Search form

Piy fɔlɔ 3

Cɛɛ ni muso ka koo

1- Musow, aw fana k'aw yɛrɛ majigi aw cɛɛw ye waasa hali ni dɔw be ban Ala ka kuma na, u ka sɔn a ma aw taamacogo sababu la, o kana kɛ kuma sababu la. 2Bari u ben'a ye ko aw taamacogo ka ɲi, ko aw be mɔgɔ boɲa. 3- Aw kana aw ka cɛɲa yira ni masirifɛnw ye, i n'a fɔ k'i kunsigi lalaga ɲanaman, ka sanu don ka fani ɲanaman don. 4Nga, aw ka kɛ sɔnɲumantigiw ye, hakili siginin, minw ka koo ka nɔgɔ. O le ka di Ala ye haali. 5Muso minw jigi tun be Ala kan fɔlɔfɔlɔ, olu sɔɔn tun be ten. U majiginin tun be u furucɛw ye, 6- i n'a fɔ Sara. A y'a yɛrɛ majigi Ibrayima ye fɔɔ ka to k'a wele ko: «N matigi.» N'aw be koɲuman kɛ, n'aw te siran fewu, aw be kɛ Sara denmusow ye.

7- Cɛɛw, aw fana k'aw ka musow minɛ ka ɲa ni hakilitigiya ye bari aw barika ka bon n'u ta ye. Aw k'u boɲa bari nɛɛma kelen le bena kɛ aw bɛɛ ye. Aw ka to k'a kɛ ten, waasa aw be dalili minw kɛ, koo si kana na o bali.

An ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲa

8Ayiwa, aw bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲa ni miiriya kelen ye. Aw ka ɲɔgɔn kanu i n'a fɔ balimaw, ka ɲɔgɔn dɛmɛ, ka makari ɲɔgɔn na, k'aw majigi ɲɔgɔn ye. 9Aw kana juguya sara ni juguya ye, walima ka dɔ ka nɛnili segi a ma. Nga e ka duba le kɛ. Bari Ala ye aw minw wele, janko aw k'a ka duba sɔrɔ.

10«Ni mɔgɔ min b'a fɛ ka sii sɔrɔ,

ani ka to hɛrɛ la,

o tigi k'a yɛrɛ minɛ kumajugu fɔli,

ani namarakuma ma.

11A ka kojugu dabila ka koɲuman kɛ,

ka banba ka hɛrɛ ɲini.

12- Bari

Matigi be janto mɔgɔtilenninw na,

a b'a tulo malɔ u ka dalilikan na.

Nga a be wili kojugukɛlaw kama.»

Ka tɔɔrɔ koɲuman kosɔn

13Jɔn be se ka kojugu kɛ aw la, n'aw ye koɲumankɛlaw ye? 14Hali n'aw be tɔɔrɔ sɔrɔ aw ka koɲuman kosɔn, dagamu ye aw ta ye. Aw kana siran mɔgɔ si ɲa, aw hakili kana ɲagami. 15- Aw k'a lɔn aw dusu la ko aw Matigi Krista ye senu ye. Aw jigi min lanin b'a kan, ni dɔ kɛra aw ɲiningabaga ye, aw labɛnnin ka sɔrɔ tuma bɛɛ k'a tigi jaabi o la. 16Nga o jaabili nin ka kan ka kɛ ni dususuma, ni boɲa ye. Aw be kɛwaliɲuman minw kɛ Krista barika la, aw k'o kɛ ni kɔnɔgwɛ ye, waasa aw tɔgɔ cɛnbagaw ka maloya. 17Ka tɔɔrɔ koɲuman kosɔn, n'o ye Ala sago ye, o ka fisa ka tɔɔrɔ kojugu kosɔn.

Krista be fɛɛn bɛɛ kunna

18Krista sara adamadenw ka hakɛw kosɔn siɲɛ kelenpe, a banna. Ale mɔgɔtilennin sara mɔgɔ tilenbaliw kosɔn, waasa k'aw kɛ Ala taw ye. U y'a faga kɔni, nga a kununna Nii Senuman barika la. 19A tagara lahara kɔnɔ mɔgɔw waaju, ale Nii Senuman barika la. 20- Olu minw tun murutira Ala ma, a muɲuna, Nuhun ye kurunba lalaga, mɔgɔ damani le kisira o kɔnɔ, mɔgɔ seegi dɔrɔn. 21O jii nin tun kɛra batizeli taamasiɲɛ ye, min b'aw kisi bii. O te fari saniyako ye. Nga ŋaniyaɲuman lo an be min ta Ala faan fɛ. A b'aw kisi Yezu Krista ka kununni barika la a sanin kɔ, 22ale min tagara arijana na ka to Ala kinibolo la. Mɛlɛkɛw ni setigiw, ani fangatigi minw b'o yɔrɔ la, u bɛɛ majiginin be ale ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index