Search form

MAKABEW FƆLƆ int

Kunnafoni

Mɔgɔ minw koo be fɔra kitabu nin kɔnɔ, olu dɔ le tɔgɔ lara kitabu fila nunu kan ko Makabe. I be se k'o filɛ 2.4 kɔnɔ. Makabe ka kitabu fɔlɔ kɔnna ka sɛbɛn eburukan na le, u sɔrɔla k'a yɛlɛma girɛkikan na. Eburukan ta tununa. Makabe fɔlɔ be zuwifuw ka tɔɔrɔ le ɲafɔ. Min y'u sɔrɔ k'a ta saan 175 na, ka n'a bila saan 134 na, sanni Yezu Krista ka wolo.

O waati la, masacɛ caaman tun tugura ɲɔgɔn kɔ siya wɛrɛw fɛ, minw ye zuwifuw tɔɔrɔ kosɔbɛ. Zuda Makabe n'a badenw ye kɛlɛ kɛ janko zuwifuw ka sariya n'u ka landaw kana tunu. Sarakalasebaga Matatiyasi sanin kɔ, a dencɛ Zuda y'a nɔɔ ta Selesiw ka fanga waati la. Musa ka sariya, n'u ka landaw tanga kama, Zuda murutira masacɛ Liziyasi, ni Bakidɛsi, ani Nikanɔri ma saan wɔɔrɔ kɔnɔ.

Kitabu nin tilancogo

Zuwifuw ka tɔɔrɔ 1.1-64

Zuwifuw be muruti 2.1—7.50

Zuwifuw ni Ɔrɔmukaw ka bɛɛn 8.1—16.24

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index