Search form

Mas fɔlɔ 17

Eli be taga to Keriti kɔɔ daa la

1- Tisibika Eli ka bɔ Galaadi mara la, ale y'a fɔ Akabu ye ko: «Masaba, Isirayɛli ka Ala kosɔn, ne kɛra ale min ka baarakɛla ye, sanji tena ben dugukolo kan saan nata nunu kɔnɔ, komiji fana tena kɛ fɔɔ ni ne kumana tugu.» 2O tuma na, Masaba y'a fɔ Eli ye ko: 3«Bɔ yan k'i ɲaa sin kɔrɔn fɛ, ka taga dogo Keriti kɔɔ daa la, Zurudɛn baji kɔfɛ. 4I bena to ka jii min o kɔɔ la. Ne y'a ɲini kaankaanw fɛ, k'olu ka janto i ka baloko la yen.»

5Masaba y'a fɔ a ye cogo min na, a y'a kɛ ten. A tagara sigi Keriti kɔɔ daa la, Zurudɛn baji kɔfɛ. 6Kaankaan nunu tora ka na ni dumuni, ani sogo ye k'o d'a ma sɔgɔma ni wulafɛ. A tun be to ka jii min kɔɔ nin na. 7Nga waati dɔ nana se, kɔɔ nin fana jara, bari sanji tun ma ben jamana nin kɔnɔ fewu.

Eli be taga Sarɛpita

8O tuma na, Masaba y'a fɔ Eli ye ko: 9- «Wili ka taga Sarɛpita, Sidɔn gɛrɛfɛ, ka to o yɔrɔ la. Ne y'a ɲini firiyamuso dɔ fɛ o yɔrɔ la, ko a k'a janto i ka baloko la.» 10A wilila ka taga Sarɛpita. A sera dugu donda la tuma min na, a ye firiyamuso dɔ ye o yɔrɔ la n'a be lɔgɔ ɲinina. A ye muso wele, k'a fɔ a ye ko: «N b'i daali, taga jii dɔɔni bɔ jidaga kɔnɔ ka n'a di n ma n b'a min.» 11Muso nin tɛmɛna ko a be taga jii nin bɔyɔrɔ la. A y'a wele tugu k'a fɔ ko: «N'i be na, i be ɲa ne ma ni dumuni fana ye.»

12Muso nin y'a jaabi ko: «Masaba e ka Ala ɲaa be ne la. Dumunifɛn si te ne fɛ fɔɔ tigɛ ɲaa kelen mugu dɔrɔn, o be fiyɛ kɔnɔ, ani tulu dɔɔni be tuludaga kɔnɔ. Ne be lɔgɔ deen fila le ɲini ka taga o tobi, ne ni n deen b'o dumu, ka sɔrɔ ka sa.»

13Eli y'a fɔ a ye ko: «Kana siran, i y'a fɔ cogo min na, ta'a kɛ ten. Nga i ka kɔn ka ŋɔmi deen kelen yiran ne ye fɔlɔ, ka na o di ne ma, o kɔ, i be dɔ dilan e n'i deen ye. 14Bari Masaba, Isirayɛli ka Ala ko: ‹Mugu tena ban fiyɛ kɔnɔ, tulu fana tena ban tuludaga kɔnɔ, fɔɔ ka taga se sanji benlon ma dugukolo kan Masaba fɛ.› »

15Eli y'a fɔ a ye cogo min na, muso nin tagar'a kɛ ten. A kɛra ten, muso nin ye dumuni sɔrɔ waati caaman kɔnɔ, ale n'a dencɛ ani Eli. 16Mugu min tun be fiyɛ kɔnɔ, ale ma ban fewu, tulu fana ma ban tuludaga kɔnɔ, i ko Masaba tun y'a fɔ cogo min na Eli barika la.

Eli be firiyamuso nin deen suu kunun

17O koow tɛmɛnin kɔ, jatigimuso deen banana. A ka bana juguyara kosɔbɛ, a sara. 18O la, muso nin y'a fɔ Eli ye ko: «Mun le be ne n'i cɛ, Ala ka mɔgɔ? I nana ne fɛ janko ka na ne ka juguya yira kɛ, ka ne deen faga?»

19Eli y'a fɔ a ye ko a ka deen nin di ale ma. Eli ye deen nin minɛ muso nin fɛ ka yɛlɛ n'a ye sangaso kɔnɔ a ka layɔrɔ la, k'a la a yɛrɛ ka dilan kan. 20O kɔ, a ye Masaba daali ko: «Masaba ne ka Ala, muso min ye ne ladon, i be sɔn k'a deen bɔsi a la k'a dusu kasi wa?» 21- A birila deen nin suu kan siɲɛ saba, ka Masaba daali ko: «Masaba ne ka Ala, sabali ka sɔn deen nin ka kunun!»

22Masaba ye Eli ka daalikan mɛn. A ye deen nin kunun, a kɔsegira ka kɛ mɔgɔ ɲanaman ye. 23Eli ye deen nin ta ka jigi duguma, boon kɔnɔ ka n'a di a bamuso ma, k'a fɔ ko: «E deen filɛ, a be nii na!»

24O la, muso nin y'a fɔ Eli ye ko ale kɔni y'a lɔn sisan ko a kɛra Ala ka mɔgɔ ye, ani ko a be Masaba ka kuma min fɔ, k'o ye tiɲɛ ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index