Search form

MAKABEW FƆLƆ 4

Isirayɛlidenw be see sɔrɔ

(Mak 2nan 8.23-29, 34-36)

1Gɔriziyasi tagara ni kɛlɛden sennatigi mɔgɔ waa duuru (5 000) ni sotigi kɛlɛdenŋana waa kelen (1 000) ye. U wilila u ka sigiyɔrɔ la sufɛ 2janko ka taga bari zuwifuw ka kɛlɛdenw na ka se u kɔrɔ. Zeruzalɛmu dugu yɔrɔ barikaman mɔgɔw y'a bila sira. 3Zuda y'o mɛn minkɛ, a wilila n'a ka mɔgɔ jagwɛlɛnw ye k'u be taga masacɛ ka kɛlɛdenw kɛlɛ Emayusi. 4O y'a sɔrɔ Gɔriziyasi n'a ka kɛlɛdenw tun yɛrɛkɛnin be k'u yɔrɔ jaɲa u ka sigiyɔrɔ la. 5Gɔriziyasi n'a ka mɔgɔw sera Zuda ka kɛlɛbolo sigiyɔrɔ la sufɛ, u ma mɔgɔ ye. U tun be miiri ko zuwifuw be bolila u ɲa, o la, u daminɛna k'u yɔrɔ ɲini kuluw kan.

6Dugu gwɛtuma na, Zuda sera kɛnɛyɔrɔ la ni mɔgɔ waa saba (3 000) ye. Nga u mako tun be yɛrɛtangafɛnw ni murujan minw na, o tun t'u fɛ. 7K'u to yɔrɔjan, u ye Alaɲasiranbaliw ka kɛlɛdenw ye, barika b'u la, ni nigɛdulokiw b'u kaan na. Sotigiw tun y'u lamini, u bɛɛ fana tun ye kɛlɛdenŋanaw ye minw delila kɛlɛ la kosɔbɛ. 8Zuda y'a fɔ a ka mɔgɔw ye ko: «Aw kana siran jama nin ɲa. N'u benna an kan tuma min na, aw jaa kana tigɛ. 9An faaw kisira Buruku kɔgɔji daa la cogo min na, o y'a sɔrɔ Ezipiti masacɛ n'a ka kɛlɛdenw tun tugunin be u kɔ k'u gwɛn, aw k'aw hakili to o la. 10Sisan, an ka dɛmɛ ɲini Sankolotigi fɛ. N'an koo ka d'a ye, a n'an faaw bɛnna koo min na, a hakili bena to o la, ka kɛlɛbolo nin halaki an ɲana bii. 11Siyaw bɛɛ ben'a lɔn ko Isirayɛlidenw kunmabɔbaga n'u kisibaga be yen.»

12Siya wɛrɛ nunu y'u ɲaa kɔrɔta k'a ye ko zuwifuw be nana u kama. 13U bɔra u ka sigiyɔrɔ la janko k'u kɛlɛ. Zuda ka mɔgɔw ye buru fiyɛ 14ka kɛlɛ daminɛ. U ye siya nunu halaki, dɔw bolila ka taga kɛnɛyɔrɔ faan fɛ. 15Minw tun be kɔfɛ, u ye olu bɛɛ faga. Isirayɛlidenw tugura u kɔ k'u gwɛn fɔɔ ka taga se Gezɛri, ni kɛnɛyɔrɔ minw bɛ Edɔmu mara la, ni Asidɔdi ani Yabune gɛrɛfɛ. U y'u mɔgɔ waa saba ɲɔgɔn faga o yɔrɔ la.

16Zuda n'a ka kɛlɛdenw kɔsegira tuma min na, a y'a fɔ a ka mɔgɔw ye ko: 17«Aw kana miiri an juguw ka bololafɛnw koo la fɔlɔ, bari kɛlɛ dɔ wɛrɛ b'an ɲa. 18Gɔriziyasi n'a ka mɔgɔw be kuluw yɔrɔ la, u yɔrɔ man jan an na. Sisan, aw ka lɔ kelen kan k'u kɛlɛ. O kɔ, aw bena se k'u bololafɛnw cɛ hɛrɛ la.» 19Zuda tilar'a ka kuma na dɔrɔn, u ye kɛlɛden dɔw ye kulu kan n'u be kɔlɔsili kɛra. 20U y'a ye ko u y'u ka mɔgɔw gwɛn, n'u ka sigiyɔrɔ be jɛnina. Sisi tun y'o yira ka gwɛ. 21U y'o ye tuma min na, siranya y'u minɛ. U ye Zuda ka kɛlɛdenw ye kɛnɛyɔrɔ la tuma min na, k'a ye k'u labɛnnin lo kɛlɛ kama, 22u bɛɛ bolila ka taga filisiw ka jamana na. 23O la, Zuda kɔsegir'a juguw ka sigiyɔrɔ la k'u bololafɛnw cɛ. Zuwifuw ye sanu ni warigwɛ caaman ta, ni fani bulaman ni wulemanw, ani nafolo caaman. 24U kɔsegitɔ, u tun be Sankolotigi tanura ka barika la a ye, bari a ka ɲi, a ka kanuya te ban ka ye. 25O loon kɛra lonba ye bari Isirayɛlidenw bɔra bolo la pepewu.

26Koo min kɛra, mɔgɔ minw kisira siya wɛrɛw cɛma, u tagara o bɛɛ fɔ Liziyasi ye. 27Ale y'o kibaruya nin mɛn tuma min na, a hakili ɲagamina, a jaa tigɛra, bari a tun b'a fɛ ka koo min kɛ Isirayɛlidenw na, a ma kɛ ten. Masacɛ tun y'a fɔ a ye ko a ka min kɛ, o ma kɛ.

Liziyasi ka kɛlɛ fɔlɔ

(Mak 2nan 11.1-12)

28Saan wɛrɛ, Liziyasi ye kɛlɛdenŋana waa bi wɔɔrɔ (60 000), ni sotigiw waa duuru (5 000) lajɛn janko ka zuwifuw kɛlɛ. 29U tagara Idume mara la, ka sigi Bɛtisuri. Zuda nan'a kunbɛn ni mɔgɔ waa tan (10 000) ye. 30A y'a ye ko barika be kɛlɛbolo nin na kosɔbɛ tuma min na, a ye Ala dali ko: «I tɔgɔ ka tanu, Isirayɛlidenw kisibaga! E min ye kɛlɛdɛnŋana fanga cɛn i ka baarakɛla Dawuda barika la, e min ye filisiw ka kɛlɛdenw don Sawuli deen Zonatan n'a ka kɛlɛkɛminanw tabaga bolo. 31I ka kɛlɛden nunu datugu k'u don i ka jama Isirayɛli bolo o cogo kelen na, u ka maloya u ka kɛlɛden sennatigiw n'u ka sotigiw kosɔn. 32Siranya bila u la. U jigi b'u yɛrɛ kan, e k'u jigi tigɛ. U ka yɛrɛyɛrɛ see sɔrɔbaliya kosɔn. 33I koo ka di mɔgɔ minw ye, a to olu k'u faga ni murujan ye. O la, i lɔnbagaw bɛɛ bena i tanu ni dɔnkiliw ye.»

34Kɛlɛbolo fila nunu ye kɛlɛ daminɛ, zuwifuw ye Liziyasi ka kɛlɛdenw mɔgɔ waa duuru ɲɔgɔn faga. 35Liziyasi y'a ye ko a ka kɛlɛdenw be bolila, ko Zuda ka kɛlɛdenw jaa ka gwɛlɛ, fɔɔ u labɛnnin yɛrɛ lo k'u nii to kɛlɛ la ni jagwɛlɛya ye. O la, a tagara Antiyɔsi ka kɛlɛden dɔw ta wari la lonanw cɛma, janko ka kɔsegi Zude mara la ni fangaba ye.

Alabatosoba be saniya ka kalifa Ala ma

36Zuda n'a badenw y'a fɔ ko: «Sisan, an sera an juguw kɔrɔ. An ka taga Alabatosoba saniya k'a kalifa Ala ma tugu.» 37Kɛlɛdenw bɛɛ lajɛnna ka sɔrɔ ka taga Siyɔn kulu kan. 38U y'a ye ko Alabatosoba lakolon tun lo. Sarakabɔyɔrɔ nɔgɔra, koonw jɛnina. Yirimisɛnw tun falenna luuw kɔnɔ i n'a fɔ kongo kɔnɔ na, walima kulu kan. Boonw halakira. 39U y'u ka faniw faranfaran, ka kulekule kosɔbɛ dusukasiba bolo, ka bugurigwɛ kɛ u kuun na. 40U benna k'u ɲaa biri duguma. Buru fiyɛra tuma min na, min tun be daliwaati yira, u ye Sankolotigi dali.

41Zuda y'a fɔ a ka mɔgɔ dɔw ye ko mɔgɔ minw be dugu yɔrɔ barikaman na, k'u ka olu kɛlɛ fɔɔ ale ka tila Alabatosoba saniyali la. 42O kɔ, a ye sarakalasebaga jalakibali dɔw woloma, minw nɔrɔnin be Musa ka sariya la. 43Olu ye Alabatosoba saniya. Kabakuru minw tun nɔgɔnin lo, u tagara ni olu ye yɔrɔ nɔgɔnin dɔ la.h 44U tun be ɲɔgɔn ɲiningara k'u ka kan ka mun kɛ ni saraka jɛnita bɔyɔrɔ ye, bari a tun nɔgɔra. 45U ye hakiliɲuman sɔrɔ ko u b'a ci janko o kana kɛ maloyafɛn ye, bari siya wɛrɛw tun y'a nɔgɔ. U y'a ci 46k'a kabakuruw bila yɔrɔ bɛnnin dɔ la kulu kan, Alabatosoba be min kan, yanni kira dɔ ka na dɔ fɔ o kosɔn. 47U ye kabakuru lɛsɛbaliw ta ka kɛɲɛ ni sariya ye, ka sarakabɔyɔrɔkura lɔ, fɔlɔta lɔcogo la. 48U ye Alabatosoba dilan: U y'a kɔnɔna lalaga k'a luuw saniya. 49U ye minankuraw dilan Ala ka baara kama ka ban tuma min na, u ye fitinɛw bilayɔrɔ, ni wusulan jɛniyɔrɔ, ani buru bilayɔrɔ ta ka don Alabatosoba kɔnɔ. 50U ye wusulan jɛni a jɛniyɔrɔ kan, ka fitinɛw mana u bilayɔrɔ la, u tun be yeelen bɔ Alabatosoba kɔnɔ. 51U ye burukunw bila tabali nin kan, ka soo cɛtigɛfaniw siri. U tun ye baara minw daminɛ, u tilara o bɛɛ la.

52Girɛkiw ka masaya saan 148nan kalo kɔnɔntɔnnan na, min ye *Kisilewu kalo ye, o tile mugan ni duurunan loon na, u wilila sɔgɔma joona 53ka saraka bɔ ka kɛɲɛ ni Musa ka sariya ye, saraka jɛnita bɔyɔrɔkura kan, u tun ye min lɔ. 54Siya wɛrɛw tun ye sarakabɔyɔrɔ nin nɔgɔ o loon ɲɔgɔn na saan tɛmɛnin dɔ la. U ye dɔnkili la k'a kalifa Ala ma tugu o loon na, ka gɔniw ni kolonjow fɔ, ani ka nigɛw gosi ɲɔgɔn na. 55Jama bɛɛ birila duguma ka Sankolotigi bato, k'a tanu, ale min y'u bila sira ka kɛlɛ diya u la. 56U ye tile seegi kɛ sarakabɔyɔrɔ nin kalifako la Ala ma. U ye saraka jɛnitaw bɔ ni nisɔndiyaba ye, ani jɛnɲɔgɔnya sarakaw, ni foli taw. 57U ye Alabatosoba ɲafɛla masiri ni masafugulan jaa sanulamanw, ni nigɛkunbɛnnan jaa sanulamanw ye, k'a dondaw ni boonw lalaga k'u kɛ i n'a fɔ u tun be cogo min na fɔlɔ la, ka koonw don u la tugu. 58Jama nisɔndiyanin tun be kosɔbɛ, siya wɛrɛw tun ye maloya min lase u ma, o bɔra u kan. 59Zuda n'a badenw, ani Isirayɛli jama bɛɛ y'a latigɛ ko u bena ɲanagwɛ kɛ ni nisɔndiyaba ye tile seegi kɔnɔ o waati ɲɔgɔn na saan o saan, k'a daminɛ Kisilewu kalo tile mugan ni duurunan loon, sarakabɔyɔrɔ kalifako la Ala ma.

60O tile fila nin na, u ye kogojan lɔ ka Siyɔn kulu lamini, ka sangaso barikamanw lɔ fana, janko ka siya wɛrɛw bali ka na don yɔrɔ nunu na k'u nɔgɔ tugu. 61Zuda ye kɛlɛden jɛnkulu dɔ to yen ko u ka Alabatosoba kɔlɔsi. A ye barika don Bɛtisuri dugu la, janko a ka kɛ yɔrɔ barikaman ye Isirayɛli jama fɛ Idume mara gɛrɛfɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index