Search form

MAKABEW FƆLƆ 16

Simɔn deenw be Kɛndebe gwɛn

1Zan bɔra Gazara ka taga Kɛndebe ka kɛwaliw lakali a facɛ Simɔn ye. 2Simɔn y'a dencɛ kɔrɔbaninw fila wele, n'o ye Zuda ni Zan ye, k'a fɔ u ye ko: «Ne ni n badenw, ani n faa ka somɔgɔw, anw ye Isirayɛlidenw juguw kɛlɛ kabini an kanbelen tuma na fɔɔ ka na se bii ma. An sera ka Isirayɛlidenw kisi siɲɛ caaman. 3Sisan, ne kɔrɔla, aw ye kanbelenkɔrɔw ye Sankolotigi ka makari barika la. O la, aw ka ne ni n baden nɔɔ ta, aw ye taga kɛlɛ kɛ an ka siya kama, Sankolotigi k'aw dɛmɛ.»

4Zan ye kɛlɛden mɔgɔ waa mugan (20 000) ni sotigi dɔw woloma jamana kɔnɔ, ka taga n'u ye Kɛndebe kama. U sira Modina. 5O dugusagwɛ, u wilila joona ka gwɛrɛ kɛnɛyɔrɔ la. O yɔrɔnin kelen, kɛlɛden sennatigiw ni sotigi caaman nana u kunbɛn, nga kɔɔ tun be u ni ɲɔgɔn cɛ. 6Zan n'a ka mɔgɔw y'u yɛrɛ labɛn ka lɔ u ɲafɛ. Zan y'a ye ko a ka mɔgɔw be siranna ka kɔɔ tigɛ minkɛ, a kɔnna k'a tigɛ. A ka mɔgɔw y'o ye tuma min na, u tugur'a kɔ k'a tigɛ. 7A y'a ka kɛlɛdenw tilan, ka sotigiw bila sennatigiw cɛma, bari u juguw ka sotigiw tun ka ca kosɔbɛ. 8U ye buruw fiyɛ, Isirayɛlidenw sera Kɛndebe n'a ka kɛlɛdenw kɔrɔ. Kɛndebe ka mɔgɔ caaman fagara, minw ma faga, olu bolila ka taga u ka dugu barikaman kɔnɔ. 9Zan baden Zuda mandimina, nga Zan tugura bolibagaw kɔ fɔɔ ka taga se Kedurɔn, Kɛndebe tun ye dugu min lɔ kura ye. 10Bolibaga dɔw tagara fɔɔ kongojan na ka don k'u yɛrɛ kalifa sangasow kɔnɔ minw be Azɔtɔsi gɛrɛfɛ. Zan ye dugu nin jɛni, Isirayɛlidenw juguw mɔgɔ waa fila (2 000) fagara. O kɔ, Zan kɔsegira Zude mara la hɛrɛ la.

U be Simɔn faga

11Abubasi deen Potoleme tun kɛra Zeriko kɛnɛba mara kuntigi ye. Warigwɛ ni sanu caaman tun b'a fɛ, 12bari sarakalasebagaw kuntigi Simɔn birancɛ tun lo. 13A tun b'a yɛrɛ boɲa kojugu fɔɔ a tun b'a fɛ ka kɛ jamana kuntigi ye. O la, a y'a latigɛ ko a be Simɔn n'a dencɛw faga cekuya la. 14O waati la, Simɔn tun be jamana duguw yaalala k'a filɛ u mako be fɛɛn minw na. A tagara Zeriko n'a deen Matatiyasi ni Zuda ye, girɛkiw ka masaya saan 177nan kalo tan ni kelennan na, min ye *Sebati kalo ye. 15Abubasi dencɛ y'u kunbɛn dugudennin barikaman dɔ kɔnɔ, a tun ye min lɔ n'a be wele ko Dɔki. Nga miiriyajugu tun b'a kɔnɔ. A ye dumuniba labɛn u ye, k'a sɔrɔ a tun ye mɔgɔw dogo dugu barikaman kɔnɔ. 16Simɔn n'a deenw fara dɔrɔ la tuma min na, Potoleme n'a ka mɔgɔw wilila k'u ka kɛlɛkɛminanw ta, ka girin Simɔn kan dumunikɛbon na k'ale n'a deen fila nunu, n'a ka baarakɛla dɔw faga. 17Potoleme ye janfa juguman kɛ Simɔn na ten, a ye koɲuman sara ni kojugu ye.

18Potoleme ye min kɛ, a y'o lakali masacɛ Antiyokusi ye sɛbɛ kɔnɔ k'a ɲini a fɛ ko a ka kɛlɛdenw ci a ma k'a dɛmɛ janko a ka se ka duguw n'u kongow minɛ k'u don masacɛ bolo. 19A ye mɔgɔ wɛrɛw ci ka taga Gazara k'u ka Zan faga. A ye batakiw ci kɛlɛkuntigiw ma k'u wele ka na a fɛ, ko ale bena warigwɛ ni sanu, ani boɲafɛnw d'u ma. 20A ye mɔgɔ wɛrɛw ci ka taga Zeruzalɛmu k'o minɛ, ka kulu fana minɛ, Alabatosoba be min kan. 21Nga mɔgɔ dɔ kɔnna u ɲa ka taga Gazara ka Zan lasɔmi a facɛ n'a badenw saya la, k'a fɔ a ye ko Pitoleme ye mɔgɔ dɔw ci ko u ka na ale fana faga. 22Zan ye kibaruya nin mɛn tuma min na, a hakili ɲagamina kosɔbɛ. A lasɔminin kɔ, mɔgɔ minw tun cira ka na a fagayɔrɔ la, a y'olu minɛ k'u faga.

23Zan ka kɛwali tɔw, n'a ka kɛlɛkow, n'a ye cɛfariyako minw kɛ, ka dugu laminikogow lɔ, n'a ka baara wɛrɛw, 24kabin'a y'a faa nɔɔ ta, o bɛɛ be sɔrɔ sarakalasebagaw kuntigi ka saan o saan kɛwaliw kitabu kɔnɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index