Search form

MAKABEW FƆLƆ 2

Sarakalasebaga Matatiyasi kasikan

1O waati la, sarakalasebaga dɔ tun be yen min tɔgɔ ko Matatiyasi. Simeyɔn deen Zan ka deen tun lo, Yowaribu ka somɔgɔw dɔ tun lo. A bɔra Zeruzalɛmu ka taga sigi Modin. 2Dencɛ duuru tun b'a fɛ: Zan, u b'a wele Gadi fana, 3ni Simeyɔn, u be ale wele Tasi, 4ni Zuda, u b'ale wele Makabe, 5ni Eleyazari, ale be wele Awaran, ani Zonatan min be wele Afu. 6Kojuguba minw kɛra Ala ɲakɔrɔ Zuda mara la ani Zeruzalɛmu kɔnɔ na, a y'o ye tuma min na, 7a ko:

«Bɔnɛ ye ne ta ye!

Ne wolokun le ye ka n ka siya,

ni Ala ka dugu halakitɔ ye wa?

Ne wolokun ye ka sigi ka n bolo meleke ɲɔgɔn na

ka n ka dugu to an juguw bolo,

ani ka Alabatosoba to lonanw bolo wa?

8Alabatosoba kɛra i ko u ye mɔgɔ min dɔgɔya.

9Minan minw tun b'a ka boɲa yira,

an juguw y'o cɛ ka taga n'u ye.

An ka denɲɛninw fagara forobayɔrɔw la,

an juguw y'an ka kanbelenw faga ni murujan ye.

10Siya jumɛn le ma kuntigiya kɛ dugu nin kan?

U jumɛn m'a k'a nafolo cɛ ka taga n'a ye?

11U y'a ka masirifɛnw bɛɛ soɲa.

Hɔrɔn tun lo, sisan a kɛra jɔɔn ye.

12An ka Alabatosoba cɛɲa tun ye an ka kunkɔrɔta sababu ye,

sisan a kɛra yɔrɔlakolon ye.

Siya wɛrɛw y'a kɛ yɔrɔ gwansan ye.

13Nafa jumɛn b'an fɛ ka to diɲɛ kɔnɔ tugu?»

14Matatiyasi n'a dencɛw nii tɔɔrɔnin y'u ka faniw faran, ka dusukasifaniw don, ka kasi kosɔbɛ.

Saraka min bɔra Modin

15Masacɛ Antiyokusi ka ciden minw tun be mɔgɔw wajibiya ka Musa ka sariya cɛn, olu nana Modin dugu kɔnɔ janko ka dugu mɔgɔw karaba ka joo sɔn. 16Isirayɛlidenw caaman tagara u fɛ, nga Matatiyasi n'a deenw bɛɛ tora u danna ɲɔgɔn fɛ. 17Masacɛ ka ciden nunu ye kuma ta k'a fɔ Matatiyasi ye ko: «I ye ɲamɔgɔba ye dugu nin kɔnɔ, mɔgɔw b'i jati, i deenw n'i balimaw b'i kɔ. 18O la, masacɛ ye min fɔ, e yɛrɛ ka kan ka gwɛrɛ k'o kɛ fɔlɔ, i n'a fɔ siya tɔw bɛɛ y'a kɛ cogo min na, ni Zuda mara mɔgɔw ani minw tora Zeruzalɛmu. O la, e n'i deenw bena kɛ masacɛ ka mɔgɔsɔbɛw ye. U bena aw boɲa, ka warigwɛ ni sanu, ani boɲafɛn caaman di aw ma.»

19Matatiyasi y'a kaan kɔrɔta k'u jaabi ko: «Siya minw bɛɛ be masacɛ ka mara kɔnɔ, hali n'u bɛɛ sɔnn'a ta ma, n'u kelen kelen bɛɛ b'u faaw ka batolikɛcogo dabila ka sɔn masacɛ ka kuma ma, 20ne, ni n dencɛw, ani n balimaw, anw bena an faaw ka bɛɛn bato, u ye o min kɛ ni Ala ye. 21Ala k'an dɛmɛ, ka see di an ma an kan'a ka sariya, n'a ka fɔtaw batoli dabila fewu! 22An tena sɔn masacɛ ka cira ma, k'an ka sira bila fewu, k'an ka batolikɛcogo to yen.»

23Matatiyasi tilara kuma na dɔrɔn, zuwifu dɔ gwɛrɛla bɛɛ ɲana ka saraka bɔ Modin sarakabɔyɔrɔ kan ka kɛɲɛ ni masacɛ ka cira ye. 24Matatiyasi y'o ye tuma min na, a daminɛna ka yɛrɛyɛrɛ dusudimikojugu fɛ. A dimi tiɲɛ tun b'a fɛ. A bolila ka taga cɛɛ nin kaan tigɛ sarakabɔyɔrɔ kan. 25Masacɛ ka ciden min tun be mɔgɔw wajibiya ka saraka bɔ, a y'ale faga o waati kelen na, ka sɔrɔ ka sarakabɔyɔrɔ ci. 26A y'a yira ko Musa ka sariya koo ka d'a ye kosɔbɛ i n'a fɔ Pinasic tun y'a kɛ cogo min na, tuma min na a ye Salu dencɛ Zimuri faga. 27O kɔ, Matatiyasi daminɛna ka dugu yaala ka to k'a kaan bɔ kosɔbɛ k'a fɔ ko: «Musa ka sariya koo ka di mɔgɔ minw bɛɛ ye, n'u be Ala ka bɛɛn bato, olu ka tugu ne kɔ!» 28O kɔ, a n'a deenw bolila ka taga kuluw yɔrɔ la, k'u bololafɛnw bɛɛ to dugu kɔnɔ.

Zuwifuw be ban masacɛ ta ma

29O la, minw tun b'a fɛ ka taama tilenninya la, ka kɛɲɛ ni Musa ka sariya ye, olu caaman tagara kongokolon kɔnɔ ka sigi yen, 30olu, n'u deenw, n'u musow, ani u ka begɛnw, bari mɔgɔw tun b'u tɔɔrɔ kojugu. 31Masacɛ ka cidenw, ni kɛlɛden minw tun siginin bɛ Zeruzalɛmu, Dawuda ka dugu kɔnɔ, olu y'a mɛn ko mɔgɔ minw banna masacɛ ka cira ma, k'u dɔw tagara dogo kongokolon kɔnɔ. 32Kɛlɛden caaman wilila ka tugu u kɔ. U sera u gɛrɛfɛ tuma min na, u y'u yɛrɛ labɛn u kɛlɛ kama, o kɛra lafiɲɛlon yɛrɛ la. 33U y'a fɔ u ye ko: «O ka kɛ a daan ye! Aw ka bɔ, ka sɔn masacɛ ka fɔta ma, o la, aw bena kisi.» 34Zuwifuw y'u jaabi ko: «An tena bɔ, an tena sɔn masacɛ ka fɔta ma ka lafiɲɛlon cɛn.» 35O yɔrɔnin kelen, masacɛ ka kɛlɛdenw daminɛna k'u kɛlɛ. 36Zuwifuw y'u yɛrɛ minɛ, u ma kɛlɛ kɛ u fɛ, u ma u bon ni kabakuru ye, u fana ma u ka dogoyɔrɔw datugu. 37U tun b'a fɔra ko: «An bɛɛ ka sa tilenninya la. Sankolo ni dugukolo kɛra an seerew ye ko aw b'an fagara gwansan le.» 38O la, u juguw benna u kan lafiɲɛlon yɛrɛ la, k'u faga, olu, n'u musow, n'u ka denmisɛnw ani u ka begɛnw. Minw bɛɛ fagara, u tun ye mɔgɔ waa kelen ɲɔgɔn ye.

39Matatiyasi n'a teriw y'o mɛn tuma min na, u kasira kosɔbɛ. 40U y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko: «N'an bɛɛ y'a kɛ i n'a fɔ an balimaw y'a kɛ cogo min na, n'an te siya wɛrɛ nunu kɛlɛ fana janko k'an yɛrɛ kisi, ani k'an ka landaw mara, yanni dɔɔni dɔrɔn an bɛɛ bena faga ka bɔ dugukolo kan.» 41O loon na, u y'a latigɛ ko mɔgɔ o mɔgɔ mana na ko a b'u kɛlɛ lafiɲɛlon na, ko u bena o tigi kɛlɛ, o la, u bɛɛ tena sa i n'a fɔ u balimaw sara cogo min na u dogoyɔrɔw la.

42O kɔ, Asideɲɛwd ka jɛnkulu dɔ farala u kan. Mɔgɔ jagwɛlɛnw tun lo Isirayɛli jamana kɔnɔ, u bɛɛ labɛnnin tun lo ka Musa ka sariya bato hali n'u ka kan ka kɛlɛ kɛ a kosɔn. 43Mɔgɔ minw tun be boli tɔɔrɔ nunu ɲa, olu bɛɛ nana fara u kan k'u barika boɲa. 44U bɛɛ lajɛnnin kɛra kɛlɛbolo barikaman ye. Zuwifu minw ma sɔn ka Musa ka sariya bato, u ye olu faga u ka dimikojugu fɛ. U ma se ka minw faga, olu bolila ka taga siya wɛrɛw fɛ. 45Matatiyasi n'a teriw wilila ka yaala jamana kɔnɔ ka sarakabɔyɔrɔw ci. 46U ye deen kɛnɛkɛnɛbali minw sɔrɔ Isirayɛli jamana kɔnɔ, u y'olu kɛnɛkɛnɛ fanga na. 47U sera k'u jugu kumababafɔlaw gwɛn. U ye see sɔrɔ. 48U ye Musa ka sariya kisi siya wɛrɛw n'u ka masacɛw ka cɛnni ma. U ma sɔn kojugukɛla ka fanga sɔrɔ.

Matatiyasi ka kuma laban n'a sayako

49Matatiyasi satuma tun surunyana ka ban. A y'a fɔ a deenw ye ko:

«Sisan kɔni, yɛrɛboɲa ni ɲadonya ye barika sɔrɔ,

halakili ani dimijugu bɔwaati lo.

50N deenw, sisan a be aw ma ka wili ka lɔ

n'aw dusu bɛɛ ye ka Ala ka sariya minɛ ka ɲa.

Ala ye bɛɛn min kɛ n'an faaw ye,

aw k'aw nii di o kosɔn.

51An faaw ye koo minw kɛ u ka tile la,

aw k'aw hakili to o la k'o ɲɔgɔn kɛ.

O la, aw bena boɲaba sɔrɔ,

ani tɔgɔba min tena tunu fewu.

52Yala Ibrayima ma kɛ kantigi ye kɔrɔbɔli waati la wa?

Ala y'a jati mɔgɔtilennin ye o le kosɔn.

53Yusufu ye Ala ka sariya bato a ka tɔɔrɔ waati la,

o kɔ, a sɔrɔla ka kɛ Ezipiti jamana kuntigi ye.

54An bɛma Pinasi ka jija kosɔn,

Ala y'a daa di a ma

ko a kɔmɔgɔw bena kɛ sarakalasebagaw ye tuma bɛɛ.

55Zozuwe kɛra Isirayɛlidenw ka koɲanabɔbaga ye,

bari a tun y'a ka cii kɛ ka ɲa.

56Kalɛbu y'a niyɔrɔ dugukolo sɔrɔ,

bari a ye tiɲɛ fɔ jama ɲana.

57Dawuda ye masaya sɔrɔ,

o kɛra ale n'a kɔmɔgɔw ta ye kudayi

a ka Alaɲasiran kosɔn.

58Eli tara ka taga sankolo la

bari a jijanin tun lo Ala ka sariya la.

59Ananiya ni Azariya ani Mikayɛli kisira ka bɔ tasuma na

bari u jigi lanin tun be Ala kan.

60Daniyɛli kisira jaraw daa ma

a ka tilenninya barika la.

61Aw k'a faamu ko waati o waati,

mɔgɔ minw jigi ye Ala ye,

olu si barika te dɛsɛ.

62Aw kana siran kojugukɛla ka bagabagali ɲa,

bari a ka boɲa bena ban a satuma na,

tumuw ben'a suu dumu.

63Boɲa b'a kan bii,

nga sini a tena ye tugu,

bari a bena segi buguri la,

a ka koo latigɛninw bena kɛ fu ye.

64N deenw, aw ka kɛ cɛɛw ye,

ka nɔrɔ sariya la kosɔbɛ,

bari aw bena boɲaba sɔrɔ o la.

65«Aw baden Simeyɔne filɛ, ne b'a lɔn ko ladilikɛbagaɲuman lo. Aw ka mɛnni kɛ a fɛ tuma bɛɛ, a bena kɛ faa ye aw fɛ. 66Zuda Makabe, min ye mɔgɔ jagwɛlɛn ye kabini a denmisɛnwaati, ale bena kɛ aw ka kɛlɛkuntigi ye, ka kɛlɛ kɛ ni siya wɛrɛw ye. 67Minw bɛɛ be Musa ka sariya bato, aw k'olu lajɛn aw kɔrɔ, k'aw ka siya dimi bɔ. 68Siya wɛrɛw ye kojugu min kɛ aw la, aw k'o ɲɔgɔn segi u ma. Aw ka nɔrɔ sariya kɔnɔnakumaw na.»

69O kɔ, Matatiyasi ye duba kɛ u ye, ka sɔrɔ ka sa ka ta'a faaw fɛ. 70A sara girɛkiw ka masaya saan 146nan na. U y'a suu don a ka somɔgɔw kaburu kɔnɔ Modin. Isirayɛlidenw bɛɛ y'a sanga kɛ kosɔbɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index