Search form

Mas fɔlɔ 21

Nabɔti ka ɛrɛzɛnforo

1O koow tɛmɛnin kɔ, min kɛra, o filɛ nin ye. *Ɛrɛzɛnforo dɔ tun be Izireyɛlika Nabɔti fɛ. Foro nin tun be Samari masacɛ Akabu ka masaso dɔ gɛrɛfɛ Zizireyɛli. 2Loon dɔ, Akabu y'a fɔ Nabɔti ye ko: «I ka ɛrɛzɛnforo nin di ne ma janko ne k'a kɛ n ka nankɔ ye, bari a ka surun ne ka soo la kosɔbɛ. Ne bena ɛrɛzɛnforo wɛrɛ d'i ma i ta nin nɔɔ na, min ka fisa. Walima n'a diyara i ye, n b'a san i fɛ.»

3Nga Nabɔti y'a fɔ a ye ko Masaba k'ale kisi a k'a faaw ka cɛɛn d'a ma.

4Akabu dusu kasinin, n'a dimininba segira soo, Zizireyɛlika Nabɔti ka kuma nunu kosɔn. A tun ko: «N tena n faaw ka cɛɛn d'i ma.» O la, a donna ka taga la soo kɔnɔ, k'a ɲaa sin kogo ma, ka ban ka dumuni kɛ. 5A ka muso Zezabɛli nan'a fɛ k'a fɔ a ye ko: «Mun na i dusu kasinin be ten fɔɔ i banna ka dumuni kɛ?» 6A y'a jaabi ko: «Ne kumana Zizireyɛlika Nabɔti fɛ, ko a k'a ka ɛrɛzɛnforo di ne ma, n be wari d'a ma, walima n'a diyar'a ye, n b'a ɲɔgɔn d'a ma. A ko a t'a di.»

7A ka muso Zezabɛli y'a fɔ a ye ko ale lo te Isirayɛli mara ɲamɔgɔba ye wa. Ko a ka wili ka dumuni kɛ, ka nisɔndiya, ko ale bena kɛ sababu ye a ka Zizireyɛlika Nabɔti ka ɛrɛzɛnforo sɔrɔ. 8A ye batakiw sɛbɛn ni Akabu tɔgɔ ye, ka Akabu ka taamasiɲɛ la u kan, k'o ci Nabɔti ka dugu cɛkɔrɔbaw n'a ɲamɔgɔw ma. 9A tun ye kuma min fɔ bataki nunu kɔnɔ, o filɛ: A ko u ka sundonko wango la, ka Nabɔti kɛ jama ɲamɔgɔ ye. 10K'o kɔ, u ka mɔgɔjugu fila dɔ sigi a ɲafɛ, k'u kɔnɔnasu a kama, u k'a fɔ ko a ye Ala nɛni, ka masacɛ danga. K'o kɔ, u k'a minɛ ka taga n'a ye dugu kɔfɛ, k'a bon ni kabakuruw ye k'a faga.

11O la, Nabɔti ka dugu cɛkɔrɔbaw ani dugu ɲamɔgɔw ye Zezabɛli ka fɔta kɛ, a tun ye fɛɛn min sɛbɛn bataki nunu kɔnɔ k'a ci u ma. 12U ye sundonko wango la. U ye jama lajɛn ka Nabɔti kɛ u ɲamɔgɔ ye. 13Mɔgɔjugu fila nana sigi Nabɔti ɲafɛ, k'a fɔ jama ɲana ko: «Nabɔti ye Ala nɛni, ka masacɛ danga.» O kɔ, u ye Nabɔti minɛ ka taga n'a ye dugu kɔfɛ k'a bon ni kabakuruw ye k'a faga. 14O kɔ, u ye cira bila ka ta'a fɔ Zezabɛli ye k'olu ye Nabɔti bon ni kabakuru ye, ko a sara. 15Zezabɛli y'a mɛn tuma min na ko Nabɔti bonna ni kabakuru ye ka faga, a y'a fɔ Akabu ye ko: «Wili sa ka Zizireyɛlika Nabɔti ka ɛrɛzɛnforo minɛ k'a kɛ i ta ye, a tun banna ko a te min feere i ma. A sara ka ban.» 16Akabu y'a mɛn ko Nabɔti sara ka ban tuma min na, a wilila ka taga Zizireyɛlika Nabɔti ka ɛrɛzɛnforo kɔnɔ, janko a k'a minɛ k'a kɛ a yɛrɛ ta ye.

Akabu ni Zezabɛli bena halaki

17Masaba y'a fɔ Tisibika Eli ye ko: 18«Wili ka taga Isirayɛli mara masacɛ Akabu fɛ, min be Samari. A be Nabɔti ka *ɛrɛzɛnforo kɔnɔ, a tagara yen janko k'a kɛ a yɛrɛ ta ye. 19- I k'a fɔ a ye ko ne Masaba le ko ten: ‹I ye mɔgɔ faga ka tila k'a bololafɛnw kɛ i ta ye kɛ. Wuluw ye Nabɔti joli nɛɛmu yɔrɔ min na, wuluw fana bena i ta nɛɛmu yen.› »

20O la, Akabu y'a fɔ Eli ye ko: «Ne jugu, e ye ne yɔrɔ ye kɛ?» Eli y'a jaabi ko: «Ne y'i yɔrɔ ye, bari i y'i yɛrɛ di ka kojugu kɛ Masaba ɲakɔrɔ. 21O la, a ko a bena bɔnɛ lase i ma, ko: ‹U bena i ta cɛn pewu, ka ele Akabu ka somɔgɔ cɛdenw bɛɛ halaki ka bɔ Isirayɛlidenw cɛma, jɔɔn fara hɔrɔnw kan. 22Ne bena i ka soo kɛ i n'a fɔ Nebati dencɛ Zerobowamu ka soo ni Aya dencɛ Bayesa ta kɛra cogo min na, Bari i ye ne dimi, ani i y'a kɛ Isirayɛlidenw ye hakɛ kɛ.› 23- Masaba y'a fɔ Zezabɛli kama fana ko wuluw bena Zezabɛli ɲimi Zizireyɛli dugu laminikogo gɛrɛfɛ. 24A ko Akabu ma ko a ka somɔgɔ min mana sa dugu kɔnɔ, wuluw le ben'a ɲimi. Min mana sa kongo kɔnɔ, kɔnɔw bena o dumu.»

25Mɔgɔ si m'a yɛrɛ di ka kojugu kɛ ka ye Masaba ɲakɔrɔ ka Akabu bɔ. A ka muso Zezabɛli tun y'a ɲɔti ka don koo la fana. 26A ye baarajugu kɛ ka taga joow sɔn, i n'a fɔ amoriw tun b'a kɛ cogo min na, Masaba tun ye minw gwɛn Isirayɛlidenw ɲa.

27Akabu ye Eli ka kuma nunu mɛn tuma min na, a y'a ka faniw faran ka dusukasifani ta k'o don a kaan na, ani ka suun don. A tun be to ka la ni fani nin ye, ani ka to ka taama dɔɔni dɔɔni. 28O kɔ, Masaba y'a fɔ Tisibika Eli ye ko: 29«Akabu y'a yɛrɛ majigi ne ɲakɔrɔ cogo min na, i y'o ye wa? A y'a yɛrɛ majigi ne ɲakɔrɔ, o la, ne tena bɔnɛ nin lase a ka tile la tugu, o bena kɛ a deen ka tile la, o tuma na, bɔnɛ nin bena se a ka soo ma.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index