Search form

Mas fɔlɔ 16

1Masaba kumana Anani dencɛ Zewu fɛ ko a k'a fɔ Bayesa ye ko: 2«Ele Bayesa tun te foyi ye. Ne y'i kɔrɔta k'i kɛ n ka jama Isirayɛli kuntigi ye. Nga e ye Zerobowamu ka kɛwaliw ɲɔgɔn kɛ, ka ne ka jama Isirayɛli bila hakɛ la, ka ne dimi. 3O la, ne bena ele Bayesa n'i ka soo halaki, k'i ka soo kɛ i n'a fɔ Nebati dencɛ Zerobowamu ta. 4E Bayesa ka somɔgɔ min mana sa dugu kɔnɔ, wuluw le ben'a ɲimi. Min mana sa kongo kɔnɔ, kɔnɔw bena o dumu.»

5Bayesa ka kɛwali tɔw, n'a ka baara, n'a ka cɛfariyakow, o be sɔrɔ Isirayɛli mara masaw ka loon o loon kibaru sɛbɛ kɔnɔ. 6Bayesa sara, u y'a suu don Tirisa. O kɔ, a dencɛ Ela sigir'a nɔɔ na masaya la. 7Anani dencɛ kira Zewu ye Masaba ka kuma fɔ Bayesa n'a ka somɔgɔw ye, bari a tun ye kojugu kɛ Masaba ɲakɔrɔ, ka Masaba dimi a ka kɛwaliw kosɔn, ani a y'a yɛrɛ kɛ i n'a fɔ Zerobowamu n'a ka somɔgɔw. O dama tɛ, a ye Zerobowamu ka soo halaki fana.

Isirayɛli mara masacɛ Ela ka koo

8Zuda mara masacɛ Aza ka masaya saan mugan ni wɔɔrɔnan na, Bayesa dencɛ Ela kɛra masa ye Isirayɛli mara kunna. A tun sigira masaya la Tirisa dugu kɔnɔ saan fila. 9A ka dakɔrɔsigi Zimuri, min tun y'a ka kɛlɛkɛwotorow tilancɛ kuntigi ye, ale bɛnna ni mɔgɔ dɔw ye ka wili a kama. O y'a sɔrɔ ale Ela tun be Tirisa n'a be minnibaba kɛra, masacɛ ka soo kuntigi Arisa ka soo. 10Zimuri donna soo nin kɔnɔ k'a faga, o kɛra Zuda mara masacɛ Aza ka masaya saan mugan ni wolonwulanan na. O kɔ, Zimuri sigir'a nɔɔ na. 11Ale sera ka sigi ka kɛ masacɛ ye tuma min na dɔrɔn, a ye Bayesa ka somɔgɔw bɛɛ halaki. A ma cɛden si to, hali a fadenw, n'a teriw, a m'u si to. 12Zimuri ye Bayesa ka somɔgɔw bɛɛ halaki, ka kɛɲɛ ni Masaba ka kuma ye a tun ye min fɔ kira Zewu barika la, Bayesa kosɔn. 13Bari Bayesa n'a dencɛ Ela tun ye kojugu caaman kɛ, ka Isirayɛlidenw bila o la fana. U tun ye joow dilan, fɛɛn kuntan nunu, o ye Masaba, Isirayɛli ka Ala dimi.

14Ela ka kɛwali tɔw, n'a ka baara bɛɛ, o be sɔrɔ Isirayɛli mara masaw ka loon o loon kibaru sɛbɛ kɔnɔ.

Isirayɛli mara masacɛ Zimuri ka koo

15Zuda mara masacɛ Aza ka masaya saan mugan ni wolonwulanan na, Zimuri kɛra masa ye Tirisa tile wolonwula kɔnɔ. O y'a sɔrɔ, kɛlɛdenw tun tagara sigi ka Gibetɔn dugu datugu, min ye filisiw ka dugu dɔ ye. 16Isirayɛliden minw tun be kongo kɔnɔ, olu y'a mɛn tuma min na ko Zimuri tun ye janfa siri ka masacɛ faga, o loon kelen na u ye ɲɔgɔnye kɛ k'u to u sigiyɔrɔ la ka kɛlɛkuntigi Omuri woloma k'a kɛ masacɛ ye. 17Omuri ni jama bɛɛ wilila ka bɔ Gibetɔn ka na Tirisa datugu. 18Zimuri y'a ye ko dugu minɛna minkɛ, a wilila ka don masaso boon dɔ kɔnɔ, ka soo nin jɛni n'ale yɛrɛ ye. A sara 19a yɛrɛ ka kojugu le kosɔn, a tun ye minw kɛ Masaba ɲakɔrɔ. A tun tugura Zerobowamu kɔ k'a ka hakɛ ɲɔgɔn kɛ, min tun ye Isirayɛlidenw bila hakɛ la.

20Zimuri ka kɛwali tɔw, n'a ka janfako, o be sɔrɔ Isirayɛli mara masaw ka loon o loon kibaru sɛbɛ kɔnɔ.

21Isirayɛli jama faranna ka kɛ jɛnkulu fila ye. Kelen tugura Ginati dencɛ Tibini kɔ k'ale kɛ masa ye, tɔ kelen nin fana tugura Omuri kɔ. 22Minw tun tugura Omuri kɔ, olu sera Ginati dencɛ Tibini taw kɔrɔ. Tibini sara, Omuri sigira masaya la.

Isirayɛli mara masacɛ Omuri ka koo

23Zuda mara masacɛ Aza ka masaya saan bi saba ni kelennan na, Omuri kɛra masacɛ ye Isirayɛli mara kunna. A ye saan tan ni fila kɛ masaya la. A ye saan nunu tilancɛ kɛ Tirisa. 24O kɔ, a ye Samari kulu san Sɛmɛri fɛ warigwɛ kuru waa wɔɔrɔ la. A ye dugu sigi o kulu nin kan k'a tɔgɔ la ko Samari, o ye kulutigi kɔrɔman Sɛmɛri tɔgɔ ye.

25Masacɛ minw tɛmɛna Omuri ɲa, a ye hakɛ kɛ Masaba ɲakɔrɔ ka tɛmɛ olu bɛɛ kan. 26A tugura Nebati dencɛ Zerobowamu kɔ k'a ka hakɛ bɛɛ ɲɔgɔn kɛ, min tun ye Isirayɛlidenw bila hakɛ la. O n'u ka josɔnko ye Masaba, Isirayɛli ka Ala dimi.

27Omuri ka kɛwali tɔw, n'a ka baara, n'a ka cɛfariyakow, o be sɔrɔ Isirayɛli mara masaw ka loon o loon kibaru sɛbɛ kɔnɔ. 28Omuri sara, u y'a suu don Samari. O kɔ, a deen Akabu sigir'a nɔɔ na masaya la.

Isirayɛli mara masacɛ Akabu ka koo

29Zuda mara masacɛ Aza ka masaya saan bi saba ni seeginan na, Omuri dencɛ Akabu sigira masaya la Isirayɛli mara kunna. A ye saan mugan ni fila kɛ masaya la Isirayɛli mara kunna Samari. 30Masacɛ minw tɛmɛna Omuri dencɛ Akabu ɲa, a ye kojugu kɛ Masaba ɲakɔrɔ ka tɛmɛ olu bɛɛ kan.

31Nebati dencɛ Zerobowamu ka hakɛw tun ka dɔgɔ a ɲana. A wilila ka taga Sidɔnkaw ka masacɛ Ɛtibaali denmuso Zezabɛli furu, ani k'a daminɛ ka *Baali boɲa k'a sɔn. 32A ye soo dɔ lɔ Samari, Baali tɔgɔ la, ka Baali sɔnyɔrɔ sigi o kɔnɔ. 33A fana ye *Asera jaa dilan. Isirayɛli mara masacɛ minw tɛmɛna a ɲa, Akabu ye kojugu kɛ ka tɛmɛ olu bɛɛ kan, ka Masaba, Isirayɛli ka Ala dimi.

34- Ale Akabu ka waati la, Betɛlika Iyɛli ye Zeriko dugu lalaga k'a lɔ. A tun b'a juu sigira tuma min na, a y'a denkɔrɔba fɔlɔ Abiramu le kɛ saraka ye fɔlɔ. Loon min na u ye koonw don dugu dondaw la, a y'a dencɛ laban Segubu le kɛ saraka ye. O kɛra ka kɛɲɛ ni Masaba ka fɔta ye Zozuwe ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index