Search form

Mas fɔlɔ 20

Siri masacɛ be na Samari datugu

1Siri masacɛ Bɛnadadi y'a ka kɛlɛbolo bɛɛ lajɛn. Masacɛ bi saba ni fila le tun be n'a ye, n'u ka soow, n'u ka kɛlɛkɛwotorow. A wilila ka na Samari datugu k'a kɛlɛ. 2A ye mɔgɔ dɔw bila ka don dugu nin kɔnɔ Isirayɛli mara masacɛ Akabu fɛ, k'a fɔ a ye ko 3Bɛnadadi y'a fɔ ko: «I ka warigwɛ n'i ka sanu ye ne ta ye, n'i ka musow n'i deenw la cɛɲumanw.» 4Isirayɛli mara masacɛ y'a jaabi ko: «Masacɛ, n matigi, i b'a fɔra cogo min na, ne kɛra i ta ye ten, ani n bololafɛn bɛɛ.»

5Ciden nunu kɔsegira ka n'a fɔ a ye ko Bɛnadadi y'a fɔ ko: «Ne ye mɔgɔw ci k'a fɔ i ye ko i ka wari n'i ka sanu, n'i ka musow n'i deenw, ko i k'o di ne ma. 6Nga sini, nin waati ɲɔgɔn na, ne bena n ka dakɔrɔsigiw bila ka taga i ka soo, an'i ka dakɔrɔsigiw ka soo ka filɛli kɛ yen. N'u ye fɛɛn ɲanaman o fɛɛn ɲanaman ye yen min koo ka gwɛlɛ i ma, u k'o ta ka na n'o ye.»

7Isirayɛli mara masacɛ ye jamana kɔnɔ cɛkɔrɔbaw bɛɛ wele k'a fɔ u ye ko: «Aw ka miiri kosɔbɛ, cɛɛ nin b'a fɛ ka kojugu min kɛ an na. Bari a ye cii bila ka na ko ne ka n ka musow ni n deenw, ani warigwɛ ni sanu d'a ma, ne tun ma ban.»

8Cɛkɔrɔba nunu ni jama bɛɛ y'a fɔ Akabu ye ko: «I kana mɛnni kɛ a fɛ, kana sɔn.»

9O la, a y'a fɔ Bɛnadadi ka cidenw ye ko: «Aw ka ta'a fɔ masacɛ, ne matigi ye ko a kɔnna ka fɛɛn min bɛɛ ɲini ne fɛ, ko ne bena o le kɛ. Ko a ye fɛɛn min ɲini ne fɛ sisan, ko ne tena se k'o kɛ.» Ciden nunu kɔsegira ka taga o fɔ Bɛnadadi ye.

10Bɛnadadi ye cira wɛrɛ bila ka taga Akabu fɛ ko: «Ni Samari buguri ye ne kɔfɛmɔgɔw bolow fa yɛrɛ, joow kana n to fewu.» 11Isirayɛli mara masacɛ y'a fɔ ko u ka ta'a fɔ a ye ko mɔgɔ min be kɛlɛkɛminan tara ka taga kɛlɛkɛyɔrɔ la, o tigi t'a yɛrɛ boɲa i n'a fɔ mɔgɔ min kɔsegira ka bɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la ni sebagaya ye. 12Bɛnadadi y'o mɛn tuma min na, o y'a sɔrɔ a tun be minni kɛra ni masacɛ tɔw ye u ka fanibuguw kɔnɔ. A y'a fɔ a ka mɔgɔw ye ko: «Aw k'aw yɛrɛ labɛn.» O la, olu y'u yɛrɛ labɛn dugu nin kɛlɛ kama.

Akabu be se Sirikaw kɔrɔ

13Kira dɔ tagara Isirayɛli mara masacɛ Akabu fɛ k'a fɔ a ye ko a ɲaa be jamaba min na, ko Masaba y'a fɔ ko ale bena u bɛɛ don a bolo bii, k'o la, a ben'a lɔn ko ale lo ye Masaba ye. 14Akabu y'a ɲininga ko: «Masaba bena o kɛ jɔn sababu la?» A y'a jaabi ko Masaba ko kanbelen minw ye mara kuntigiw ka kɛlɛkuntigiw ye, olu sababu la. Akabu y'a ɲininga tugu ko: «Jɔn le ka kan ka bila kɛlɛ nin ɲa?» A ko ale Akabu yɛrɛ.

15Akabu ye kɛlɛkuntigi nunu lajɛn k'o filɛ. U tun be se mɔgɔ kɛmɛ fila ni bi saba ni fila ma. Olu tɛmɛnin kɔ, a ye Isirayɛli mara kɛlɛden tɔw bɛɛ lajɛn k'u filɛ fana, olu tun ye mɔgɔ waa wolonwula (7 000) ye. 16U ye kɛlɛ daminɛ tilegwanfɛ. O y'a sɔrɔ Bɛnadadi ni masacɛ bi saba ni fila minw tun bɛnna n'a ye, olu tun be minnibaba kɛra ni ɲɔgɔn ye u ka fanibuguw kɔnɔ. 17Kɛlɛkuntigi nunu le kɔnna ka bɔ kɛlɛ la. Bɛnadadi ye mɔgɔw bila ka taga filɛli kɛ. U y'a fɔ a ye ko Samarikaw bɔra. 18A y'a fɔ ko ni Akabu ka mɔgɔw bɔra hɛrɛ le kama, k'u k'o ɲanaman minɛ, ko n'u bɔra kɛlɛ le kama, k'u k'o ɲanaman minɛ fana.

19Kɛlɛkuntigi nunu ni kɛlɛden minw tun tugura u kɔ, u bɔra dugu kɔnɔ tuma min na, 20u kelen kelen bɛɛ bɛnna ni mɔgɔ min ye, u y'o faga. O la, Sirikaw bolila. Isirayɛli mara mɔgɔw y'u gwɛn. Siri masacɛ Bɛnadadi n'a ka sotigi dɔw bolila soow kan. 21Isirayɛli mara masacɛ bɔra ka soow ni wotorow halaki. A kɛra ten, a sera Sirikaw kɔrɔ kosɔbɛ.

22O kɔ, kira nin tagara Isirayɛli mara masacɛ fɛ k'a fɔ a ye ko a ka ta'a jaa gwɛlɛya ka banba a yɛrɛ ma, k'a filɛ a ka kan ka fɛɛn min kɛ. Ko bari, Siri masacɛ bena kɔsegi ka n'a kɛlɛ saan wɛrɛ.

Akabu be see sɔrɔ tugu

23Siri masacɛ ka dakɔrɔsigiw y'a fɔ a ye ko: «U ka Ala ye kulu kan Ala ye, o le y'a to an ma se u kɔrɔ. A to an be taga u kɛlɛ kɛnɛba la. Siga t'a la, an barika bena tɛmɛ u ta kan. 24I ka ɲi ka min kɛ, o filɛ: I ka masacɛ nunu kelen kelen bɛɛ bɔ u ka lɔyɔrɔ la ka kuntigi wɛrɛw sigi u nɔɔ na. 25Ele yɛrɛ ka banba ka kɛlɛbolo dɔ labɛn min barika ni fɔlɔta ye kelen ye, ani soow ni wotorow, minw caya sera fɔlɔta ma. O kɔ, an bena taga u kɛlɛ kɛnɛba la. Siga t'a la, an barika bena tɛmɛ u ta kan.» A sɔnna k'u ka kuma bato.

26Saan yɛlɛmana tuma min na, Bɛnadadi ye Sirikaw lajɛn k'u filɛ, ka sɔrɔ ka taga Afɛki, Isirayɛlidenw kɛlɛ kama. 27Isirayɛlidenw kuntigi y'u lajɛn k'u filɛ, k'u makoyafɛnw d'u ma. U bɔra ka taga Sirikaw kunbɛn. U tagara sigi u ɲa. U tun be i n'a fɔ bakulufitinifitini fila, Sirikaw tun ye yɔrɔ bɛɛ fa. 28Ala ka mɔgɔ nin gwɛrɛla Isirayɛli mara masacɛ la k'a fɔ a ye ko Masaba y'a fɔ ko: «Sirikaw y'a fɔ ko ne ye kulu kan Ala ye minkɛ, ko n te kɛnɛba ta ye. O la, ne bena jamaba nin don i bolo. O la, aw ben'a lɔn ko ne le ye Masaba ye.» 29U sigira ɲɔgɔn kɔrɔ fɔɔ tile wolonwula. Tile wolonwulanan loon, u ye kɛlɛ daminɛ ɲɔgɔn na. Isirayɛlidenw ye Siri kɛlɛden sennatigi waa kɛmɛ (100 000) faga loon kelen. 30U tɔw bolila ka taga don Afɛki dugu kɔnɔ. O kɔ, dugu laminikogo benna u mɔgɔ waa mugan ni wolonwula (27 000) kan. Bɛnadadi tun bolila ka taga don dugu nin kɔnɔ, ka to ka dogodogo boonw kɔnɔ.

Akabu be fili ka kodagabali kɛ

31Bɛnadadi ka dakɔrɔsigiw y'a fɔ a ye ko: «An y'a mɛn ko Isirayɛli mara masacɛw be makari. O la, a to an be dusukasifaniw ta k'o siri an cɛɛ la, ani ka juruw kɛ k'an kuun siri, ka bɔ ka taga Isirayɛli mara masacɛ nin fɛ. N'a sɔrɔ a bena i to, a tena i faga.»

32U ye dusukasifaniw siri u cɛɛ la, ka juruw kɛ k'o kuun siri, ka wili ka taga Isirayɛli mara masacɛ kunbɛn k'a fɔ a ye ko: «I ka baaraden Bɛnadadi y'an ci ko an ka n'a fɔ i ye ko i k'ale to nii na.» Akabu y'u ɲininga ko a be nii na halibi wa. Ko a kɛra ale balima ye. 33Bɛnadadi ka mɔgɔw y'a ye ko a y'u jaabi cogoɲuman na dɔrɔn, u segir'a ka fɔta kan ko: «Ɔnhɔn, i kɛr'a balima ye!» Akabu y'a fɔ u ye ko u ka ta'a fɔ a ye ko a ka na. Bɛnanadi bɔra, Akabu y'a ta ale yɛrɛ ka wotoro kɔnɔ. 34Bɛnadadi y'a fɔ Akabu ye ko ale facɛ tun ye dugu minw minɛ a facɛ fɛ, ko ale b'u kɔsegi k'o d'a ma. Ko a fana ben'a to a be lɔgɔw sigi Damasi dugu kɔnɔ i n'a fɔ ale facɛ tun y'a kɛ cogo min na Samari dugu kɔnɔ. Akabu y'a fɔ a ye ko u bena bɛɛn, o kɔ, ale ben'a to a be taga. U bɛnna. O kɔ, a y'a to a tagara.

Kira dɔ be Akabu ka filiyɔrɔ fɔ a ye

35Masaba y'a fɔ kiraw ka jɛnkulu deen dɔ ye ko a k'a fɔ a tɔɲɔgɔn dɔ ye ko ale b'a daali a k'ale bugɔ. Nga o cɛɛ nin banna k'a bugɔ. 36- O la, a y'a fɔ a ye ko a banna ka Masaba ka kuma bato minkɛ, ko n'a bɔra ale kɔrɔ ka taga yɔrɔ dɔ dɔrɔn, ko jara ben'a minɛ. Cɛɛ nin bɔr'a kɔrɔ tuma min na, jara y'a kunbɛn k'a minɛ.

37O kɔ, kira nin tagara cɛɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ ale ye ko a ka sabali k'ale bugɔ. O cɛɛ nin y'a bugɔ k'a mandimi. 38Kira nin tagara lɔ masacɛ ka sira kan. A ye fani dɔ kɛ k'a ka jolida siri janko k'a ɲada yɛlɛma. 39Masacɛ be tɛmɛna tuma min na, a pɛrɛnna ko: «Masacɛ, ne, i ka baaraden tun be kɛlɛkɛyɔrɔ la, cɛɛ dɔ ye mɔgɔ dɔ minɛ k'a kalifa ne ma k'a fɔ ne ye ko n ka mɔgɔ nin kɔlɔsi. Ko n'a tununa, ko ne le be faga a nɔɔ na, walima ne be warigwɛ kuru waa saba sara. 40K'i ka baaraden to boliboli la, cɛɛ nin tununa.»

Isirayɛli mara masacɛ y'a fɔ ko: «I yɛrɛ y'i ka kiti tigɛ ka ban i yɛrɛ ma.»

41O yɔrɔnin kelen, kira nin y'a ka fani nin bɔ a ɲaa na. Isirayɛli mara masacɛ y'a lɔn ko kira nunu dɔ lo. 42O kɔ, a y'a fɔ masacɛ ye ko: «Masaba ko ale tun y'a latigɛ ko mɔgɔ min ka kan ka halaki, i y'o to yen a tagara. Ko ele le bena sa a nɔɔ na, i ka jama bena sa a ka jama nɔɔ na fana.» 43Isirayɛli mara masacɛ diminin kɔsegir'a ka soo Samari, a dusu kasinin.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index