Search form

Mas fɔlɔ 5

1- Solomani tun sera masacɛw bɛɛ kɔrɔ k'a ta Efarati baji ma fɔɔ ka taga se filisiw ka mara la, ka bɔ o yɔrɔ la, ka taga se fɔɔ Ezipiti jamana daan na. Olu tun be to ka fɛɛnw bɔ ka na o di Solomani ma. U ye baara kɛ Solomani ye a sii bɛɛ la. 2Mugu min nugura kosɔbɛ, o tɔni tan ni seegi, min ma nugu, o tɔni kɔnɔntɔn le tun be to ka dumu loon o loon Solomani ka soo, 3ani misi tulɔnin tan, ni misi wɛrɛ mugan, ani saga kɛmɛ, ni kongomisiw, ani minanw, ni gamantigi belebelew. 4A ka fanga tun sera fɔɔ Efarati baji kɔfɛ, k'a ta Tifisa fɔɔ ka taga se Gaza. Masacɛ minw bɛɛ tun be baji kɔfɛ, a tun be olu bɛɛ mara. A tun be hɛrɛ la n'a lamini jamanaw bɛɛ ye. 5Zuda mara ni Isirayɛli mara mɔgɔw tun be ɲasuma na, u kelen kelen bɛɛ tun b'u ka *ɛrɛzɛnforow kɔnɔ, n'u ka torosunw kɔrɔ, k'a ta Dan mara la kɔgɔdugu faan fɛ fɔɔ ka taga se Bɛriseba, worodugu faan fɛ Solomani ka tile la.

6- Wotorosamaso layɔrɔ waa bi naani (40 000) tun be Solomani fɛ, ani soo waa tan ni fila (12 000).

7Masacɛ Solomani ka lasigiden nunu tun be to ka janto a la, ni minw bɛɛ tun be dumuni kɛ a fɛ. Bɛɛ n'a ka kalo, fɔɔ u tun te fɔn foyi la. 8U tun be to ka na ni wotorosamasow ni soo tɔw ka dumuni ye fana, sumankalaw ni biin, masacɛ ka yɔrɔ la, ka kɛɲɛ n'a ka fɔta ye.

Solomani ka lɔnniya

9Ala ye lɔnniya ni hakilitigiya di Solomani ma. A ka lɔnta cayara i n'a fɔ kɔgɔjida la cɛncɛn. 10A ka lɔnniya tun tɛmɛna kɔrɔn fɛ mɔgɔw bɛɛ, ani Ezipiti jamana mɔgɔw bɛɛ ta kan. 11- A tun be koo lɔn ka tɛmɛ adamadenw bɛɛ kan. A tun tɛmɛna Eziraka Etan kan, a tun tɛmɛna Eman ni Kalikɔli ani Darida kan, minw ye Mawɔli deenw ye. A tɔgɔ tun bɔra fɔɔ ka se siya wɛrɛw bɛɛ cɛma. 12- A ye talen waa saba ni dɔnkili waa kelen ni duuru la. 13A kumana yiriw koo la fana: k'a ta Liban yiribabaw ma fɔɔ ka taga se *izɔpiyiri ma min be falen kogo kɔrɔ. A kumana sogow ni kɔnɔw koo la fana, ani fɛɛn minw be fofo u kɔnɔbara kan, ni jigɛw. 14Mɔgɔw tun be bɔ siya wɛrɛw bɛɛ fɛ ka na a ka lɔnniyakuma lamɛn. Diɲɛ masa minw bɛɛ tun y'a ka lɔnniya koo mɛn, olu le tun be mɔgɔw ci ka n'a lamɛn.

Solomani be Alabatoso lɔli labɛn

(Lok 2nan 2.2-15)

15Tiri masacɛ Iramu y'a ka baaradenw ci Solomani fɛ k'a fo, bari a tun y'a mɛn k'o ye Solomani le woloma k'a sigi a facɛ Dawuda nɔɔ na. A teri tun ye Dawuda ye. 16Solomani ye cira bila k'a fɔ Iramu ye ko:

17«I y'a lɔn ko ne faa Dawuda ma se ka soo lɔ Masaba a ka Ala ye, kɛlɛw kosɔn a juguw tun be to ka minw tigɛ a fɛ faan bɛɛ la, fɔɔ Masaba ye see d'a ma u kan. 18Sisan, Masaba ne ka Ala ye lafiɲɛyɔrɔ di ne ma faan bɛɛ la, jugu te ne fɛ tugu, gwɛlɛya te yen tugu. 19- Ne b'a fɛ ka soo lɔ Masaba ne ka Ala ye i ko a tun y'a fɔ ne faa Dawuda ye cogo min na. A tun ko a bena Dawuda deen min sigi masaya la ale nɔɔ na, k'ole bena soo lɔ ale Ala ye. 20I ka sira di u ka sɛdiriyiriw tigɛ ne ye Liban kulu kan. Ne ka baarakɛlaw n'i taw bena kori k'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. O kɔ, ne bena i ka baaradenw sara ka kɛɲɛ n'i ka fɔta ye. I y'a lɔn ko mɔgɔ si te ne fɛ yan min be se yiritigɛ la ka Sidɔnkaw bɔ.»

21Iramu ye Solomani ka kuma mɛn tuma min na, a nisɔndiyara kosɔbɛ. A y'a fɔ ko: «Boɲa ka la Masaba kan bii, ale min ye deen hakiliman di Dawuda ma n'a sigira jamaba nin kunna!» 22A ye cii bila k'a fɔ Solomani ye ko: «Ne y'i ka cira mɛn. I mako bena se sɛdiriyiri, ni sipɛrɛyiri minw ma, ne bena o bɛɛ d'i ma. 23Ne ka baaradenw bena u ta Liban kulu kan ka taga n'u ye kɔgɔjida la, k'u sirisiri ɲɔgɔn na k'u ci i ma jii kan. I b'u bilayɔrɔ fɔ u ye, u b'u foni k'u bila yen, aw b'u ta ka taga n'u ye. Ne be min fɛ, e ka to ka dumuni di ne ka somɔgɔw ma.»

24A kɛra ten, Iramu ye sɛdiriyiriw, ni sipɛrɛyiriw di Solomani ma fɔɔ k'a wasa. 25Solomani ye suman tɔni waa wɔɔrɔ (6 000) ni olivutulu ɲanaman litiri waa seegi (8 000) di Iramu ma k'a ka somɔgɔw dɛmɛ n'o ye. A tun be to k'o ɲɔgɔn le di saan o saan. 26Masaba ye hakilitigiya di Solomani ma, i ko a tun y'a fɔ cogo min na. Hɛrɛ tun be Iramu ni Solomani cɛ, bɛɛn tun b'u cɛ.

Solomani be fasobaara koo ɲanabɔ

(Lok 2nan 1.18; 2.1,16-17)

27Masacɛ Solomani ye mɔgɔ waa bi saba (30 000) woloma Isirayɛlidenw bɛɛ cɛma fasobaara kama. 28- A tora k'u ci ka taga Liban jamana na, mɔgɔ waa tan tan (10 000), ka taga kalo kelen kelen kɛ ɲɔgɔn kɔ. Ni jɛnkulu kelen tagara kalo kelen kɛ Liban, u be kɔsegi ka na kalo fila kɛ soo. Adoniramu le tun be fasobaara nin kunna. 29Mɔgɔ waa bi wolonwula (70 000) wɛrɛ tun be Solomani fɛ minw tun be to ka doniw ta, ani mɔgɔ waa bi seegi (80 000), minw tun be kabakuruw lɛsɛ kulu kan. 30Baarakuntigiw tun ye mɔgɔ waa saba ni kɛmɛ saba (3 300) ye. Solomani tun ye olu sigi baaraw kunna, ani k'u kɛ baaradenw kɔlɔsibagaw ye. 31Solomani ye sira di k'u ka kabakurubabaw lɛsɛ minw ka ɲi, waasa ka soo nin juu sigi n'u ye. U y'o kɛ. 32Solomani ka baaradenw ni Iramu taw, ani Gebalikawb ye kabakuruw lɛsɛ ka yiriw tigɛ k'o bɛɛ labɛn soo nin lɔko kama.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index