Search form

Sam fɔlɔ 15

Sayuli be kojugu wɛrɛ kɛ

1- Samuyɛli y'a fɔ Sayuli ye ko: «Masaba ye ne le ci ko ne ka na tulu bɔn i kuun na k'i kɛ masacɛ ye a ka jama, Isirayɛli kunna. Masaba be fɛɛn min fɔ, o mɛn sa. 2- Masaba Setigi y'a fɔ ko: ‹Amalɛkiw ye fɛɛn min kɛ Isirayɛlidenw na u bɔwaati la Ezipiti jamana na, n'u tun ye sira tugu u ɲa, ne bena u ɲaa gwan o kosɔn. 3O la, wili ka taga u kɛlɛ sisan k'u halaki pewu n'u bololafɛn bɛɛ, foyi kana to yen. I ka cɛɛw ni musow faga, ni denmisɛnw, ni denɲɛninw, ani misiw, ni begɛnmisɛnw, ni ɲɔgɔmɛw, ani faliw.› »

4Sayuli ye jama lajɛn k'u jati Telayimu. Kɛlɛden minw tun be taama seen na, olu bɛnna mɔgɔ waa kɛmɛ fila (200 000) ma. Zuda mara mɔgɔw tun ye mɔgɔ waa tan (10 000) ye. 5Sayuli tagara fɔɔ ka taga se amalɛkiw ka dugu daa la, ka kɛlɛden dɔw dogo kɔkɛnɛ na. 6A y'a fɔ keniw ye k'olu ka wili ka bɔ amalɛkiw cɛma, janko a kana u halaki ɲɔgɔn fɛ, ko bari olu tun ye Isirayɛlidenw bɛɛ minɛ ka ɲa u bɔtuma Ezipiti jamana na. O la, keniw wilila ka bɔ u cɛma. 7A ye amalɛkiw kɛlɛ k'a ta Awila fɔɔ ka ta'a bila Suri, Ezipiti jamana kɔrɔn fɛ. 8A ye amalɛkiw ka masacɛ Agagi minɛ ka mɔgɔ bɛɛ halaki pewu ni murujan ye. 9Nga Sayuli ni jama ma sɔn ka Agagi, ni begɛnmisɛn ɲanamanw, ni misiw, ani begɛn sifa wɛrɛ dɔw, ni sagadenw, ani minw bɛɛ ka ɲi faga. A y'u ɲanaman to yen, nga fɛɛn minw ma ɲi ni tɔnɔ t'u la, a ye olu bɛɛ halaki pewu.

Ala be ban Sayuli la

10Masaba y'a fɔ Samuyɛli ye ko: 11«Ne ye Sayuli kɛ masacɛ ye. Ne be nimisa n'o ye, bari a y'a kɔɔ sin ne ma, a te ne ka kuma batora.» O digira Samuyɛli la. A ye Masaba daali fɔɔ ka dugu gwɛ. 12Sɔgɔmadafɛ, a wilila ko a be taga Sayuli kunbɛn. Mɔgɔ dɔ y'a fɔ a ye ko Sayuli tagara Karimɛli kulu kan ka jaa lɔ o yɔrɔ la a yɛrɛ tɔgɔ la. O kɔ, a tagara ɲa tugu ka taga Giligali. 13Samuyɛli tagar'a fɛ, a y'a fɔ Samuyɛli ye ko: «Masaba ka barika don i la, ne ye Masaba ka kuma bato.» 14Samuyɛli y'a fɔ a ye ko: «Saga ni misi minw kasikan be bɔra, o ye mun le ye?» 15A ye Samuyɛli jaabi ko: «Jama le ye saga ni misi ɲumamanw ɲanaman to, k'u minɛ amalɛkiw fɛ, ka na n'u ye janko u ka saraka bɔ Masaba i ka Ala ye n'u ye, an y'u tɔɔ halaki pewu.» 16Samuyɛli y'a fɔ a ye ko: «Je, Masaba ye fɛɛn min fɔ ne ye kunun sufɛ, ne bena o fɔ i ye.» A y'a fɔ ko Samuyɛli k'o fɔ. 17Samuyɛli y'a fɔ ko: «E tun t'i yɛrɛ jati foyi ye tuma min na, i ma kɛ Isirayɛlidenw kuntigi ye wa? Masaba le y'i woloma ka sigi Isirayɛlidenw kunna. 18A tun y'i ci ko i ka taga amalɛki hakɛkɛla nunu halaki pewu, ko i k'u kɛlɛ fɔɔ k'u bɛɛ ban. 19Mun na i ma Masaba ka kuma bato? Mun na i girinna u bolofɛnw kan, ka kojugu kɛ Masaba ɲakɔrɔ ten?» 20A y'a fɔ Samuyɛli ye ko: «Ne ye Masaba ka kuma bato, Masaba ye ne ci ka koo min kɛ, ne y'o kɛ. Ne ye amalɛkiw ka masacɛ Agagi ka mɔgɔw bɛɛ halaki pewu, k'ale minɛ ka segi n'a ye. 21Minw tun ka kan ka halaki pewu, jama ye saga ni misi ɲumamanw minɛ ka bɔ olu cɛma janko u ka na o kɛ saraka ye Masaba i ka Ala ye Giligali.» 22Samuyɛli y'a fɔ a ye ko:

«Saraka jɛnitaw ni saraka tɔw koo ka di Masaba ye

i ko a ka kuma batoko wa?

Ka sɔn a sago ma, o ka fisa ni saraka ye.

Ka mɛnni kɛ a fɛ, o ka fisa ni sagajigi tulu ye.

23Bari ka ban a ta ma, o ye hakɛ ye i ko lagwɛli,

murutili ka jugu i ko josɔn.

I banna ka Masaba ka kuma bato,

ale fana banna i la.

I tena kɛ masacɛ ye tugu.»

24Sayuli y'a fɔ Samuyɛli ye ko: «Ne ye hakɛ kɛ, ne ye Masaba ka sariya cɛn, ne m'a ka kuma bato. Ne tun siranna jama ɲa ka mɛnni kɛ u fɛ. 25Sisan ne b'i daali i ka ne ka hakɛ yafa, kɔsegi ka na an be taga ɲɔgɔn fɛ, ne bena Masaba bato.» 26Samuyɛli y'a fɔ a ye ko: «Ne tena kɔsegi ka taga n'i ye tugu, bari i banna Masaba ka kuma ma, o la Masaba fana banna i la. I tena kɛ masacɛ ye Isirayɛlidenw kunna tugu!»

27- Samuyɛli yɛlɛmana ko a be taga, Sayuli y'a ka foroca dagolo minɛ, o faranna. 28Samuyɛli y'a fɔ a ye ko: «Bii Masaba ye masaya bɔsi i la k'a di mɔgɔ dɔ wɛrɛ ma min ka fisa n'i ye. 29Isirayɛli kunkɔrɔtabaga te galon tigɛ, a fana t'a daa yɛlɛma, adamaden tɛ n'a b'a daa yɛlɛma.» 30Sayuli y'a fɔ tugu ko ale ye hakɛ kɛ, ko sisan ale b'a daali, a k'ale boɲa a ka siya cɛkɔrɔbaw ni Isirayɛliden tɔw ɲana, ko a ka kɔsegi ka na u be taga ɲɔgɔn fɛ, ale be Masaba a ka Ala bato. 31Samuyɛli kɔsegira ka taga ni Sayuli ye, a ye Masaba bato.

32O kɔ, Samuyɛli y'a fɔ ko u ka amalɛkiw ka masacɛ Agagi minɛ ka na n'a ye ale fɛ. Agagi nisɔn tun diyara n'a be nana Samuyɛli fɛ. A tun b'a miiri ko a tena sa tugu. 33Samuyɛli y'a fɔ a ye ko:

«I y'i ka murujan kɛ ka musow bɔnɔ u deenw na

cogo min na,

o cogo kelen na i bamuso fana bena bɔnɔ a deen na.»

O kɔ, a y'a faga Masaba ɲakɔrɔ Giligali. 34Samuyɛli tɛmɛna ka taga Arama. Sayuli tagar'a ka soo Gibeya, a ka dugu la. 35Samuyɛli ma taga Sayuli fɛ tugu fɔɔ ka taga se a ka saya ma. A tun be kasi Sayuli kosɔn, bari Masaba tun nimisara ka ban Sayuli kosɔn ko mun na ale y'a kɛ masacɛ ye Isirayɛlidenw fɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index