Search form

Sam fɔlɔ 13

Sayuli ka masaya

1Sayuli sii tun sera sanda dɔ ma sanni a ka kɛ masacɛ ye. A fana tun ye saan bi naani ni filad kɛ masaya la Isirayɛlidenw kunna. 2Sayuli ye kɛlɛden waa saba (3 000) woloma. Waa fila (2 000) tora n'a ye Mikimasi, ani Betɛli mara kuluyɔrɔ la, waa kelen (1 000) tora ni Zonatan ye Gibeya Bɛnzamɛn kɔmɔgɔw ka mara la. O kɔ, a ye jama tɔɔ bila ka taga u ka soo.

3Filisiw ka lasigiden min tun be Geba, Zonatan ye ale kɛlɛ ka se a kɔrɔ, filisiw y'o mɛn. O la, Sayuli ye buru fiyɛ jamana yɔrɔ bɛɛ la k'a fɔ ko: «Eburuw ka mɛnni kɛ!» 4Isirayɛlidenw bɛɛ y'a mɛn ko Sayuli ye filisiw ka lasigiden kɛlɛ ka se a kɔrɔ. K'o la, filisiw tun te se k'u ka koo muɲu tugu. Isirayɛli jama tagara ɲɔgɔn lajɛn Sayuli fɛ Giligali.

5Filisiw fana ye ɲɔgɔn lajɛn janko ka Isirayɛlidenw kɛlɛ. Kɛlɛkɛwotoro waa bi saba (30 000) ni sotigi waa wɔɔrɔ (6 000) tun b'u fɛ, u ka jama tun ka ca kosɔbɛ i n'a fɔ kɔgɔjida la cɛncɛn. U nana sigi Mikimasi, Bɛtavɛni mara kɔrɔn ɲafan fɛ. 6Isirayɛlidenw y'a ye k'u te se, bari u tun degunna kosɔbɛ. U dogora farawow ni tuuw kɔnɔ ani kuluwow ni kɔlɔnw kɔnɔ, ani dingɛw kɔnɔ. 7Eburu dɔw bolila ka Zurudɛn baji tigɛ yɛrɛ, janko u ka taga Gadi ni Galaadi mara la.

Sayuli tun be Giligali halibi. Jama min tun be n'a ye, olu bɛɛ tun be yɛrɛyɛrɛ. 8- Samuyɛli tun y'a fɔ ko ale bena na tile wolonwula kɔnɔ. Nga a ma na. Jama jɛnsɛnna ka Sayuli to yen. 9O la, a y'a fɔ ko u ka na ni saraka jɛnita ni jɛnɲɔgɔnya sarakaw ye. A ye saraka jɛnita bɔ. 10A tilatɔ o la dɔrɔn, Samuyɛli fana sera, a bɔra ko a be Samuyɛli fo.

11Samuyɛli y'a fɔ a ye ko: «I ye mun le kɛ ten?» A ye Samuyɛli jaabi ko: «Ne ye jama ye n'u be jɛnsɛnna ka bɔ ne kɔrɔ. O y'a sɔrɔ waati min tun fɔra, ale fana tɛmɛna, e tun ma se, filisiw lajɛnnin tun be Mikimasi. 12Ne tun b'a miiri ko filisi nunu bena na ne kama Giligali, k'a sɔrɔ ne ma Masaba daali fɔlɔ. O le y'a to ne kɔrɔtɔra ka saraka nin jɛni.» 13Samuyɛli y'a fɔ a ye ko: «I ye nalomanyabaara kɛ, Masaba i ka Ala y'a ka sariya min sigi i ye, i ma o bato. N'i tun y'o bato, a tun ben'a kɛ i ka masaya be yiriwa Isirayɛlidenw kunna tuma bɛɛ. 14- Sisan i ka masaya tena mɛn. Masaba y'a sagolamɔgɔ ɲini, a y'ale lo kɛ a ka jama kuntigi ye, bari i m'ale ka kuma bato.»

15O kɔ, Samuyɛli bɔra Giligali ka taga Gibeya, Bɛnzamɛn kɔmɔgɔw ka mara la. Sayuli ka kɛlɛden minw tun be n'a ye, a y'olu jati: mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ɲɔgɔn le tun be yen. 16Sayuli n'a dencɛ Zonatan ani u ka jama tagara sigi Gibeya, Bɛnzamɛn kɔmɔgɔw ka mara la, filisiw tun be Mikimasi.

17Kɛlɛden jɛnkulu saba wilila ka bɔ filisiw ka sigiyɔrɔ la janko ka taga cɛnni kɛ. Sira min be Ofura faan fɛ Suyali mara la, kelen y'o ta. 18Filanan ye Bɛtorɔn sira ta, sabanan tagara u ka jamana daan na, surukuw be kɔkɛnɛ min na kongokolon faan fɛ.

19Isirayɛlidenw ka jamana faan bɛɛ la, numuw tun te yen, bari filisiw tun y'a fɔ ko: «An ka eburuw bali u kana se ka murujanjanw ni tamanw gosi.» 20Isirayɛlidenw bɛɛ tun be to ka taga filisiw fɛ k'u ka misidabaw, walima bɔnbɔrɔw, walima jendew, walima lɔgɔciminanw dabɔ u fɛ. 21Ka misidaba, walima bɔnbɔrɔ, walima jende daa diya, walima ka lɔgɔciminan daa bɔ, o sɔngɔ tun ye warigwɛ kuru tilan sabanan fila ye. 22O kama, kɛlɛ wililon na, murujan, walima taman si tun te Sayuli n'a dencɛ Zonatan ka kɛlɛdenw fɛ. Dɔ tun be Sayuli ni Zonatan le bolo. 23Filisiw ka kɛlɛden dɔw bɔra ka na sigi Mikimasi kuluw cɛma sirada la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index