Search form

Piy fɔlɔ 2

1O la, aw ka namarakow bɛɛ dabila, ni kɔnɔ fila fila koo, ni ɲagoya, ani kumajugu, ni kojugu sifa bɛɛ. Aw ka faran o bɛɛ la. 2Siin ka di denɲɛnin ye cogo min na, Ala ka kuma fana ka kɛ aw fɛ ten janko aw ka kɔgɔ ka kisi,

3- «bari aw y'a ye ko Matigi ka ɲi.»

Krista ka jama

4Aw ye gwɛrɛ Matigi la ale min ye Kabakuru ɲanaman ye. Mɔgɔw banna ale min na i n'a fɔ bonlɔbagaw be ban kabakuru dɔ la cogo min na. Nga Ala y'a woloma, a koo ka gwɛlɛ a ma. 5O la, aw be kɛ a bɔɲɔgɔnko kabakuru ɲanamanw ye, minw bena kɛ ka Nii Senuman ka soo lɔ, ani ka kɛ sarakalasebagaw ye, k'aw yɛrɛ di Ala ma Yezu Krista barika la. O ka d'a ye. 6- Bari a fɔra Ala ka kuma yɔrɔ dɔ la ko:

«Ne Ala yɛrɛ ye kabakuru barikaman min woloma,

n b'o bila *Siyɔn.

Ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a jigi la o kan,

o tigi tena malo abada!»

7- Ayiwa, aw minw lara Yezu la, ale kɛra kabakuru nafaman ye aw fɛ. Nga minw ma la a la, olu fɛ,

«bonlɔlaw banna kabakuru min na,

o nana kɛ kabakuru barikaman ye,

boon nɔnkɔn ta,»

8- ani

«a kɛra u talonkabakuru ye,

ani u ben farakuru.»

U be talon a la, bari u ma la a ka kuma na. O le tun ka kan n'u ye.

9- Nga aw kɔni, aw wolomana ka kɛ Setigi Ala ka sarakalasebagaw, ni siya senuman ye. A y'aw sama ka bɔ dibi la k'aw bila a ka kɛnɛba la janko aw k'a ka ɲumanya koo fɔ. 10- Fɔlɔ la, aw tun te Krista ka jama ye, nga sisan, aw kɛra a ka jama ye. A tun te makari aw la ka kɔrɔ, nga sisan, a makarila aw la.

Aw taamacogo ka ɲa

11Ne teriɲumanw, aw minw ye tɛmɛbagaw ye diɲɛ na, n b'a ɲini aw fɛ, ko aw k'aw yɛrɛ kɔlɔsi nigɛjuguw ma minw ni Ala ka koo te bɛn dɛ! 12O la, aw taamacogo ka ɲa Alalɔnbaliw cɛma, waasa hali n'u ko u bena aw tɔgɔ cɛn, aw ka kɛwaliɲumanw ka kɛ sababu ye u be Ala tanu a nalon na.

Faamaw boɲako

13Aw k'aw yɛrɛ majigi diɲɛ faamaw bɛɛ ye Matigi kosɔn. Aw k'aw yɛrɛ majigi jamanatigi ye bari jamana ka koo be ale lo bolo. 14An'a ka lasigidenw ye, bari olu ye see sɔrɔ a fɛ ka kojugukɛlaw ɲaa gwan, ka koɲumankɛlaw kunnawolon. 15Ala sago ye nin ye: Aw ka koɲuman kɛ, o la, kofaamubaliw tena kumayɔrɔ sɔrɔ. 16Aw ka taama hɔrɔn taamacogo la, aw kana aw ka juguya dogo o hɔrɔnya nin jukɔrɔ. Nga aw ka kɛ Ala ka baarakɛlaw ye. 17Aw ka mɔgɔ bɛɛ boɲa, k'aw balimaw kanu, ka siran Ala ɲa, ka masa boɲa.

Baaradenw k'u yɛrɛ majigi u kuntigiw ye

18Ayiwa baaradenw, aw k'aw yɛrɛ majigi sɔbɛ la aw kuntigiw ye. Kuntigi minw ye mɔgɔɲumanw ye ni minw sabalinin lo, aw kana aw yɛrɛ majigi olu dama ye, nga minw ka fari, aw k'aw yɛrɛ majigi olu fana ye. 19Mɔgɔ man kan ni tɔɔrɔ min ye, n'a b'o muɲu, o ka ɲi kosɔbɛ Ala ɲakɔrɔ. 20N'u b'i bugɔra bari i ye hakɛ kɛ, kunkɔrɔta jumɛn le b'o tɔɔrɔ muɲuli la? Nga n'u b'i tɔɔrɔla k'a sɔrɔ i ye koɲuman kɛ, i do be o muɲuna Ala kosɔn, o ka ɲi kosɔbɛ. 21Ala y'aw wele o yɛrɛ le kama. Bari Krista fana tɔɔrɔla aw kosɔn. A ye wale yira aw la, aw ka kan k'a nɔɔ ta.

22- «A ma hakɛ kɛ ka ye,

namarakuma si ma bɔ a daa la ka ye.»

23- U tun y'a nɛni tuma min na, a ma sɔn k'u nɛni. U tun b'a tɔɔrɔla tuma min na, a ma kumajugu fɔ u ye. Nga, a y'a ta to Ala ma dɔrɔn, ale min be kiti tigɛ ka tilen. 24- A y'an ka hakɛw bɛɛ ta a yɛrɛ kunna lɔgɔ kan, waasa anw kana kɛ hakɛw ka bila la tugu, an ka taamacogokura ta min tilennin lo. Bari aw kɛnɛyara a ka jolidaw sababu la. 25- Bari aw tun be i ko sagaw, minw be yaalala u kunfɛ, nga sisan, aw ɲaa yɛlɛmana ka sin aw dɛndɛbaga ma, min ye aw Kɔlɔsibaga ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index