Search form

Sam fɔlɔ 17

Goliyati be Isirayɛlidenw wele kɛlɛ la

1Filisiw ye ɲɔgɔn lajɛn janko ka taga kɛlɛ la. U tun ye ɲɔgɔn lajɛn Soko, Zuda mara la. U tun siginin be Efɛsidamimu, Soko ni Azeka cɛ. 2Sayuli ni Isirayɛlidenw fana ye ɲɔgɔn lajɛn. Olu tun sigira Terebɛntiyiri kɔɔ kɛnɛ na. U y'u yɛrɛ labɛn filisiw kɛlɛ kama. 3Filisiw tun be kulu dɔ kan, Isirayɛlidenw fana tun be kulu dɔ wɛrɛ kan faan dɔ la, kɔkɛnɛ tun be u ni ɲɔgɔn cɛ.

4Mɔgɔ dɔ bɔra filisiw ka kɛlɛdenw cɛma. Cɛɛ nin tɔgɔ tun ko Goliyati. A tun be bɔ Gati dugu kɔnɔ, a jaɲa tun be ɲini ka se mɛtɛrɛ saba. 5Fugulan ziralaman tun b'a kuun na, nigɛkunbɛnnan ziralaman min gwiliya tun be se kilo bi wɔɔrɔ ma, o le tun b'a kaan na. 6Zira tun lalagara ka don a seen na, kɛlɛkɛbere ziralaman tun minɛnin be a gaman kɔrɔ. 7A ka taman lɔgɔ tun ka bon kosɔbɛ. A ka taman nigɛ gwiliya tun be se kilo wolonwula ni kɔ ma. Mɔgɔ min tun b'a ka nigɛkunbɛnnan ta, ale tun be taaman'a ɲafɛ.

8A bɔra ka taga lɔ k'a kaan kɔrɔta k'a fɔ Isirayɛlidenw ye ko: «Aw be bɔ ka na aw yɛrɛ labɛn kɛlɛ kama, o be mun ɲa? Ne te filisi ye wa? Aw te Sayuli ka jɔɔnw ye wa? Aw ye mɔgɔ kelen bɔ aw cɛma a ka na ne fɛ yan n b'a kɛlɛ. 9Ni fanga be o tigi la ka kɛlɛ kɛ ni ne ye, n'a sera ka ne faga, an bena kɛ aw ka jɔɔnw ye. Nga ni ne ser'a kɔrɔ k'a faga, aw bena kɛ an ka jɔɔnw ye ka baara kɛ an ye.» 10Filisicɛ nin y'a fɔ tugu ko: «Ne b'a fɔ aw Isirayɛlidenw ye ko aw ka mɔgɔ kelen di ne ma an be kɛlɛ kɛ.» 11Sayuli ni Isirayɛlidenw bɛɛ ye filisicɛ nin ka kuma mɛn, u hakili ɲagamina, u siranna kosɔbɛ.

Dawuda facɛ b'a ci a kɔrɔw fɛ

12Dawuda tun ye Efaratika deen ye ka bɔ Bɛtilehɛmu, Zuda mara la, a tɔgɔ tun ko Zese. Dencɛ seegi tun b'a fɛ. Sayuli ka waati la, a tun kɛra cɛkɔrɔba ye kosɔbɛ. 13Zese ka deen kɔrɔba saba tun tagara Sayuli fɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la. Minw tun tagara kɛlɛkɛyɔrɔ la, olu kɔrɔcɛ tɔgɔ tun ko Eliyabu, min tugura ale kɔ, ale tɔgɔ ko Abinadabu, sabanan nin tɔgɔ ko Sama. 14Dawuda le tun ye u bɛɛ dɔgɔnin ye. A kɔrɔ saba nunu tagara Sayuli fɛ. 15Dawuda tun be to ka bɔ Sayuli fɛ ka kɔsegi ka ta'a facɛ ka sagaw dɛndɛ Bɛtilehɛmu.

16Filisicɛ nin tun be bɔ ka lɔ sɔgɔma ni wulafɛ, fɔɔ ka taga se tile bi naani ma.

17Zese y'a fɔ a dencɛ Dawuda ye ko: «Suman yirannin bɔɔrɔ kelen ni burukun tan nunu ta ka teliya ka taga o d'i kɔrɔw ma kɛlɛdenw ka sigiyɔrɔ la. 18I ka naare kuru tan minɛ ka taga o di u ka kuntigi ma. I bena i kɔrɔw ye n'u ka kɛnɛ, walima n'u man kɛnɛ, ka kɔsegi ka na ni taamasiɲɛ ye ka bɔ u fɛ min b'a yira k'u ka kɛnɛ. 19U ni Sayuli ani Isirayɛlidenw bɛɛ be ɲɔgɔn fɛ Terebɛntiyiri kɔkɛnɛ na, n'u be kɛlɛ kɛra ni filisiw ye.»

20Sɔgɔmada joona, Dawuda ye sagaw to dɛndɛbaga dɔ bolo, k'a ka doni labɛn ka taga i n'a fɔ a facɛ tun y'a fɔ a ye cogo min na. A sera kɛlɛdenw ka sigiyɔrɔ la tuma min na, o y'a sɔrɔ kɛlɛdenw tun be bɔra ka taga kɛlɛyɔrɔ la. U tun be kɛlɛpɛrɛnkan bɔra. 21Isirayɛlidenw ni filisiw y'u yɛrɛ labɛn kɛlɛ kama, k'u ɲasin ɲɔgɔn ma. 22Dawuda ye doni jigi k'o kalifa minankɔlɔsibaga ma, ka boli ka taga kɛlɛ labɛnyɔrɔ la, k'a kɔrɔ nunu fo. 23Ka Dawuda to kuma na n'u ye, filisiw ka kɛlɛdenŋana min be bɔ Gati n'a tɔgɔ ko Goliyati, ale bɔra filisiw ka jama cɛma ka na lɔ, k'o kuma kelen nin fɔ tugu. Dawuda y'a mɛn. 24Isirayɛlidenw ye cɛɛ nin ye dɔrɔn, siranya y'u minɛ kosɔbɛ, u bɛɛ bolil'a ɲa. 25U tun b'a fɔra ɲɔgɔn ye ko: «Aw ye cɛɛ nin ye min bɔra ka lɔ kɛ? A be bɔ ka Isirayɛlidenw darabɔ le. Ni mɔgɔ dɔ sera k'a faga, masacɛ bena o tigi kɛ fɛntigi ye. A ben'a denmuso d'a ma. Ani o tigi ka mɔgɔw bena lafiya Isirayɛlidenw cɛma.»

Dawuda be kɛlɛ ni Goliyati ye

26Dawuda y'a fɔ a gɛrɛfɛmɔgɔw ye ko: «Ni mɔgɔ min sera ka filisicɛ nin faga ka maloya bɔ Isirayɛlidenw kan, u bena mun le kɛ o tigi ye? Filisicɛ nin ye jɔn ye, kɛnɛkɛnɛbali nin, n'a be Ala ka jama darabɔ ten?» 27U y'o kuma kelen ta k'a fɔ Dawuda ye ko u bena min kɛ o tigi ye, o lo.

28Eliyabu min ka kɔrɔ ni Dawuda nunu ye, a tun be kumana ni mɔgɔ nunu ye tuma min na, ale tun ye Dawuda ka kuma mɛn. A dimina kosɔbɛ Dawuda kɔrɔ, a ko: «Mun na i nana yan? I ye saga fitini nunu to jɔn ye kongo kɔnɔ? Ne b'i ka yɛrɛboɲa lɔn an'i ka miiri kuntanw. I b'a fɛ ka na kɛlɛ le filɛ, o le kama i nana.» 29Dawuda y'a fɔ a ye ko: «N ye mun le kɛ? N kumana dɔrɔn.» 30O kɔ, a bɔra ale kɔrɔ ka taga mɔgɔ dɔ wɛrɛ ɲininga tugu o koo kelen na. U y'a jaabi n'o kuma kelen le ye tugu.

31Dawuda ye min fɔ, dɔw y'o mɛn ka taga o fɔ Sayuli ye. A ye Dawuda wele ko a ka na. 32A ko Sayuli ma, mɔgɔ si jaa kana tigɛ filisicɛ nin kosɔn, ko a ka baaraden bena taga kɛlɛ n'a ye. 33Sayuli y'a fɔ Dawuda ye ko: «I te se ka taga kɛlɛ kɛ ni filisicɛ nin ye, bari i ye denmisɛn ye, cɛɛ nin be kɛlɛkɛ la kabini a kanbelen tuma.» 34A y'a fɔ Sayuli ye ko: «K'i ka baaraden to kongo kɔnɔ n'a b'a facɛ ka begɛnw dɛndɛna, ni jara, walima ni wara dɔ nana saga minɛ sagaw cɛma, 35ne tun be to ka tugu a kɔ, k'a gosi, fɔɔ ka saga nin bɔ a daa la. N'a ko a be yɛlɛma ne kama, ne b'a minɛ a kaan na k'a bugɔ k'a faga. 36I ka baaraden tun sera ka jara ni wara faga. O cogo kelen na, a bena se filisicɛ kɛnɛkɛnɛbali nin kɔrɔ fana i n'a fɔ wara nunu dɔ, bari a be Ala ka kɛlɛdenw darabɔra. 37Masaba min ye ne bɔsi jara ni wara bolo, ale kelen le bena ne bɔsi filisicɛ nin bolo.» Sayuli y'a fɔ a ye ko a ka taga, ko Masaba ka to n'a ye.

Dawuda be Goliyati faga

38Sayuli y'a yɛrɛ ka kɛlɛkɛfaniw don Dawuda kaan na, ka fugulan ziralaman biri a kuun na, ani ka nigɛkunbɛnnan siri. 39Dawuda ye Sayuli ka murujan ta k'o siri a cɛlafani nunu kan, a ko a be taama k'a filɛ. A ma se, bari a tun ma deli o la. A y'a fɔ Sayuli ye ko ale tena se ka taama n'u ye, ko bari ale ma deli o la. O kɔ, a y'u bɔ. 40A y'a ka bere ta ka tɛmɛ ka taga bɛrɛɲuman duuru tɔmɔ jida la k'u don a ka dɛndɛnikɛforoko kɔnɔ, ka taga Goliyati faan fɛ n'a ka bɛrɛbonnan ye a bolo.

41Goliyati fana tun be gwɛrɛla ka na Dawuda yɔrɔ. Mɔgɔ min be n'a ka nigɛkunbɛnnan ye, ale tun b'a ɲafɛ. 42A ye Dawuda ye tuma min na, a m'a jati foyi ye, a tun b'a filɛ ko cɛwulennin dɔ lo, a cɛɛ ka ɲi. 43A y'a fɔ Dawuda ye ko ale ye wulu ye wa, n'a be na ale kama ni berew ye. A ye Dawuda danga n'a ka joow tɔgɔ ye. 44A y'a fɔ Dawuda ye ko: «Na yan, ne b'i faga k'i suu fili kɔnɔw ni kongosogow ye!» 45Dawuda y'a fɔ a ye ko: «I be na ne kama ni murujan ye, ani taman, ni kɛlɛkɛbere. Ne be taga i kama Masaba, Setigi tɔgɔ la, Isirayɛli kɛlɛdenw ka Ala, i ye min darabɔ. 46Bii Masaba bena i di ne ma, n b'i faga k'i kuun tigɛ, ne bena i ka mɔgɔw faga k'u suuw fili kɔnɔw ni kongosogow ye. O la, mɔgɔ bɛɛ ben'a lɔn ko Ala be Isirayɛlidenw fɛ. 47Jama nin bɛɛ ben'a faamu ko Masaba te mɔgɔ kisi murujan, walima taman barika la dɛ. Nga ko Masaba ye kɛlɛmasa ye. A fana b'aw don an bolo.»

48Goliyati tora ka taga Dawuda faan fɛ. Dawuda bolila ka ta'a kunbɛn. 49Dawuda y'a bolo don a ka foroko la ka bɛrɛ kelen bɔ, k'o don a ka bɛrɛbonnan kɔnɔ ka Goliyati bon. Bɛrɛ tagar'a sɔrɔ a teen na, k'a teen sɔgɔ ka don, a bɔra ka ben a ɲada kan. 50- A kɛra ten, Dawuda sera Goliyati kɔrɔ. A y'a faga ni bɛrɛbonnan ye ani bɛrɛ kelen, murujan tun t'a bolo.

51- A bolila ka taga lɔ Goliyati gɛrɛfɛ k'a ka murujan ta k'a sama ka bɔ a foroko la k'a tɔɔ laban n'a ye k'a kuun tigɛ. Filisiw y'a ye k'u ka cɛfari sara minkɛ, u bolila. 52Isirayɛli ni Zuda mara mɔgɔw pɛrɛnna, ka boli ka tugu u kɔ fɔɔ ka taga se kɔkɛnɛ na, ani ka taga se Ekurɔn donda la. U ye filisiw faga k'u fili Saarayimu sira kan, fɔɔ ka taga se Gati ani Ekurɔn. 53O kɔ, Isirayɛlidenw kɔsegira ka na don filisiw ka sigiyɔrɔ la k'u ka minanw ta. 54Dawuda ye Goliyati kungolo ta ka na n'a ye Zeruzalɛmu. A y'a ka kɛlɛkɛminanw fana ta ka taga u bila a yɛrɛ ka fanibugu kɔnɔ.

Zonatan ni Dawuda be kɛ teriw ye

55Dawuda tun be taga Goliyati kɛlɛyɔrɔ la tuma min na, Sayuli y'a ye. A tun y'a fɔ kɛlɛdenw kuntigi Abinɛri ye ko: «Abinɛri, kanbelen nin ye jɔn ka deen ye?» Abinɛri ko: «N matigi, tiɲɛ na, n m'a lɔn.» 56Sayuli y'a fɔ a ye ko a ka banba ka ɲiningali kɛ k'a wolobagaw lɔn. 57Dawuda ye Goliyati faga ka ban tuma min na ka kɔsegi ka na, Abinɛri y'a minɛ ka na n'a ye Sayuli fɛ. O y'a sɔrɔ Goliyati kungolo b'a bolo. 58Sayuli ye Dawuda ɲininga ko: «N deen, e ye joon ka deen ye?» Dawuda y'a jaabi ko ale ye a ka baaraden Zese deen ye ka bɔ Bɛtilehɛmu.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index