Search form

Piy fɔlɔ int

Kunnafoni

Mɔgɔ minw sɔnna Krista ma, o kɔ, u jɛnsɛnna ka taga Azi jamana na, Piyɛri ka bataki fɔlɔ nin cira olu le ma. A b'u jaa gwɛlɛya u ka tɔɔrɔ la Alasira kan. A b'a yira u la ko Krista be nii la. A sara, ani ka kunun ka taga Faa Ala fɛ. A b'a yira u la fana ko loon dɔ, Krista bena segi ka na. O la, u ka kan ka to lanaya la ani k'u ka tɔɔrɔ muɲu waasa Krista mana segi ka na loon min na, u ka se k'u ka tɔɔrɔ tɔnɔ sɔrɔ.

A b'u jaa gwɛlɛya u ka tɔɔrɔ la fana waasa u ka se ka Krista jogo ta.

Bataki nin tilancogo

Daminɛ kuma 1.1-2

Ala lo ye kisili tigi ye 1.3-12

Mɔgɔ ka kan ka siraɲuman ta 1.13—2.20

Krista kɔmɔgɔ ka kan ka min kɛ tɔɔrɔ waati la 2.11—4.19

Mɔgɔ ka kan k'a yɛrɛ majigi Ala ka baara la 5.1-11

Kuma laban 5.12-14

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index