Search form

Mas fɔlɔ 6

Alabatoso lɔko

(Lok 2nan 3.1-14)

1Isirayɛlidenw bɔra Ezipiti jamana na, u saan kɛmɛ naani ni bi seeginan na, Solomani ye Masaba ka soo lɔli daminɛ, saan kalo filanan na, min ye *Ziwu kalo ye. O kɛr'a ka masaya saan naaninan na Isirayɛlidenw kunna. 2Masacɛ Solomani ye soo min lɔ Masaba ye, o jaɲa tun ye mɛtɛrɛ bi saba ye, a kɔnɔ boɲa tun ye mɛtɛrɛ tan ye, a jaɲa sanfɛ, o tun ye mɛtɛrɛ tan ni duuru ye. 3Soo nin bonba bulonda jaɲa tun ye mɛtɛrɛ tan ye. O ni soo nin kɔnɔ boɲa bɛɛ ka kan, a kɔnɔ waga tun ye mɛtɛrɛ duuru ye. 4A tun ye fenɛtiriw bɔ soo nin na ka tɛmɛ don u la. 5A ye boon dɔ wɛrɛw lɔ kɛnɛma k'u nɔrɔ bonba nin ni boon saniyanin na k'u kɛ sangaso ye. 6Sangaso nin dugumata kɔnɔ boɲa tun ye mɛtɛrɛ fila ni tilan ye, a filanan ta tun ye mɛtɛrɛ saba ye, a sabanan ta tun ye mɛtɛrɛ saba ni tilan ye. Bari u tun be to ka Masaba ka soo nin kogo lɔ ka dɔɔni dɔɔni to a kɛnɛmata la n'u be yɛlɛla. A kɛra ten, sangaso nin sanbonw yiriw be bila o yɔrɔ kan, o kana kogo nin sɔgɔ. 7U tun be soo nin lɔra tuma min na, u y'a lɔ ni kabakuru lɛsɛninw le ye. Marito, walima jende, walima baarakɛminan nigɛlaman si mankan ma mɛn yen a lɔtuma na. 8Dugumabon dondaw tun be soo nin kinibolo faan fɛ. U tun ye yɛlɛyɛlɛnan lɔ k'a munumunu fɔɔ ka se sanfɛbon fɔlɔ la, ani filanan fana na. 9Solomani ye soo nin lɔ ka ban tuma min na, a ye sɛdiriyiriw lɛsɛ k'o kɛ k'a sanfɛla datugu n'o ye. 10Boon minw tun lɔra ka soo nin lamini, olu kelen kelen jaɲa sanfɛ tun ye mɛtɛrɛ fila fila ni tilan ye. U sanbon banabiriw tun lara soo nin kogo kan.

11Masaba y'a fɔ Solomani ye ko: 12«I be soo nin lɔra kɛ! N'i be ne ka sariyaw ni ne ka fɔta bato, ka n ka koo latigɛninw bɛɛ kɛ, o tuma na, ne tun ye min fɔ i faa Dawuda ye, ne ben'o kɛ i ye. 13N bena to Isirayɛlidenw cɛma. Ne tena n ka jama Isirayɛli bila.»

14Solomani ye soo nin lɔ ka ban. 15A ye sɛdiriyiriw lɛsɛ k'u kɛ ka soo kɔnɔ kogow bɛɛ datugu, k'a ta duguma fɔɔ sanfɛ, ka sipɛrɛyiriw lɛsɛ k'u kɛ ka duguma datugu. 16- A ye sɛdiriyiriw lɛsɛ k'u kɛ ka soo nin tilan k'o kɛ soɲa ye min kɔnɔ boɲa ye mɛtɛrɛ tan ye. A y'o yɔrɔ nin kɛ Ala ka sigiyɔrɔ ye, Yɔrɔ Senuman. 17Bonba min tun gunnin be boon saniyanin nin na, ale jaɲa ye mɛtɛrɛ mugan. 18U tun ye yiriden dɔw jaaw ɲɛgɛn soo nin kɔnɔ sɛdiriyiriw kan, ani yirifeeren dɔw taw. Soo kɔnɔ bɛɛ tun ye sɛdiriyiri ye, kabakuru si tun te yen. 19Solomani ye boon saniyanin nin labɛn k'o kɛ Masaba ka layidu taamasiɲɛ kɛsu bilayɔrɔ ye. 20Boon nin jaɲa, n'a kɔnɔ boɲa, ani a jaɲa sanfɛ, o bɛɛ tun ye kelen ye: mɛtɛrɛ tan tan. Solomani ye sanu yɛrɛ yɛrɛ kɛ k'a kɔnɔ mɔ, ka sarakabɔyɔrɔ lɔ ni sɛdiriyiri ye o ɲafɛ, k'o mɔ ni sanu ye. 21A ye soo nin kɔnɔ mɔ ni sanu yɛrɛ yɛrɛ ye, ka sanujɔrɔkɔw kɛ boon saniyanin nin ɲafɛ. Boon nin mɔna ni sanu ye. 22- A ye sanu kɛ ka soo nin yɔrɔ bɛɛ mɔ, ani ka sanu kɛ ka sarakabɔyɔrɔ mɔ min be boon saniyanin nin daa la.

23- A ye *serubɛn jaa fila dilan ni olivuyiri ye. U kelen kelen bɛɛ jaɲa sanfɛ tun ye mɛtɛrɛ duuru ye, k'o bila boon saniyanin nin kɔnɔ. 24Gaman nunu jaɲa tun ye mɛtɛrɛ fila fila ni tilan ye. U fila jaɲa, k'a ta dakun nin na, ka ta'a bila dɔ nin na, o ye mɛtɛrɛ duuru ye. 25Filanan nin jaɲa sanfɛ fana tun ye mɛtɛrɛ duuru ye. U fila bɛɛ jaɲa sanfɛ n'u dilancogo bɛɛ tun ye kelen ye. 26U kelen kelen bɛɛ jaɲa sanfɛ tun ye mɛtɛrɛ duuru ye. 27Solomani ye jaa nunu bila boon saniyanin nin cɛmancɛ la. U gaman nunu tun wilinin be sanfɛ ka kɛ i n'a fɔ u bena pan. Kelen nin gaman kelen tun sera kogo ma faan kelen na. Tɔ kelen nin fana gaman kelen tun sera kogo ma faan dɔ nin na fana. O kɔ, u gaman tɔw nana ɲɔgɔn kunbɛn boon cɛmancɛ la. 28Solomani ye sanu kɛ ka serubɛn jaa nunu mɔ.

29A ye serubɛn jaaw, ni tamarosun ni feeren dɔw jaaw ɲɛgɛn boon nunu kogo yɔrɔ bɛɛ la. 30A ye soo nin boon fila nunu bɛɛ dugumala mɔ ni sanu ye. 31Koon minw tun be boon saniyanin nin daa la, o tun ye olivuyiri ye. Koon nunu tun donnin be lɔgɔ minw na, olu boɲa tun sera soo nin kogo boɲa tilancɛ duurunan kelen ma 32A tun ye serubɛnw jaaw, ni tamarofuraburuw ni feerenw jaaw ɲɛgɛn koon fila nunu kan, ani ka sanu faganin mɔ serubɛn ni tamarofuraburu jaa nunu kan. 33A fana tun ye bonba nin donda koon kɛ ten fana. Koon be don lɔgɔ min na, a y'o kɛ ni olivuyiri ye. U boɲa tun sera soo nin kogo boɲa tilan naaninan ma. 34A ye koon fila nunu dilan ni sipɛrɛyiriw ye. Koon fila nunu tun kɛra ni yiri lɛsɛnin fila fila ye minw be kuru. 35A ye serubɛn jaaw, ni tamarofuraburuw ni feerenw jaaw ɲɛgɛn u kan, ka jaa nunu mɔ ni sanu ye. 36A ye kɔnɔna luu kogo lɔ ni kabakuru lɛsɛninw ye ka se sira saba ma, ka sɛdiriyiriw sira kelen la o kan.

37Masaba ka soo nin juu sigira Solomani ka masaya saan naaninan na, Ziwu kalo la. 38U tilar'a lɔli la a ka masaya saan tan ni kelennan na. O saan nin kalo seeginan kɔnɔ, min ye *Buli kalo ye, soo nin baara bɛɛ banna, a misɛnmanw fara a gwilimanw kan. A tun y'a lɔ saan wolonwula le kɔnɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index