Search form

Mas fɔlɔ 3:15

15Ayiwa, Solomani kununna. A ye siko min kɛ, o le ye nin ye. O kɔ, a kɔsegira Zeruzalɛmu, ka taga lɔ Masaba ka layidu taamasiɲɛ kɛsu ɲafɛ. A ye saraka jɛnitaw ni jɛnɲɔgɔnya sarakaw bɔ yen, ka ɲanagwɛ sigi a ka dakɔrɔsigiw bɛɛ ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index