Search form

MAKABEW FƆLƆ 13

Simɔn be Zonatan nɔɔ ta

1Simɔn y'a mɛn ko Tirifɔn ye kɛlɛden caaman lajɛn ko a be taga Zuda mara la ka cɛnni kɛ. 2A y'a ye ko jama be yɛrɛyɛrɛla siranya bolo tuma min na, a tagara Zeruzalɛmu ka zuwifuw lajɛn. 3A y'u hakili sigi. A y'a fɔ u ye ko: «Ne ni n badenw ni n facɛ ka somɔgɔw ye koo min bɛɛ kɛ janko an ka sariyaw kana tunu, ka min bɛɛ kɛ Alabatosoba kosɔn, ani an ye kɛlɛ minw kɛ ka tɔɔrɔba minw sɔrɔ, aw b'o lɔn kosɔbɛ. 4N badenw bɛɛ nii tora kɛlɛ la Isirayɛlidenw tanga kama, ne kelen le tora. 5Waati gwɛlɛyara cogo o cogo, ne te hami fewu ne nii kisiko la. Ne man fisa ni n badenw ye. 6Nga ne bena n ka siya dimi bɔ, ni Alabatosoba, n'aw musow, n'aw deenw, bari siya tɔw bɛɛ b'an kɔniyara fɔɔ u wilila ɲɔgɔn fɛ ko u b'an halaki.»

7Simɔn ka kuma nunu ye jama jaa gwɛlɛya tugu. 8U y'u kaan kɔrɔta k'a jaabi ko: «I ye an ɲamɔgɔ ye i baden Zuda ni Zonatan nɔɔ na. 9I ka bila an ɲa an ka taga kɛlɛ la, i bena fɛɛn o fɛɛn fɔ an ye, an bena o bɛɛ kɛ.» 10Minw tun be se kɛlɛ la, Simɔn y'olu bɛɛ lajɛn. A teliyara ka Zeruzalɛmu laminikogo lɔ baara ban, ka barika don dugu nin na faan bɛɛ la. 11A ye Abusalɔmu deen Zonatan ci Zope ni kɛlɛden caaman ye. Ale ye Zopekaw gwɛn ka sigi yen.

Tirifɔn be Simɔn janfa

12Tirifɔn bɔra Potolemayisi ni kɛlɛden caaman ye ko a bɛ na don Zuda mara la. A ye Simɔn baden Zonatan minɛ ka taga n'a ye. 13Simɔn nana sigi n'a ka kɛlɛdenw ye Adida, kɛnɛyɔrɔ ɲafɛ. 14Tirifɔn y'a mɛn ko Simɔn sigira a baden nɔɔ na, ko a b'a yɛrɛ labɛnna ka kɛlɛ kɛ n'ale ye. A ye mɔgɔw ci ka ta'a fɔ a ye ko: 15«I baden Zonatan be baara min na, a tun ka kan ka wari don masacɛ ka kɛsu la o baara kosɔn. A ma o kɛ minkɛ, o le kosɔn an y'a minɛ k'a to anw fɛ. 16N'i ye warigwɛ kilo waa fila ni kɛmɛ wolonwula (2 700) ci sisan, k'a dencɛw fila don anw bolo, an ben'a bila. O be kɛ janko n'a bilara, a kana muruti an ma.»

17Simɔn y'a ye ka ɲa ko namarakuma lo. O bɛɛ n'a ta, a ye mɔgɔ bila ka taga warigwɛ nin ni deen nunu ɲini. A tun be siran ko jama kana muruti a ma 18k'a fɔ ko a ma warigwɛ ni deen nunu ci, k'o le kosɔn Zonatan sara. 19O la, a ye deen nunu ni warigwɛ kilo waa fila ni kɛmɛ wolonwula ci, nga Tirifɔn y'a janfa, a ma Zonatan bila.

20O kɔ, Tirifɔn ye taama daminɛ ko a be na don jamana nin kɔnɔ k'a cɛn. A n'a ka kɛlɛdenw munumununa ka tɛmɛ ni Adora sira ye. Nga a tun b'a fɛ ka tɛmɛ yɔrɔ minw na, Simɔn n'a ka kɛlɛdenw y'u bali. 21O waati la, mɔgɔ minw tun be dugu yɔrɔ barikaman kɔnɔ, olu ye cidenw bila ka taga Tirifɔn fɛ. U y'a dali kosɔbɛ ko a ka banba ka kongokolon sira ta ka na u fɛ ani ka dumuni ci u ma. 22Tirifɔn y'a ka sotigiw bɛɛ labɛn ko a be taga yen, nga *sanji siminin caaman benna o sufɛ, a ma se k'o kɛ. O la, a bɔra o yɔrɔ la ka taga Galaadi r mara faan fɛ. 23A gwɛrɛla Basikama tuma min na, a ye Zonatan faga, u y'a suu don o yɔrɔ la. 24O kɔ, a kɔsegira a ka jamana na.

25Simɔn ye mɔgɔw ci ka ta'a baden Zonatan suu bɔ, ka ta'a don Modine, min ye a faaw ka dugu ye. 26Isirayɛlidenw bɛɛ y'a sanga kɛ kosɔbɛ ka kasi tile caaman kɔnɔ. 27Simɔn ye fɛɛn dɔ lɔ ni kabakuruw ye a faa n'a badenw kaburu kan k'a jaɲa sanfɛ janko a ka se ka ye yɔrɔjan. Fɛɛn nin ɲafɛla n'a kɔfɛla bɛɛ tun ye kabakuru nuguninw ye. 28A ye kaburu wolonwula lɔ k'a wili sanfɛ ɲɔgɔn gɛrɛfɛ ni kabakuruw ye, a facɛ n'a bamuso, n'a baden naani tɔgɔ la. 29A y'u lamini ni tutunanjanjanw ye k'u tugutugu ɲɔgɔn na, ka tutunan nunu masiri ni kɛlɛkɛminan sifa bɛɛ jaaw ye janko mɔgɔw hakili ka to Makabew la tuma bɛɛ. U ye kurun jaaw lɛsɛ kɛlɛkɛminanw jaa nunu gɛrɛfɛ janko minw be taama kɛ kɔgɔji kan, olu bɛɛ ka se k'u ye. 30A ye kaburu min lɔ Modine, a b'o cogo la halibi.

Demetiriyusi filanan be bɛɛn lakuraya

31O waati la, Tirifɔn ye masacɛ Antiyokusi kanbelennin janfa k'a faga. 32A sigir'a nɔɔ na k'a yɛrɛ kɛ Siriba masacɛ ye ka kojugu caaman kɛ jamana kɔnɔ.

33Simɔn ye Zude mara dugu barikamanw lɔ kura ye k'u lamini ni sangasojanjanw ni kogojanjanw ye, ka koonw don u la, ka sɔgɔnanw kɛ u la, ka dumuni mara u kɔnɔ. 34O kɔ, a ye cira sama masacɛ Demetiriyusi filanan ma k'a ɲini a fɛ ko a k'a to Zude mara kana nisɔngɔ sara, bari Tirifɔn tun ma foyi kɛ fɔɔ ka jamana nafolo cɛ dɔrɔn. 35Demetiriyusi ye bataki sɛbɛn k'o jaabi ci a ma ko:

36«Ne masacɛ Demetiriyusi be sarakalasebagaw kuntigi Simɔn fo, ale min ye masacɛw ka mɔgɔsɔbɛ dɔ ye, ka zuwifuw ka cɛkɔrɔbaw, ni zuwifu tɔw fo fana. 37Aw ye masafugulan sanulaman ni tenfuraburu sanulaman min ci an ma, an y'o ye. An labɛnnin lo ka bɛɛn n'aw ye, ani k'a fɔ faamaw ye ko u ka sɔn aw kana nisɔngɔ sara. 38An sɔnna koo min bɛɛ la aw faan fɛ, o bɛɛ be seen kan halibi. Aw ye dugu barikaman minw lɔ, olu kɛra aw ta ye. 39Aw filila koo minw na, ani ka tugu ka minw kɛ, fɔɔ ka se bii ma, an b'o yafa. Aw tun ka kan ka bolomafara min di, aw tena o di tugu. Wari dɔ wɛrɛ min tun be minɛ Zeruzalɛmu, o tena wajibiya aw ma tugu. 40Ni aw dɔw be se ka taga kɛ masacɛ kɔlɔsibaga dɔw ye o tigiw k'u tɔgɔ di. Bɛɛn ka kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ!»

41Girɛkiw ka masaya saan 170nan na, Isirayɛlidenw hɔrɔnyara ka bɔ siya wɛrɛw ka fanga kɔrɔ. 42O waati le la, mɔgɔw daminɛna ka bɛnsɛbɛw ni sɛbɛ wɛrɛw labɛnwaati sɛbɛn ko: «Sarakalasebagaw kuntigi Simɔn ka saan fɔlɔ, ale min ye kɛlɛkuntigi, ni zuwifuw ɲamɔgɔ ye.»

Simɔn be Gazara minɛ

43O waati la, Simɔn n'a ka kɛlɛdenw tagara Gazara lamini. A ye kɛlɛdenw to dugu faan bɛɛ la, ka sangaso dɔ lɔ wotoro kan min be se ka ɲɔti ka taga yɔrɔ wɛrɛ, ka gwɛrɛ n'a ye dugu la. A ye dugu sangaso dɔ kɛlɛ, k'a minɛ. 44Mɔgɔ minw tun b'o sangaso kɔnɔ, olu panna ka don dugu kɔnɔ, dugu mɔgɔw jaa tigɛra. 45Dugu mɔgɔw n'u musow, ani u deenw yɛlɛla dugu laminikogo kan. U y'u ka faniw faranfaran, ka kule ani k'a ɲini Simɔn fɛ ko a ka sɔn ka bɛn n'u ye. 46U ko: «I kana an ka kojugu sara an na, makari an na!» 47Simɔn sɔnna, a ye kɛlɛ dabila. Nga a y'u gwɛn ka bɔ dugu kɔnɔ, ka joow cɛ ka bɔ soow kɔnɔ ka soo nunu saniya. O kɔ, a donna dugu kɔnɔ n'a ka kɛlɛdenw ye n'u be dɔnkiliw la ka Ala fo ani k'a tanu. 48Fɛɛn minw tun be dugu nɔgɔ Ala fɛ, a y'o bɛɛ bɔ dugu kɔnɔ, ka mɔgɔw to yen minw be Musa ka sariya bato. A ye barika don dugu la, ka soo lɔ a yɛrɛ ye.

49U tun be Zeruzalɛmu dugu yɔrɔ barikaman kɔnɔ mɔgɔw bali ka bɔ dugu kɔnɔ ka sanni kɛ, walima ka feereli kɛ mara kɔnɔ. Kɔngɔ tun gwanna u la kosɔbɛ fɔɔ dɔw sara. 50U ye Simɔn dali kosɔbɛ ko a ka bɛn n'u ye, a sɔnna. A y'u gwɛn ka bɔ o dugu yɔrɔ barikaman kɔnɔ, ani fɛɛn min tun b'a nɔgɔ Ala fɛ, a y'o bɔ yen k'a saniya. 51Girɛkiw ka masaya saan 171nan kalo filanan tile mugan ni sabanan loon, zuwifuw donn'a kɔnɔ. Tenfuraburu tun b'u bolo, ni u be Ala tanu, ka gɔniw ni kolonjow fɔ ka nigɛw gosi ɲɔgɔn na, ka dɔnkiliw la ka Ala tanu, bari u tun sera u jugu fariman dɔw kɔrɔ k'u gwɛn ka bɔ Isirayɛli jamana na. 52Simɔn y'a latigɛ ko u ka nisɔndiya ka ɲanagwɛ nin kɛ saan o saan o loon na. Alabatosoba be kulu min kan, a ye barika don o kulu yɔrɔ barikamanw na, dugu yɔrɔ barikaman nin gɛrɛfɛ. Ale n'a ka mɔgɔw sigira yen. 53A y'a ye ko a deen Zan kɔrɔbayara ka ban minkɛ, a y'a kɛ kɛlɛdenw bɛɛ kuntigi ye. Zan sigira Gazara.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index