Search form

Mas fɔlɔ 3

Solomani be Ezipiti masacɛ denmuso furu

1Solomani bɛnna ni Ezipiti masacɛ ye furu sababu la. A y'a denmuso furu, k'a ta ka taga n'a ye Dawuda ka ciin kɔnɔ, k'a to o yɔrɔ la fɔɔ a y'a yɛrɛ ka soo lɔ ka ban tuma min na, ani Masaba ta, ni Zeruzalɛmu dugu laminikogo. 2Jama tun be to k'u ka sarakaw bɔ sɔnnikɛyɔrɔw la, bari fɔɔ ka na se o waati ma, soo tun ma lɔ Masaba tɔgɔ la fɔlɔ. 3Masaba koo tun ka di Solomani ye. O la, a tun be tugu a faa Dawuda ka fɔtaw kɔ k'o kɛ. Nga a tun be to ka sarakaw bɔ ka wusulan jɛni sɔnnikɛyɔrɔw la.

Solomani be hakilitigiya ɲini Ala fɛ

(Lok 2nan 1.2-13)

4Masacɛ Solomani wilila ka taga Gabaŋɔn janko ka saraka bɔ o yɔrɔ la, bari sɔnnikɛyɔrɔw la belebele tun be yen. A ye begɛn caaman kɛ saraka jɛnita ye o yɔrɔ la.

5Ka Solomani to Gabaŋɔn, Masaba y'a yɛrɛ yira a la ka kuma a fɛ siko la sufɛ. A y'a fɔ a ye ko: «I be fɛɛn min fɛ, o daali, ne bena o d'i ma.» 6Solomani y'a fɔ a ye ko: «I makarila ne facɛ Dawuda la kosɔbɛ, min tun y'i ka baarakɛla ye. Bari a taamana i ɲakɔrɔ tilenninya, ni ɲumanya la. I makaril'a la, ka dencɛ d'a ma, min sigir'a ka masasigilan kan bii. 7Masaba ne ka Ala, i y'a kɛ i ka baarakɛla sigir'a facɛ Dawuda nɔɔ na masaya la. Ne do ye denmisɛn ye, n t'a ɲaa lɔn. 8I ka baarakɛla b'i ka jama cɛma i ye min woloma. Jama nin ka ca haali, a te se ka jati, a daa fana te se ka lɔn. 9O la, i ka hakilitigiya d'i ka baarakɛla ma janko a ka se k'i ka jama nin mara, ani ka koɲuman ni kojugu lɔn k'o bɔ ɲɔgɔn na. Bari jɔn le be se k'i ka jama mara, nin jamaba nin?»

10Solomani ye daalili min kɛ, o diyara Matigi ye. 11O la, a y'a fɔ a ye ko: «I ma sijan daali, walima nafolo, walima i juguw ka saya. I ye hakilitigiya le daali, janko i ka se ka ne ka jama mara tilenninya la minkɛ, 12ne bena i ka ɲinita le kɛ i ye. N be hakilitigiya d'i ma, fɔɔ i ɲɔgɔn ma sɔrɔ ka ye, a fana tena sɔrɔ abada. 13Ka fara o kan, i ma fɛɛn min daali, n b'o fana d'i ma: nafolo, ni boɲa, fɔɔ i ɲɔgɔn masacɛ tena sɔrɔ i sii bɛɛ la. 14N'i fana ye n ka sira taama, ka n ka sariya bato, ani ne ka ɲinita, i n'a fɔ i facɛ Dawuda y'a kɛ cogo min na, ne bena i sii jaɲa.»

15Ayiwa, Solomani kununna. A ye siko min kɛ, o le ye nin ye. O kɔ, a kɔsegira Zeruzalɛmu, ka taga lɔ Masaba ka layidu taamasiɲɛ kɛsu ɲafɛ. A ye saraka jɛnitaw ni jɛnɲɔgɔnya sarakaw bɔ yen, ka ɲanagwɛ sigi a ka dakɔrɔsigiw bɛɛ ye.

Solomani be kiti tigɛ

16Loon dɔ, kakalamuso fila nana masacɛ fɛ, ka lɔ a ɲakɔrɔ. 17Muso nunu kelen ko: «Matigi, hakɛ to. Ne ni muso nin, an be boon kelen kɔnɔ. Ne jigir'a ɲana soo nin kɔnɔ. 18A tile sabanan loon, muso nin fana jigira. An dama tun be la soo nin kɔnɔ, mɔgɔ si te n'an ye soo nin kɔnɔ, n'an mɔgɔ fila tɛ. 19Muso nin lar'a deen kan k'a faga sufɛ. 20A wilila dugutilama dɔrɔn, o y'a sɔrɔ ne, i ka baaraden, be sinɔgɔra, ka ne deen ta n gɛrɛfɛ, ka ta'a la a gɛrɛfɛ, k'a deen suu ta ka na o la ne gɛrɛfɛ. 21Sɔgɔma, ne tun b'a fɛ ka siin di n deen ma, n wilila k'a ta k'a ye suu lo. N y'a filɛ ka ɲa kosɔbɛ, k'a ye ko ne deen tɛ.»

22Muso dɔ nin y'a fɔ ko: «Tiɲɛ tɛ! Ne deen le be nii na, i ta le sara!» Nga min kɔnna ka kuma, ale y'a fɔ ko tiɲɛ tɛ fana, ko a deen le sara, ko ale ta le ye deen nin ye min be nii na. Muso nunu tora ka ɲɔgɔn sɔsɔ ten masacɛ ɲana. 23O la, masacɛ y'a fɔ u ye ko: «Ele ko i ta le be nii na, dɔ nin ta le sara. Ale ko yan tɛ, e ta le sara, ko ale ta le be nii na. 24Ayiwa, aw ye na murujan di ne ma.» U nana n'a ye. 25A y'a fɔ ko u ka deen nin cɛtigɛ fila, ka kelen di muso dɔ nin ma ka kelen di tɔ kelen nin fana ma. 26Deen ɲanaman nin bamuso y'a fɔ masacɛ ye ko: «Matigi, sabali! Deen di muso nin ma. Kan'a faga!» Bari deen nin hinɛ tun donn'a la. Nga muso dɔ nin y'a fɔ ko: «Ayi, aw k'a tigɛ, a tena kɛ ne ta ye, a fana tena kɛ ale ta ye.»

27O la, masacɛ y'a fɔ ko u kana deen nin faga, k'u k'a di muso dɔ nin ma, min kɔnna ka kuma, ko ale lo ye deen nin bamuso ye.

28Isirayɛlidenw bɛɛ y'o kitiko mɛn tuma min na, a tun ye min tigɛ, u sirann'a ɲa, bari u y'a ye ko a ka lɔnniya tun bɔra Ala fɛ n'a be se ka jama mara tilenninya la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index