Search form

MAKABEW FƆLƆ 1

Alɛkisandiriba ka koo

1Maseduwani masacɛ Filipu deen Alɛkisandiri bɔra Maseduwani jamana na ka taga kɛlɛ la. A sera pɛrɛsiw ni mɛdiw ka masacɛ Dariyusi kɔrɔ. A ye fanga bɔsi a la girɛkiw ka mara la fɔlɔ. O kɔ, 2a ye kɛlɛ caaman kɛ, ka dugu barikaman caaman minɛ, k'o mara masacɛw faga.

3A tagara se fɔɔ diɲɛ daan na ka siya caaman ka nafolo bɔsi. A sera diɲɛ mɔgɔw kɔrɔ ka kɛlɛ ban tuma min na, a y'a yɛrɛ boɲa. 4A ye kɛlɛboloba lajɛn, barika tun be min na kosɔbɛ, ka maraw, ni siyaw n'u ɲamɔgɔw kolo, k'u wajibiya ka nisɔngɔ sara a ye. 5O kɔ, a banana, a y'a faamu ko ale bena sa. 6A y'a ka kɛlɛkuntigiw wele, minw tun ye hɔrɔnw ye, a yɛrɛ tun lamɔna ni minw ye kabini a denmisɛn tuma, k'a ka mara tilan u cɛ sanni a ka sa. 7Alɛkisandiri tun ye saan tan ni fila kɛ masaya la ka sɔrɔ ka sa. 8A ka kɛlɛkuntigi nunu kelen kelen bɛɛ ye fanga ta u ka mara la min tun dir'a ma. 9A sanin kɔ, u kelen kelen bɛɛ tun b'u yɛrɛ jati masaw ye, u dencɛw fana y'o ɲɔgɔn kɛ u kɔ saan caaman kɔnɔ. Olu sababu la, tɔɔrɔ cayara dugukolo kan.

Zuwifu dɔw sɔnna girɛkiw ka landaw la

(Mak 2nan 4.7-17)

10Masacɛ nunu kɔmɔgɔw cɛma, dɔ wilila, a tɔgɔ tun ko Antiyokusi Epifani, a tun te siran Ala ɲa fewu. Masacɛ Antiyokusi deen tun lo. A tun minɛna ka to Ɔrɔmu. O kɔ, a sigira masaya la girɛkiw ka masaya saan 137nan na.a 11O waati la, mɔgɔkolon dɔw wilila Isirayɛli jamana kɔnɔ. U ye mɔgɔ caaman nigɛ k'a fɔ u ye ko: «An ka bɛn ni an lamini siyaw ye, bari kojugu caaman y'an sɔrɔ kabini an banna ka kɛ i n'a fɔ olu.» 12O kuma diyara jama ye. 13U dɔw nisɔndiyara fɔɔ u teliyara ka taga masacɛ fɛ. Masacɛ ye sira d'u ma ka siya wɛrɛw ka landaw kɛ. 14O la, u ye tolonkɛbon dɔ lɔ Zeruzalɛmu i n'a fɔ siya nunu tun b'a kɛ cogo min na. 15U ye koo dɔ kɛ k'u ka kɛnɛkɛnɛnɔ dogo.b O la, bɛɛn min tun be u ni Ala cɛ, u y'o cɛn, ka jɛn ni siya wɛrɛw ye, k'u yɛrɛ feere, ka kojugu kɛ.

Antiyokusi be Ezipiti jamana kɛlɛ

16Antiyokusi y'a ye ko a ka fanga sabatira tuma min na, a y'a latigɛ ko a bena kɛ Ezipiti masacɛ ye janko a ka kɛ jamana fila nunu kunna. 17A tagara Ezipiti ni kɛlɛboloba ye, ni kɛlɛkɛwotorow, ani samaw, ni kurun caaman ye, 18a ye kɛlɛ daminɛ ni Ezipiti masacɛ Potoleme ye, ale bolil'a ɲa. Mɔgɔ caaman fagara o kɛlɛ la. 19Antiyokusi ye Ezipiti dugu barikamanw minɛ ka Ezipiti nafolo cɛ. 20A sera Ezipiti kɔrɔ girɛkiw ka masaya saan 143nan na. A kɔsegitɔ sinna Isirayɛli ma Zeruzalɛmu kɛlɛ kama n'a ka kɛlɛboloba ye.

Alabatosoba kɔnɔ nafolo

(Mak 2nan 5.11-21)

21Antiyokusi donna Alabatosoba kɔnɔ ni yɛrɛboɲa ye, ka sarakabɔyɔrɔ sanulaman ta, ni fitinɛ n'a minanw bɛɛ, 22ni buru bilayɔrɔ, ni sarakajidagaw, ni filenw, ni wusulandaga sanulamanw, ni Alabatosoba cɛtigɛfani, ani masafugulanw. Sanufɛn minw tun kɛra ka Alabatosoba ɲafɛla masiri, a y'o bɛɛ ta. 23A ye warigwɛ ni sanu, ani minan sɔngɔgwɛlɛnw fana ta. A y'u ka nafolo dogonin fana ta ka taga n'a ye. 24A ye fɛɛn nunu bɛɛ cɛ ka ban tuma min na, a kɔsegir'a ka jamana na. A tun ye mɔgɔ caaman faga, ka dabayakuma fɔ fɔɔ k'a dama tɛmɛ.

25Dusukasi kɛra Isirayɛli jamana faan bɛɛ la.

26Ɲamɔgɔw ni mɔgɔkɔrɔbaw tora ka ŋuna,

kanbelenw ni sunguruw barika banna.

Musow ka cɛɲa tununa.

27Kɔɲɔcɛw ye dusukasidɔnkili la,

dusukasi ye kɔɲɔmusow sɔrɔ u ka layɔrɔ la.

28Dugukolo yɛrɛyɛrɛla Isirayɛlidenw ka sigɛnba kosɔn,

Yakuba ka somɔgɔw bɛɛ maloyara.

Zeruzalɛmu yɔrɔ barikaman

(Mak 2nan 5.24-26)

29Saan fila tɛmɛnin kɔ, masacɛ ye kɛlɛkuntigi dɔ ci Zuda mara duguw la, a tagara Zeruzalɛmu ni kɛlɛboloba ye. 30A ye hɛrɛkuma fɔ dugu mɔgɔw ye, dugu mɔgɔw lar'a la, k'a sɔrɔ galon lo. O kɔ, a barila ka ben dugu kan ka cɛnniba kɛ yen, ka Isirayɛliden caaman faga. 31A ye dugu nafolo cɛ ka tasuma don dugu la, soo minw tun b'a kɔnɔ, k'olu ni dugu laminikogo halaki. 32A ka kɛlɛdenw ye musow ni denmisɛnw minɛ, ka begɛnw tilan u ni ɲɔgɔn cɛ. 33O kɔ, u ye Dawuda ka ciin lalaga ka kogojan barikaman lɔ k'a lamini, ka sangaso barikamanw lɔ k'u kɛ kɔlɔsilikɛyɔrɔw ye. O kɛra u ka dugu yɔrɔ barikaman ye. 34U ye mɔgɔkuntan dɔw sigi a kɔnɔ, janfamɔgɔw tun lo n'u tɛ sariya bato, olu ye barika sɔrɔ o yɔrɔ la kosɔbɛ. 35U ye kɛlɛkɛminanw ni dumunifɛnw mara yen. U tun ye nafolo min cɛ Zeruzalɛmu, u y'o bila yen. O kɛra faratiyɔrɔ ye Isirayɛlidenw fɛ.

36O kɛra faratiko ye Alabatosoba kama,

o kɛra sutanako ye Isirayɛlidenw fɛ tuma bɛɛ.

37U ye mɔgɔ jalakibaliw joli bɔn ka Alabatosoba lamini,

u ye Alabatosoba nɔgɔ.

38Zeruzalɛmukaw bolila u kosɔn,

dugu kɛra lonanw ka sigiyɔrɔ ye.

Dugulenw kɛra lonanw ye a kɔnɔ,

u y'u karaba ka bɔ a kɔnɔ.

39Zeruzalɛmu Alabatosoba kɛra yɔrɔlakolon ye.

A ka ɲanagwɛlonw kɛra sangalonw ye,

a ka lafiɲɛlonw kɛra mafiɲɛyalon ye,

a ka boɲa yɛlɛmana ka kɛ dɔgɔya ye.

40A tɔgɔ tun ka bon cogo min na,

a ka maloya boɲana ten fana.

A ka kunkɔrɔta kɛra dusukasi ye.

Zuwifuw n'u ka landaw

(Mak 2nan 6.1-11)

41Masacɛ y'a fɔ ko a ka mara kɔnɔ mɔgɔw ka kɛ kelen ye, ko u kelen kelen bɛɛ k'u ka landaw dabila yɔrɔ bɛɛ a ka mara kɔnɔ. 42Siya tɔw bɛɛ ye masacɛ ka kuma bato. 43Isirayɛlidenw caaman fana sɔnn'a ka batolikɛcogo ma. U ye joow sɔn, u ma lafiɲɛlon bato tugu. O dama tɛ, 44masacɛ ye mɔgɔw ci ni batakiw ye Zeruzalɛmu, ni Zuda mara dugu tɔw la, k'a fɔ o yɔrɔ mɔgɔw ye ko u ka jamana wɛrɛ landaw kɛ minw n'u ka jamana ta te kelen ye. 45Ko u kana saraka jɛnitaw, ni jii ta, ani saraka wɛrɛw bɔ Alabatosoba kɔnɔ tugu. Ko u kana lafiɲɛlonw ni ɲanagwɛlonw bato tugu, 46ko u ka Alabatosoba nɔgɔ, ni fɛɛn minw ye Ala ta ye k'o nɔgɔ, 47ka sarakabɔyɔrɔw lɔ, ka soow lɔ joow ye, ka lɛɛw bɔ saraka ye, ni sogo sifa wɛrɛ, minw nɔgɔnin lo sariya faan fɛ. 48Ko u man kan k'u dencɛw kɛnɛkɛnɛ tugu. Ko u ka kokuntan sifa bɛɛ kɛ k'u yɛrɛ nɔgɔ. 49Masacɛ tun b'a fɛ u ka ɲinɛ Musa ka sariya kɔ ten, k'u ka landaw bɛɛ yɛlɛma. 50Ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ma sɔn ka masacɛ ka cira bato, k'o tigi be faga. 51Masacɛ ye o kuma sɛbɛn k'a ci a ka mara mɔgɔw bɛɛ ma. A ye mɔgɔ dɔw bila Isirayɛli jama kɔlɔsili la, k'a fɔ Zuda mara duguw bɛɛ mɔgɔw ye ko u ka sarakaw bɔ duguw kelen kelen bɛɛ kɔnɔ. 52Isirayɛlidenw caaman ye Musa ka sariya fili, ka tugu masacɛ ka mɔgɔw kɔ. U ye kojugu kɛ jamana kɔnɔ. 53U ye Isirayɛlidenw wajibiya ten, fɔɔ u tagara dogo dogoyɔrɔw bɛɛ la.

54Masacɛ y'a ka fɛnjugu cɛnnikɛla lɔ saraka jɛnitaw bɔyɔrɔ la, ka sarakabɔyɔrɔw lɔ dugu tɔw la Zuda mara la. O kɛra girɛkiw ka masaya saan 145nan na, *Kisilewu kalo tile tan ni duurunan loon. 55U tun be wusulan jɛni sodaw la ni forobayɔrɔw la. 56N'u ye sariyasɛbɛ minw sɔrɔ, u b'o faranfaran k'u fili tasuma kɔnɔ. 57U mana Musa ka kitabu ye dɔ fɛ, walima ni dɔ be Musa ka sariya bato, u b'o tigi faga ka kɛɲɛ ni masacɛ ka kuma ye. 58Isirayɛliden minw tun te masacɛ ka fɔta bato duguw kɔnɔ, ni u ye olu sɔrɔ, u tun be olu tɔɔrɔ kosɔbɛ kalo o kalo. 59Kalo o kalo tile mugan ni duurunan loon, u tun bɛ saraka bɔ saraka jɛnita bɔyɔrɔ la. 60Muso minw y'u dencɛw kɛnɛkɛnɛ, u tun be olu faga ka kɛɲɛ ni masacɛ ka kuma ye, 61k'u ka denɲɛninw dulon u kaan na, k'u ka somɔgɔw faga, ani deenw kɛnɛkɛnɛbagaw. 62O bɛɛ n'a ta, Isirayɛli kɔnɔ mɔgɔ caaman sera ka to kantigiya la, ani ka ban ka fɛnnɔgɔninw dumu. 63U sɔnna saya ma sanni ka fɛnnɔgɔnin dumu k'u ka bɛɛn cɛn, min tun be u ni Ala cɛ. O kosɔn, u y'u faga. 64O loonw na, Ala ka dimiba sera Isirayɛlidenw ma.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index