Search form

Mas fɔlɔ 4

Solomani ka ɲamɔgɔw

1Isirayɛlidenw bɛɛ ka masacɛ tun ye Solomani ye. 2Kuntigi minw tun be baara kɛ a ye, olu filɛ: Sadɔki dencɛ Azariyawu tun ye sarakalasebaga ye, 3ani Sisa dencɛw Eliyorɛfu ni Aya, olu tun ye sɛbɛnnikɛlaw ye,

Ayiludi dencɛ Yosafati, tun be sɛbɛko kunna.

4Yoyada dencɛ Benayawu tun ye kɛlɛkuntigi ye,

Sadɔki ni Abiyatari tun ye sarakalasebagaw ye.

5Natan dencɛ Azariyawu tun ye lasigidenw ɲamɔgɔ ye, Natan dencɛ Zabudi le tun ye sarakalasebaga ye, ni masacɛ ladibaga.

6Ayisari tun ye masacɛ ka soo kɔnɔ baarakɛlaw kuntigi ye,

Abuda dencɛ Adoniramu tun be fasobaara kunna.

7Lasigiden tan ni fila le tun be Solomani fɛ minw tun siginin be Isirayɛlidenw bɛɛ kunna. Olu kelen kelen bɛɛ tun be to ka janto masacɛ n'a ka somɔgɔw la, kalo kelen saan kelen kɔnɔ.

8Olu tɔgɔw filɛ nin ye:

Huri dencɛ tun be Efarayimu mara kuluyɔrɔ kunna.

9Dɛkɛri dencɛ tun be Makasi ni Salibimu ani Bɛtisɛmɛsi, ni Elɔnbɛtanan kunna.

10Ɛzɛdi dencɛ tun be Arubɔti, Soko ni Efɛri mara bɛɛ kunna.

11Abinadabu dencɛ tun be Dɔri mara kuluyɔrɔw bɛɛ kunna. Solomani denmuso Tafati le tun furunin be ale fɛ.

12Tanaki ni Megido, ani Bɛtiseyan mara bɛɛ min be Saritan gɛrɛfɛ, Zizireyɛli jukɔrɔ, k'a ta Bɛtiseyan ma, fɔɔ Abɛlimeyola, ani Yɔkimeyamu, o tun ye Ayiludi dencɛ Baana ta ye.

13Gebɛri dencɛ tun be Aramɔti kunna Galaadi mara la. Manase dencɛ Yayiri ka dugudennin minw tun be Galaadi mara la, olu fana kɛr'a ta ye, ani Arigɔbu ta min be *Basan mara la, n'a dugubaba bi wɔɔrɔ, minw laminina ni kogo ye ka sɔgɔnan ziralamanw don u dondaw la.

14Ido dencɛ Ayinadabu tun be Maanayimu kunna.

15Ayimasi tun be Nɛfutali kunna. Ale tun ye Solomani denmuso Basimati furu.

16Usayi dencɛ Baana tun be Asɛri mara ni Beyalɔti kunna.

17Paruwa dencɛ Yewosafati tun be Isakari mara kunna.

18Ela dencɛ Simeyi tun be Bɛnzamɛn mara kunna.

19Uri dencɛ Gebɛri tun be Galaadi mara kunna. Amoriw ka masacɛ Siŋɔn ka mara, ni Basan ka masacɛ Ɔgi ta tun ye ale ta ye. Lasigiden kelen le tun be o jamana kunna.

20Zuda mara ni Isirayɛli mara mɔgɔw tun ka ca i n'a fɔ kɔgɔjida la cɛncɛn. U tun be dumuni kɛ ka minni kɛ, ani ka nisɔndiya.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index