Search form

Mas fɔlɔ 15

Zuda mara masacɛ Abiyamu ka koo

(Lok 2nan 13.1-3, 22-23)

1Nebati dencɛ Zerobowamu ka masaya saan tan ni seeginan na, Abiyamu kɛra masacɛ ye Zuda mara kunna. 2A ye saan saba kɛ masaya la Zeruzalɛmu. A bamuso tɔgɔ tun ko Maaka, ale tun ye Abisalɔn denmuso ye. 3A fana wilila k'a faa ka kojugu ɲɔgɔn bɛɛ kɛ. A jigi tun te Masaba a ka Ala kan i n'a fɔ a bɛma Dawuda. 4- O bɛɛ n'a ta, Dawuda kosɔn, Masaba, Dawuda ka Ala y'a deen dɔ to a nɔɔ na masaya la Zeruzalɛmu kunna janko a ka to masaduguya la. 5- Bari Dawuda tun ye koɲuman kɛ Masaba ɲakɔrɔ. A m'a ka sariya si cɛn a sii bɛɛ kɔnɔ, fɔɔ iticɛ Uri ka koo nin dama.

6Kɛlɛ tun be Orobowamu ni Zerobowamu cɛ a sii bɛɛ la.

7Abiyamu ka kɛwali tɔw, n'a ka baara bɛɛ, o be sɔrɔ Zuda mara masaw ka loon o loon kibaru sɛbɛ kɔnɔ. Kɛlɛ tun be ale ni Zerobowamu cɛ. 8O kɔ, Abiyamu sara, u y'a suu don Dawuda ka ciin na. A dencɛ Aza sigir'a nɔɔ na masaya la.

Zuda mara masacɛ Aza ka koo

(Lok 2nan 14.1-2; 15.16-19; 16.1-6,11-14)

9Isirayɛli mara masacɛ Zerobowamu ka masaya saan mugannan na, Aza kɛra masacɛ ye Zuda mara kunna. 10A ye saan bi naani ni kelen kɛ masaya la Zeruzalɛmu. A mamamuso tɔgɔ tun ko Maaka, Abisalɔn denmuso tun lo. 11Aza ye koɲuman kɛ Masaba ɲakɔrɔ i n'a fɔ a bɛma Dawuda. 12A ye landa kakalayakɛbagaw gwɛn ka bɔ jamana kɔnɔ. A faaw tun ye joo minw dilan, a y'u bɛɛ cɛn ka bɔ yen. 13Masacɛ bamuso tun ka kan ni boɲa min ye, a yɛrɛ y'o bali a mamamuso Maaka ye. Bari, ale tun ye *Asera jaa dilan, min ma ɲi fewu. Aza ye joo nin tigɛ ka ta'a jɛni Sedirɔn kɔɔ daa la. 14Nga a ma se ka sɔnnikɛyɔrɔ nunu tunu. O bɛɛ n'a ta, Aza y'a jigi bɛɛ la Masaba kan a sii bɛɛ la. 15A n'a facɛ tun ye sanu ni warigwɛ, ani minan minw di Masaba ma, a donna n'o ye Masaba ka soo kɔnɔ.

16Kɛlɛ tun be Aza ni Isirayɛli mara masacɛ Bayesa cɛ u sii bɛɛ la. 17Isirayɛli mara masacɛ Bayesa wilila ka taga Zuda mara kama. A ye Arama dugu kɛ dugu barikaman ye janko a ka se ka Zuda mara masacɛ Aza ka mɔgɔw bali u kana bɔ. 18O la, warigwɛ ni sanu minw tɔɔ tun tora Masaba ka soo nafolo marayɔrɔ la, ani ale masacɛ ka soo ta, Aza wilila k'o ta k'o kalifa a ka dakɔrɔsigiw ma, k'u ka taga o di Siri masacɛ, Ɛziyɔn deen Tabirimɔn dencɛ Bɛnadadi ma. Ale tun siginin be Damasi kunna. A ko u k'a fɔ a ye ko: 19«A to an ka bɛɛn i n'a fɔ an faaw tun bɛnnin lo cogo min na. Ne b'i boɲa ka warigwɛ ni sanu nin ci e ma. Bɛɛn min be e ni Isirayɛli mara masacɛ Bayesa cɛ, o bɛɛn nin cɛn, janko a be ne to ɲasuma na.»

20Bɛnadadi ye mɛnni kɛ masacɛ Aza fɛ. A y'a ka kɛlɛkuntigiw ci k'u ka taga Isirayɛli mara duguw kɛlɛ. U ye Iyɔn dugu, ni Dan ani Abɛlibɛtimaaka kɛlɛ ka se u kɔrɔ, ani Kinerɛti marad bɛɛ, ni Nɛfutali mara tɔɔ bɛɛ. 21Bayesa y'o mɛn tuma min na, a ye Arama dugu nin lɔko dabila, ka na to Tirisa. 22Masacɛ Aza ye Zuda mara mɔgɔw bɛɛ wele, a ma mɔgɔ si to. Bayesa tun be kabakuru ni lɔgɔ minw kɛ ka Arama dugu lɔ, u tagara o bɛɛ ta ka taga n'a ye. Masacɛ Aza y'o le kɛ ka Geba dugu lɔ Bɛnzamɛn mara la, ani Misipa.

23Aza ka kɛwali tɔw, n'a ka cɛfariyakow, n'a ka baara bɛɛ, n'a ye dugu minw sigi, o be sɔrɔ Zuda mara masaw ka loon o loon kibaru sɛbɛ kɔnɔ. Nga, a kɔrɔla tuma min na, a seen tun cɛnna. 24Aza sara, u y'a suu don a faaw ka kaburu kɔnɔ a bɛma Dawuda ka ciin kɔnɔ. O kɔ, a deen Zozafati sigir'a nɔɔ na masaya la.

Isirayɛli mara masacɛ Nadabu ka koo

25Zuda mara masacɛ Aza ka masaya saan filanan na, Zerobowamu dencɛ Nadabu sigira masaya la Isirayɛli mara kunna. A ye saan fila kɛ o masaya la. 26A ye kojugu kɛ Masaba ɲakɔrɔ. A tugur'a facɛ kɔ, k'a ka kojugu ɲɔgɔn kɛ, a tun kɛra sababu ye ka Isirayɛlidenw bila min na. 27Isakari kɔmɔgɔ Aya dencɛ Bayesa wilila ka bɛɛn ni mɔgɔ dɔw ye k'a faga Gibetɔn, min tun ye filisiw ka dugu dɔ ye. O y'a sɔrɔ Nadabu ni Isirayɛli mara kɛlɛdenw bɛɛ tun tagara Gibetɔn datugu. 28Bayesa y'a faga Zuda mara masacɛ Aza ka masaya saan sabanan na, ka sigi a nɔɔ na. 29- A sigira tuma min na masaya la, a ye Zerobowamu ka somɔgɔw bɛɛ halaki, a yɛrɛ ma mɔgɔ kelen to. Fɛɛn o fɛɛn tun ye niman ye soo nin kɔnɔ, a y'o bɛɛ halaki, ka kɛɲɛ ni Masaba ka fɔta ye. A tun ye min fɔ a ka baaraden Aya barika la ka bɔ Silo. 30O kɛra Zerobowamu ka hakɛw kosɔn. A ye minw kɛ ani ka Isirayɛlidenw fana don minw la. O le y'a to Masaba, Isirayɛli ka Ala dimina.

31Nadabu ka kɛwali tɔw, n'a ka baara bɛɛ, o be sɔrɔ Isirayɛli mara masaw ka loon o loon kibaru sɛbɛ kɔnɔ. 32Kɛlɛ tun be Aza ni Isirayɛli mara masacɛ Bayesa cɛ u sii bɛɛ la.

Isirayɛli mara masacɛ Bayesa ka koo

33Zuda mara masacɛ Aza ka masaya saan sabanan na, Aya dencɛ Bayesa kɛra masacɛ ye Isirayɛli mara bɛɛ kunna. A tun sigira Tirisa. A ye saan mugan ni naani kɛ masaya la. 34A ye kojugu kɛ Masaba ɲakɔrɔ: a tugura Zerobowamu kɔ, Zerobowamu tun ye Isirayɛlidenw bila kojugu minw na, a y'o ɲɔgɔn kɛ fana.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index