Search form

Sam fɔlɔ 14

Zonatan be filisi dɔw kɛlɛ

1Loon dɔ, Sayuli dencɛ Zonatan y'a fɔ a ka kɛlɛkɛminanw tabaga ye ko: «Na an be taga fɔɔ filisiw ka kɛlɛdenw ka yɔrɔ la min be faan dɔ nin na.» A tun ma foyi fɔ a facɛ ye. 2Sayuli tun siginin be Gibeya dugu daan na, Migurɔn gerenadiyiri kɔrɔ. A ka kɛlɛden minw tun be n'a ye, olu tun be mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ɲɔgɔn bɔ. 3Eli min tun ye sarakalasebaga ye Silo, ale ka deen Pinasi ka deen Ikabɔdi kɔrɔcɛ Ayitubi dencɛ Aya tun ye sarakalasefani don. Jama tun m'a lɔn ko Zonatan tagara. 4Zonatan tun b'a fɛ ka kuluw cɛma sira min ta janko ka se ka don filisiw ka kɛlɛdenw ka sigiyɔrɔ la, o tun be tɛmɛ farakuru fila cɛma. Kelen tɔgɔ tun ko Bosesi, kelen nin tɔgɔ ko Sɛnɛ. 5Farakuru kelen be kɔgɔdugu ɲafan na Mikimasi faan fɛ. Tɔ kelen nin be worodugu ɲafan na Gibeya faan fɛ.

6Zonatan y'a fɔ a ka kɛlɛkɛminanw tabaga ye ko: «Na an be taga fɔɔ kɛnɛkɛnɛbali nunu ka kɛlɛdenw sigiyɔrɔ la. N'a sɔrɔ Masaba bena an dɛmɛ. An ka ca wo, an man ca wo, foyi te se ka Masaba bali k'an kisi.» 7A ka kɛlɛkɛminanw tabaga nin y'a fɔ a ye ko min ka d'a ye, a k'o kɛ, ko a ye fɛɛn o fɛɛn sɔrɔ a ka miiriya la, ko ale be n'a ye. 8A ko: «Ayiwa, an ka gwɛrɛ u la k'an yɛrɛ yira u la. 9Ni u y'a fɔ ko an ka lɔ fɔɔ olu be na an fɛ, an tena taga u fɛ tugu, an bena lɔ o yɔrɔ la. 10Nga ni u y'a fɔ ko an ka na, an bena taga u fɛ, bari Masaba bena u don an bolo. O le bena kɛ taamasiɲɛ ye an fɛ.» 11O la, u fila bɛɛ y'u yɛrɛ yira filisiw ka kɛlɛdenw na, olu y'a fɔ ko: «Aw ka eburu nunu filɛ, u tun dogora dingɛ minw kɔnɔ, u be bɔra u kɔnɔ.» 12Filisiw ka kɛlɛdenw y'a fɔ Zonatan n'a ka kɛlɛkɛminanw tabaga ye ko: «Aw ye na an bena koo dɔ yira aw la.» Zonatan y'a fɔ a ka kɛlɛkɛminanw tabaga ye ko: «Tugu n kɔ, Masaba y'u don Isirayɛlidenw bolo.» 13Zonatan tagara, a tun b'a yɛrɛ dɛmɛ n'a bolo ani a seenw ye, a ka kɛlɛkɛminanw tabaga be tugur'a kɔ. A tun be filisiw bugɔ k'u benben. A ka kɛlɛkɛminanw tabaga tun be to k'u tɔɔ laban. 14O kɛlɛ fɔlɔ nin na, Zonatan n'a ka kɛlɛkɛminanw tabaga tun sera ka mɔgɔ mugan ɲɔgɔn faga, u fagakɛnɛ tun ma bon. 15Siranya ye kɛlɛdenw minɛ, ni mɔgɔ minw tun be kongoduguw la ani jamanadenw bɛɛ. Kɛlɛden minw tun bɔra cɛnni kama, ani kɔlɔsilikɛbagaw fana siranna. Dugukolo yɛrɛyɛrɛla. U tun siranna kosɔbɛ.

Filisiw be boli ka jɛnsɛn

16Ka Sayuli ka kɔlɔsilikɛbagaw to Gibeya Bɛnzamɛn kɔmɔgɔw ka mara la, u ye jama ye n'u be bolila ka jɛnsɛn ka taga yɔrɔ bɛɛ la. 17Jama min tun be ni Sayuli ye, a y'a fɔ olu ye ko: «Aw ka mɔgɔw jati, janko mɔgɔ min te an cɛma, aw k'o lɔn.» U ye jatili kɛ, u y'a ye ko Zonatan n'a ka kɛlɛkɛminanw tabaga le te yen. 18A y'a fɔ Aya ye ko a ka Ala ka layidu taamasiɲɛ kɛsu ta ka na n'a ye. O y'a sɔrɔ kɛsu nin tun be Isirayɛlidenw fɛ o tuma na. 19Tuma min na Sayuli tun be kumana sarakalasebaga fɛ, mankan tun be boɲana ka taga filisiw ka kɛlɛdenw sigiyɔrɔ la. A y'a fɔ sarakalasebaga ye ko a k'a bolo bɔ. 20O kɔ, Sayuli n'a ka jama bɛɛ ye ɲɔgɔn lajɛn ka taga kɛlɛkɛyɔrɔ la. O y'a sɔrɔ filisiw tun yɛlɛmana ɲɔgɔn kama ni murujanjanw ye, fɔɔ ɲagami nin boɲana kosɔbɛ. 21U tun ye eburu minw minɛ ka taga n'u ye ka kɔrɔ, ka olu bila baara la, n'u nana kɛlɛ kɛyɔrɔ la, olu murutira ka tugu Isirayɛlidenw kɔ minw tun be ni Sayuli ni Zonatan ye. 22Isirayɛliden minw bɛɛ tun dogora Efarayimu mara kuluyɔrɔ la, olu y'a mɛn ko filisiw be bolila, u bɔra ka tugu u kɔ k'u kɛlɛ. 23Masaba ye see di Isirayɛlidenw ma o loon na, kɛlɛ tagara ɲafɛ ka taga tɛmɛ Bɛtavɛni kɔfɛ. 24Isirayɛlidenw sigɛnna o loon na, bari Sayuli tun kalila jama ɲana ko: «Ni mɔgɔ min ye dumuni kɛ ni wulafɛ ma se, n'a y'a sɔrɔ ni ne ma n juguw halaki ka ban fɔlɔ, o tigi kɔni danganin lo.» O la, mɔgɔ si tun ma dumuni kɛ kɛlɛdenw cɛma.

Zonatan be kisi jama barika la

25Jama bɛɛ tun sera tuu dɔ kɔnɔ, lii tun be dugukolo kan yen. 26Jama donna tuu nin kɔnɔ tuma min na, u ye lii ye a be woyo, nga mɔgɔ si ma sɔn k'a dɔ nɛnɛ, bari u tun be siran kali nin ɲa. 27Nga Sayuli tun kalila jama ɲana tuma min na, Zonatan tun te yen. Bere min tun b'a bolo, a y'o dakun don lii la, k'a don a daa la, a ɲamalɔra. 28Mɔgɔ dɔ y'a fɔ a ye ko: «I facɛ kalila jama ɲana ko mɔgɔ min ye dumuni kɛ bii, k'o tigi danganin lo. O le y'a to jama sigɛnna.» 29Zonatan y'a fɔ ko: «Ne facɛ ye tɔɔrɔ lase jamana kɔnɔ. Ne ɲamalɔra cogo min na, aw ma o ye wa? Ne ye lii nin dɔɔni dumu, o lo kosɔn. 30Tiɲɛ na, jama ye fɛɛn minw sɔrɔ u juguw fɛ, ni u tun y'o dɔ dumu, an tun tena se filisiw kɔrɔ ka tɛmɛ nin kan wa?»

31O loon na, u ye filisiw kɛlɛ k'a ta Mikimasi fɔɔ ka taga se Ayalɔn mara la. Jama tun sigɛnna kosɔbɛ. 32U girinna u juguw ka minanw kan k'u ta. U ye begɛnmisɛnw ni misiw ani misidenw minɛ k'u faga, k'u ɲimi n'u joli ye. 33- Dɔ tagara o fɔ Sayuli ye ko: «Jama be Masaba hakɛ tara, u be sogo ɲimina n'a joli ye.» Sayuli y'a fɔ ko: «Aw ye janfa kɛ. Aw ka kabakuru belebeleba dɔ kolonkolon ka na n'a ye ne fɛ sisan sisan.» 34O kɔ, a y'a fɔ tugu ko: «Aw ye taga jama cɛma k'a fɔ k'u kelen kelen bɛɛ ka na n'u ka misi, walima begɛnmisɛn ye ne fɛ yan k'a kaan tigɛ. O tuma na, aw bena dumuni kɛ. Aw kana Masaba hakɛ ta tugu ka sogo dumu n'a joli ye.»

Sufɛ, mɔgɔ kelen kelen bɛɛ nana n'u ka misiw ye u bolo k'o kaan tigɛ o yɔrɔ la. 35Sayuli ye sarakabɔyɔrɔ lɔ Masaba ye, o le kɛr'a ka sarakabɔyɔrɔ fɔlɔ ye a ye min lɔ.

36A y'a fɔ ko: «An ka taga bii suu nin na filisiw ka yɔrɔ la, k'u bololafɛnw bɔsi fɔɔ ka taga se dugugwɛ ma, an kana u kelen yɛrɛ to nii na.» U y'a jaabi ko: «Fɛɛn min ka d'i ye, i k'o kɛ.» Nga sarakalasebaga ko: «An ka Ala ɲininga yan.» 37Sayuli ye Ala ɲininga ko: «Ne ka taga filisiw fɛ wa? E bena u don Isirayɛlidenw bolo wa?» Nga Ala m'a jaabi o loon na. 38A y'a fɔ ko: «Kɛlɛkuntigiw, aw bɛɛ ka gwɛrɛ ka na ne fɛ, hakɛ min kɛra bii, an k'o sɛgɛsɛgɛ. 39Masaba min be Isirayɛlidenw kisi, ale kosɔn, hali n'a kɛra ko ne dencɛ Zonatan yɛrɛ le y'o kɛ, a bena faga.» Mɔgɔ si m'a jaabi jama cɛma. 40A y'a fɔ Isirayɛlidenw bɛɛ ye k'olu ka tɛmɛ faan kelen fɛ, ale n'a dencɛ Zonatan bena to faan kelen na. Jama y'a fɔ a ye ko fɛɛn min ka d'a ye, a k'o kɛ.

41- Sayuli y'a fɔ Masaba ye ko: «Isirayɛli ka Ala, i ka tiɲɛ yira an na.» Masaba ye Zonatan ni Sayuli le yira, jama kuun bɔra koo la. 42Sayuli ko ale n'a dencɛ Zonatan ka kala la, o kɛra, Zonatan yirala. 43A y'a fɔ Zonatan ye ko: «I ye fɛɛn min kɛ, o fɔ ne ye.» Zonatan y'a fɔ a ye ko ale ye lii nɛnɛ n'a ka bere dakun ye min tun b'a bolo la, ko ale filɛ, ko ale sɔnn'a ka saya ma. 44Sayuli y'a fɔ Zonatan ye ko n'ale m'a faga, Ala kana ale to.

45Jama y'a fɔ a ye ko: «Ka Zonatan faga wa? O te kɛ! Ale min ye Isirayɛlidenw bɔsi u juguw bolo. Masaba kosɔn! Bolo yɛrɛ tena se Zonatan ma sankofɛrɛ k'a faga bari Ala le tun be n'a ye bii nin na n'a sera ka nin kɛ.» Jama ye Zonatan kisi ten, u m'a faga tugu. 46Sayuli ye filisiw gwɛnko dabila ten, olu tagara u ka jamana na.

Sayuli sera siya minw kɔrɔ

47Sayuli sigira masaya la Isirayɛlidenw kunna tuma min na, a y'a juguw bɛɛ kɛlɛ a lamini na. A ye mowabuw kɛlɛ, ka amoniw kɛlɛ, ka edɔmuw fana kɛlɛ, ka Soba masacɛw kɛlɛ, ka filisiw fana kɛlɛ. A mana taga kɛlɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ, a tun be see sɔrɔ. 48A y'a ka fanga yira, ka amalɛkiw kɛlɛ ka se u kɔrɔ, ka Isirayɛlidenw bɔsi u tɔɔrɔbagaw bolo.

49Sayuli deenw tun ye Zonatan ye, ni Yisiwi, ani Malikisuwa. A denmuso kɔrɔman tɔgɔ tun ko Merabu, ale dɔgɔnin tɔgɔ ko Mikali. 50Sayuli ka muso tɔgɔ tun ko Ayinowamu, ale facɛ tɔgɔ tun ko Ayimasi. A ka kɛlɛdenw kuntigi tɔgɔ tun ko Abinɛri, ale facɛ tɔgɔ ko Nɛri, Nɛri tun ye Sayuli facɛfitini ye. 51Kisi tun ye Sayuli facɛ ye, Nɛri tun ye Abinɛri facɛ ye, ale fana facɛ tun ye Abiyɛli ye. 52Sayuli ka masaya tile bɛɛ la, a ye kɛlɛ fariman kɛ ni filisiw ye. O le y'a to n'a tun ye cɛɛ jagwɛlɛman ye ani fanga be min na dɔrɔn, a b'o minɛ k'a don a ka kɛlɛdenw na.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index