Search form

MAKABEW FƆLƆ 15

Antiyokusi ye bataki min ci Simɔn ma

1Girɛkiw ka dugukolodennin minw be kɔgɔji cɛma, olu masacɛ Demetiriyusi fɔlɔ dencɛ, Antiyokusi wolonwulanan tun ye bataki ci sarakalasebagaw kuntigi Simɔn ma, min ye zuwifuw ɲamɔgɔba ye, k'a ci zuwifuw bɛɛ ma fana. 2A tun sɛbɛnn'a kɔnɔ ko:

«Ne masacɛ Antiyokusi be sarakalasebagaw kuntigi Simɔn fo, min ye zuwifuw ɲamɔgɔba ye. Ne be zuwifuw bɛɛ fo. 3Mɔgɔjugu dɔw tun ye ne faaw ka jamana bɔsi, ne bena o kuma wili janko k'a kɛ i n'a fɔ a tun be cogo min na fɔlɔ la. O la, ne ye kɛlɛden caaman ta baara la, ka kɛlɛkɛkurunw labɛn 4janko ka taga jigi jamana kɔnɔ, mɔgɔ minw y'an ka jamana cɛn ka n ka mara dugu caaman halaki, k'olu kɛlɛ. 5Sisan, masacɛ minw kɔnna ne ɲa, olu ye aw to aw ma nisɔngɔ n'o ɲɔgɔnna sara a ye, ne be sɔn o ka to ten. U ye aw to aw ma fɛɛn wɛrɛ minw sara fana, o fana be ten. 6Ne be sira d'i ma k'i yɛrɛ ka wari dilan, o ka kɛ i ka jamana wari ye. 7Zeruzalɛmu ni Alabatosoba labilanin lo ka to u yɛrɛ ma. I ye kɛlɛkɛminan minw bɛɛ sɔrɔ, ka dugu barikaman minw bɛɛ lɔ k'i ka mɔgɔw to u kɔnɔ, olu bɛɛ be kɛ i ta ye. 8K'a ta bii ma fɔɔ tuma bɛɛ, i ka kan ka wari min bɛɛ don masacɛ ka kɛsu la, ni min bɛɛ tun bena wajibiya i fɛ sini, o bɛɛ dabilara i faan fɛ. 9Ni ne ye n ka fanga sigi n ka mara kɔnɔ tugu tuma min na, ne bena e n'i ka siya boɲa, ka boɲa la Alabatosoba kan cogo min na, mɔgɔ bɛɛ bena aw ka boɲa ye.»

Tirifɔn be datugu Dɔra

10Girɛkiw ka masaya saan 174nan na, Antiyokusi segira ka na a faso la. Kɛlɛdenw bɛɛ tugur'a kɔ, mɔgɔ damani dɔrɔn tora ni Tirifɔn ye. 11Antiyokusi ye Tirifɔn gwɛn, Tirifɔn bolila ka taga Dɔra, kɔgɔjida la. 12A tun y'a lɔn kosɔbɛ ko dɔ be farala gwɛlɛya kan, ko a ka kɛlɛdenw tun bolila k'a to a kelen. 13Antiyokusi tagara sigi Dɔra gɛrɛfɛ k'a datugu ni kɛlɛden mɔgɔ waa kɛmɛ ni mugan (120 000) ye, ni sotigiw mɔgɔ waa seegi (8 000). 14A ye dugu lamini, kurunw ye dugu datugu kɔgɔji faan fɛ. O la, u ye mɔgɔw bali ka don dugu kɔnɔ, walima ka bɔ, dugukolo ni kɔgɔji faan fɛ.»

Zuwifuw be bɛɛn lakuraya

15Numeniyusi n'a tɔɲɔgɔnw bɔra Ɔrɔmu ka kɔsegi ni batakiw ye u bolo minw be cira jamana dɔw ka masaw ma. A fɔra u kɔnɔ ko: 16«Ne Lusiyusi, Ɔrɔmukaw ka lasigiden, ne be masacɛ Potoleme fo. 17Sarakalasebagaw kuntigi Simɔn ni zuwifu tɔw ye mɔgɔ minw ci, olu nana an fɛ i n'a fɔ an teriw n'an jɛnɲɔgɔnw, janko ka teriya ni bɛɛn lakuraya, min tun b'an cɛ ka kɔrɔ. 18U nana ni nigɛkunbɛnnan sanulaman ye min gwiliya ye kilo kɛmɛ duuru ye. 19O le kosɔn, a diyara an ye ka sɛbɛ ci jamana dɔw ka masaw ma, ko u kana cogo ɲini ka kojugu kɛ zuwifuw la, u kana u kɛlɛ. Olu, n'u ka duguw, walima u ka jamana, ko u kana jɛn n'u kɛlɛbagaw ye. 20An y'a latigɛ fana ko an be sɔn k'u ka nigɛkunbɛnnan minɛ. 21O la, ni mɔgɔjugu dɔw bolila ka bɔ u ka jamana na ka taga aw fɛ, aw k'u don sarakalasebagaw kuntigi Simɔn bolo janko ale k'a tigi ɲaa gwan ka kɛɲɛ n'u ka sariya ye.»

22A y'o bataki ɲɔgɔn fana ci masacɛ Demetiriyusi ma, ni Atale, ni Ariyarati, ni Arisasi, 23ani yɔrɔ nunu bɛɛ la: Samusame, Siparita, Delɔsi, Mindɔsi, Sisiyoni, Kari, Samɔsi, Panfili, Lisi, Alikarinasi, Orodɛsi, Faseli, Kɔsi, Side, Aradɔsi, Gɔritini, Sinidi, Sipɔrɔ, ani Sirɛni. 24O bataki ɲɔgɔn kelen cira sarakalasebagaw kuntigi Simɔn fana ma.

Antiyokusi wolonwulanan be Simɔn jalaki

25Masacɛ Antiyokusi ye Dɔra datugu, ka to ka kɛlɛdenw ci ka taga dugu nin kama, ani ka kɛlɛkɛwotorow dilan. A ye Tirifɔn nunu datugu fɔɔ mɔgɔ si tun te se ka don dugu kɔnɔ, walima ka bɔ. 26Simɔn ye kɛlɛdenŋana waa fila (2 000) ci a ma janko u k'a dɛmɛ kɛlɛ la. A ye warigwɛ ni sanu ci fana, ani minan caaman. 27Nga masacɛ ma sɔn k'u minɛ, o dama tɛ, a tun bɛnna koo min bɛɛ la ni Simɔn ye, a bɔra o bɛɛ kan, ka yɛlɛma ka kɛ a jugu ye. 28A ye Atenobiyusi ci a fɛ, min ye masacɛ ka mɔgɔsɔbɛw dɔ ye, janko ka kuma n'a ye k'a fɔ ko: «Aw siginin be Zope ni Gazara, ani Zeruzalɛmu dugu yɔrɔ barikaman kɔnɔ. Ne ka mara duguw lo. 29Aw ye o yɔrɔ maraw cɛn pewu, ka kojugu caaman kɛ jamana kɔnɔ, ka ne ka mara yɔrɔ dɔw minɛ. 30O la sisan, aw ye dugu minw minɛ, aw k'olu segi ne ma. Aw nana sigi yɔrɔ minw na fana Zude mara kɔɔ kan, aw k'o sɔngɔ sara. 31N'aw ma sɔn, aw ka warigwɛ kilo waa tan ni saba (13 000) di dugu nunu nɔɔ na, aw ye cɛnni min kɛ, k'o warida ɲɔgɔn sara o kosɔn, ani dugu nunu ka sigisɔngɔ nɔɔ na. N'o tɛ, an bena na aw kɛlɛ.»

32Masacɛ ka mɔgɔsɔbɛ Atenobiyusi sera Zeruzalɛmu tuma min na, a ye Simɔn ka boɲa n'a ka fɛntigiya ye, ka sanu ni warigwɛ minanw ye minanbilafɛn kan, a kabakoyara o la. A ye masacɛ ka kuma fɔ a ye. 33Simɔn y'a jaabi ko: «An ye dugukolo min minɛ, o ye an faaw cɛɛn ye, an juguw tun ye min bɔsi k'a kɛ u ta ye fanga la waati dɔ kɔnɔ. Mɔgɔ wɛrɛw ka yɔrɔ tɛ, mɔgɔ wɛrɛ ka nafolo tɛ fana. 34Anw ye waatiɲuman sɔrɔ minkɛ, an y'an faaw cɛɛn minɛ k'a kɛ an ta ye tugu. 35I ko Zope ni Gazara ye i ta ye. O dugu nunu mɔgɔw kɔni ye kojugu caaman kɛ an ka siya la, n'an ka jamana na. O bɛɛ n'a ta, an bena warigwɛ kilo waa fila ni kɛmɛ wolonwula (2 700) d'i ma u nɔɔ na.»

Atenobiyusi ma foyi fɔ. 36A dimininba kɔsegira masacɛ fɛ ka Simɔn ka jaabi nin fɔ a ye. A ye fɛnɲumanbaba minw ye Simɔn fɛ, a y'o lakali a ye. Masacɛ dimina kosɔbɛ.

Kɛndebe be Zude mara tɔɔrɔ

37Tirifɔn donna kurun dɔ kɔnɔ ka boli ka taga Ɔrɔtoziya. 38Masacɛ Antiyokusi ye Kɛndebe kɛ kɛlɛkuntigiba ye kɔgɔjida mara la, ka kɛlɛden sennatigiw ni sotigiw kalifa a ma. 39A y'a fɔ a ye ko a k'a ka kɛlɛdenw sigiyɔrɔ kɛ Zude mara dafɛ. Ko a ka Kedurɔn lɔ kura ye, ka barika don a dondaw la, ani ka zuwifuw kɛlɛ. Masacɛ tugura Tirifɔn kɔ k'a gwɛn.

40Kɛndebe tagara Zamuniya k'a daminɛ ka to ka zuwifuw darabɔ. A tun be to ka don Zude mara la k'o yɔrɔ mɔgɔw minɛ ka bɔ n'u ye, ani k'u faga. 41A ye Kedurɔn lɔ kura ye, ka sotigiw ni kɛlɛden sennatigiw to a kɔnɔ, olu ka to ka bɔ, ka ben mɔgɔw kan Zude siraw kan, i ko masacɛ tun y'a fɔ a ye cogo min na.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index