta ma ka baara tilennin kɛ ale ɲakɔrɔ, k'u ma sɔn k'ale ka sariya bato k'ale sago kɛ i n'a fɔ ale Solomani facɛ Dawuda. 34Ko ale tena mara nin si bɔsi a la, bari ale y'a kɛ masa ye a sii bɛɛ la, ale ka baarakɛla Dawuda kosɔn, ale tun ye min woloma, n'a fana sɔnna k'ale ka kuma, n'ale ka sariya bato. 35Nga ko ale bena masaya nin bɔsi a deen le bolo, ka Isirayɛliden tan kɔmɔgɔw di e ma. 36Ko ale bena deen kelen kɔmɔgɔw to Solomani dencɛ bolo, ale ka baarakɛla Dawuda kosɔn, janko ka masaya to a kɔmɔgɔ bolo tuma bɛɛ ale ɲakɔrɔ Zeruzalɛmu, ale ye min woloma k'a kɛ a ta ye. 37Ko ale bena ele Zerobowamu ta k'i kɛ masacɛ ye yɔrɔ bɛɛ la min bena diya i ye, ko i bena kɛ Isirayɛli ka masa ye. 38Ko n'i sɔnna k'ale sago kɛ, ka to ale ka sira kan, ka baaratilennin kɛ ale ɲakɔrɔ, k'ale ka sariyaw, n'ale ka kuma bato, i n'a fɔ ale ka baarakɛla Dawuda tun y'a kɛ cogo min na, ko ale bena to i fɛ, k'i kɔmɔgɔw ka masaya kɛ a be yiriwa kudayi, i n'a fɔ a y'a kɛ Dawuda ye cogo min na, ko ale bena Isirayɛli mara d'i ma. 39Ko ale bena Dawuda kɔmɔgɔw majigi ten, nga ko o tena kɛ tuma bɛɛ koo ye.»

40Solomani tun b'a fɛ ka Zerobowamu faga. Nga, Zerobowamu wilila ka boli ka taga Ezipiti, masacɛ Sisaki fɛ ka to yen fɔɔ Solomani sara tuma min na.

Solomani sayako

(Lok 2nan 9.29-31)

41- Solomani ka kɛwali tɔw, a ka baara bɛɛ, n'a ka hakilitigiya, o be sɔrɔ Solomani ka loon o loon kibaru sɛbɛ kɔnɔ. 42Solomani ye masaya kɛ Isirayɛlidenw bɛɛ kunna Zeruzalɛmu saan bi naani kɔnɔ. 43O kɔ, a sara, u y'a suu don a faa Dawuda ka ciin kɔnɔ. A dencɛ Orobowamu sigir'a nɔɔ na masaya la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index