Search form

Mas fɔlɔ 18

Eli ni Obadiyawu

1Waati caaman tɛmɛna, Masaba kumana Eli fɛ jaa saan sabanan na k'a fɔ ko a ka ta'a yɛrɛ yira Akabu la, ko ale ben'a to sanji be ben dugukolo kan. 2Eli wilila ka taga ko a b'a yɛrɛ yira Akabu la.

O y'a sɔrɔ kongo tun juguyara Samari. 3Akabu tun y'a ka soo kɔnɔ kuntigi Obadiyawu wele. O y'a sɔrɔ Obadiyawu tun be siran Masaba ɲa kosɔbɛ. 4Tuma min na Zezabɛli tun b'a la ka Masaba ka kiraw halaki k'o ban, Obadiyawu tun ye kira mɔgɔ kɛmɛ minɛ ka taga u dogo kuluwo dɔw kɔnɔ mɔgɔ bi duuru duuru. A tun be to ka dumuni, ani jii d'u ma. 5Akabu y'a fɔ Obadiyawu ye ko: «An ka taga jamana kɔnɔ ka jii bɔyɔrɔw ani kɔɔw ɲini. N'a sɔrɔ an bena binkɛnɛ ye o yɔrɔw dɔ la. O la, an bena se k'an ka soow ni sofaliw balo, an tena sɔrɔ k'u dɔw faga.» 6U ye jamana nin tilan ɲɔgɔn cɛ janko ka ta'a yaala. Akabu tagar'a kelen faan dɔ la, Obadiyawu tagar'a kelen faan dɔ wɛrɛ la.

7Ka Obadiyawu to sira kan, a tagara bɛɛn ni Eli ye. Obadiyawu y'a lɔn. A y'a ɲaa biri duguma k'a fɔ ko: «Ele yɛrɛ lo wa, ne matigi Eli?» 8Eli y'a jaabi ko: «Ne lo, ta'a fɔ i kuntigi ye ko i ye ne Eli ye.» 9Obadiyawu y'a fɔ Eli ye ko: «Ne ye kojugu jumɛn le kɛ, n'i b'a fɛ ka ne, i ka baarakɛla don Akabu bolo a be ne faga? 10Masaba i ka Ala kosɔn, a jamana te yen ni ne ka masacɛ ma mɔgɔ bila ka taga i yɔrɔ ɲini min kɔnɔ. N'o yɔrɔ mɔgɔw y'a fɔ ko i te o yɔrɔ la, a b'u wajibiya ka kali ko u ma i ye. 11Sisan e b'a fɔ ko ne ka ta'a fɔ n kuntigi ye ko ne ye ele ye. 12Ne taanin kɔ dɔrɔn, Masaba ka Nii bena i ta ka taga n'i ye yɔrɔ wɛrɛ ne tena min lɔn. Ni ne tagar'a fɔ Akabu ye ka ban tuma min na, a bena na, n'a ma i sɔrɔ yan, a bena ne faga. Ne, i ka baarakɛla do be siran Masaba ɲa kabini ne denmisɛntuma na. 13Zezabɛli tun be Masaba ka kiraw fagara tuma min na, ne y'u kɛmɛ dogo kuluwow kɔnɔ bi duuru duuru, ka to ka dumuni, ani jii d'u ma yen. E m'o mɛn wa, ne kuntigi? 14Sisan i b'a fɔ ne ye ko n ka ta'a fɔ n kuntigi ye ko ne ye ele ye. A bena n faga do!» 15Nga Eli y'a jaabi ko: «Ne be baara kɛra Setigi, Masaba min ye, ale kosɔn, ne Eli yɛrɛ bena n yɛrɛ yira Akabu la bii.»

Eli ni Akabu ka koo

16Obadiyawu tagara Akabu fɛ k'o koo ɲafɔ a ye. Akabu tɛmɛna ka taga Eli fɛ. 17A y'a ye dɔrɔn, a y'a fɔ a ye ko: «Isirayɛlidenw sɛgɛnbaga, ele yɛrɛ lo wa?» 18Eli y'a jaabi ko: «Ne kɔni te u sɛgɛnbaga ye dɛ, ele Akabu yɛrɛ n'i fadenw le b'u sigɛnna. Bari, aw banna ka Masaba ka sariya bato, ka wili ka taga *Baali sɔn yɔrɔ caaman na. 19Sisan, i ka Isirayɛlidenw bɛɛ lajɛn ne Eli gɛrɛfɛ, Karimɛli kulu kan, ni Baali ka kira mɔgɔ kɛmɛ naani ni bi duuru nunu, ani *Asera ka kira kɛmɛ naani minw be dumuni kɛ Zezabɛli fɛ.»

Eli ni Baali ka kiraw

20Akabu ye mɔgɔw bila ka taga Isirayɛlidenw bɛɛ fɛ. A ye kira nunu lajɛn Karimɛli kulu kan. 21Eli tagara lɔ jama bɛɛ ɲa k'a fɔ u ye ko: «Aw nɔrɔnin bena to faan fila la fɔɔ ka taga se waati jumɛn ma? N'a kɛra ko Masaba le ye Ala ye, aw ka tugu ale kɔ. N'a kɛra ko *Baali lo fana, aw ka tugu ale kɔ.» Jama ma foyi fɔ. 22A y'a fɔ jama ye tugu ko: «Ne kelen le tora Masaba ka kira nunu na, Baali ka kiraw ye mɔgɔ kɛmɛ naani ni bi duuru ye. 23U ka na ni tura fila ye. Baali ka kira nunu ka kelen minɛ, k'a faga k'a tigɛtigɛ k'a la lɔgɔ kan, u kana tasuma don a la. Ne bena tɔɔ kelen minɛ k'a kɛ ten, k'a la lɔgɔ kan. Ne fana tena tasuma don a la. 24O kɔ, u k'u ka joo daali, ne fana bena Masaba daali. Ni min ye tasuma mana, o le ye Ala ye.» Jama bɛɛ y'a fɔ k'u sɔnna.

25Eli y'a fɔ Baali ka kira nunu ye ko: «Aw ka kɔn ka tura kelen minɛ k'a labɛn, bari aw ka ca. Aw k'aw ka joo daali. Aw kana tasuma don.» 26U ye tura nin minɛ k'a labɛn. U y'a daminɛ ka to ka Baali daali k'a ta sɔgɔma fɔɔ tilegwanfɛ. U tun be to k'a fɔ ko: «Baali, an jaabi!» Nga kuma ma mɛn, jaabili ma sɔrɔ. U tun ye sɔnnikɛyɔrɔ min lɔ, u tora ka panpan o ɲafɛ.

27Tilegwanfɛ, Eli y'a daminɛ ka yɛlɛ u la. A tun b'a fɔra ko: «Aw ye pɛrɛn kosɔbɛ! Batofɛn lo, n'a sɔrɔ a be koo dɔ la, walima a degunnin lo, walima a tagara yaalayɔrɔ la. N'a sɔrɔ a be sinɔgɔ la, a bena kunun.» 28U tora ka pɛrɛn kosɔbɛ, ka to k'u yɛrɛ tigɛtigɛ ni murujanjanw, ani tamanw ye ka kɛɲɛ n'u ka landa ye fɔɔ joli tora ka woyo u fari kan. 29Tile sumana tuma min na, u tora k'u ka kiraya kɛ fɔɔ ka taga se wulafɛ saraka bɔwaati ma. Kuma ma mɛn, jaabili ma sɔrɔ, taamasiɲɛ ma ye min b'a yira ko fɛɛn dɔ bena kɛ.

30O la, Eli y'a fɔ jama bɛɛ ye ko u ka gwɛrɛ ale la, jama gwɛrɛla. U tun ye Masaba ka sarakabɔyɔrɔ min ci, Eli y'o lalaga ka lɔ. 31- A ye kabakuru deen tan ni fila ta ka kɛɲɛ ni Yakuba deen tan ni fila nunu daa ye, Masaba tun y'a fɔ ale min ma ko: «Isirayɛli le bena kɛ i tɔgɔ ye.» 32A y'o kabakuru nunu kɛ ka sarakabɔyɔrɔ lɔ Masaba ye. A ye dingɛ sogi k'a lamini, litiri bi saba be don min na. 33A ye lɔgɔ labɛn, ka tura nin tigɛtigɛ k'a la lɔgɔ nunu kan. 34O kɔ, a y'a fɔ ko u ka na ni daga ɲaa naani jii ye k'o bɔn saraka nin, ani lɔgɔ kan. A y'a fɔ ko u k'o ɲɔgɔn kɛ siɲɛ filanan na, u y'a kɛ. A ko u ka sabanan kɛ, u y'o kɛ. 35Jii tora ka woyo sarakabɔyɔrɔ gɛrɛfɛ, dingɛ nin tun fara.

36Wulafɛ saraka bɔtuma, kira Eli gwɛrɛla k'a fɔ ko: «Masaba, Ibrayima, ni Isiyaka, ani Isirayɛli ka Ala, a to u k'a lɔn bii ko e le ye Isirayɛli ka Ala ye, ani fana ko ne ye i ka baarakɛla ye, ani ne y'o koo nunu bɛɛ kɛ e yɛrɛ ka kuma le kosɔn. 37Ne jaabi Masaba, i ka ne jaabi janko jama nin ka se k'a lɔn ko ele Masaba le ye Ala ye, ani ko ele le b'a kɛ u be segi k'u jigi la i kan.»

38Tasuma bɔra Masaba fɛ ka na ben ka saraka nin jɛni, ani lɔgɔ, ni kabakuruw, ani dugukolo, ani ka dingɛ nin kɔnɔ jii ja. 39Jama bɛɛ y'o ye tuma min na, u y'u ɲaa biri duguma k'a fɔ ko: «Masaba le ye Ala ye! Masaba le ye Ala ye!» 40O kɔ, Eli y'a fɔ u ye ko u ka Baali ka kira nunu minɛ, ko u kan'a to kelen yɛrɛ be boli. U y'u minɛ. Eli tagara n'u ye Kisɔn kɔɔ daa la k'u kaan tigɛ yen.

Sanji nako

41O kɔ, Eli y'a fɔ Akabu ye ko: «Taga dumuni kɛ ka minni kɛ, bari ne tulo be mankan dɔ la, sanjiba mankan lo.» 42- Akabu tagara janko ka dumuni kɛ ka minni kɛ. Nga Eli yɛlɛla fɔɔ Karimɛli kulu sanfɛ, ka ta'a kunbiri gwan k'a kuun don a kunbiri furancɛ la. 43A y'a fɔ a ka baaraden ye ko a ka taga filɛli kɛ kɔgɔji faan fɛ. Baaraden nin tagara filɛli kɛ, k'a fɔ ko foyi te yen. Eli y'a fɔ a ye fɔɔ siɲɛ wolonwula ko: «Kɔsegi ka taga filɛli kɛ.» 44Siɲɛ wolonwulanan na, a y'a fɔ ko ale ɲaa be sankabafitini dɔ la n'a be wilila kɔgɔji kunna, ko a boɲa te tɛmɛ mɔgɔ tigɛ kan. O la, Eli y'a fɔ a ye ko a ka ta'a fɔ Akabu ye ko a k'a ka wotoro labɛn ka jigi ka bɔ kulu kan, janko sanji kana n'a datugu.

45Waati dɔɔni dɔrɔn, saan finna, fɔɲɔ wilila, sanjiba nana. Akabu yɛlɛl'a ka wotoro kɔnɔ ka taga Zizireyɛli. 46Masaba ka sebagaya jigira Eli kan, a y'a cɛɛ siri ka bila Akabu ɲa ka boli fɔɔ ka taga se Zizireyɛli dugu donda la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index