Search form

Sam fɔlɔ 18

1Yanni Dawuda be tila a ka kuma na ni Sayuli ye, a koo diyara Zonatan ye i n'a fɔ a yɛrɛ, Zonatan nɔrɔl'a la. 2O loon yɛrɛ la, Sayuli ye Dawuda minɛ k'a to a yɛrɛ fɛ, a ma sɔn a ka ta'a faso la tugu. 3Zonatan ye teriya don ni Dawuda ye, bari a koo tun ka di a ye i n'a fɔ a yɛrɛ. 4Zonatan y'a yɛrɛ ka foroca bɔ a kaan na, k'a di Dawuda ma ani faniw. A fana y'a ka murujan n'a ka kala n'a ka cɛsirinan d'a ma. 5Sayuli tun be Dawuda ci kɛlɛkɛyɔrɔ o kɛlɛkɛyɔrɔ, Dawuda tun be see sɔrɔ. O la, Sayuli y'a sigi a ka kɛlɛdenw kunna. O tun diyara jama bɛɛ ye, ani Sayuli ka kɛlɛdenw fana.

Sayuli tun b'a fɛ ka Dawuda faga

6Dawuda tun ye Goliyati faga ka ban tuma min na, k'u to n'u be kɔsegira ka na, musow bɔra Isirayɛlidenw ka duguw bɛɛ kɔnɔ ka masacɛ Sayuli kunbɛn, n'u be dɔnkili lara, ka dundunw ni fɔlikɛminaw dɔw fɔ ka dɔɔn kɛ, ka to ka mankan kɛ nisɔndiya bolo. 7- Muso minw tun be dɔɔn kɛra, u tun be to k'a fɔ u ka dɔnkili la ko:

«Sayuli ye mɔgɔ waa damani faga,

Dawuda ye mɔgɔ waa tan tan faga.»

8O la, Sayuli dimina, u ka dɔnkili nin digir'a la kosɔbɛ. A ko u ye waa tan tan di Dawuda ma ka waa damani dɔrɔn di ale ma, ko a tɔɔ tora u k'a kɛ masacɛ ye. 9K'a ta o loon ma n'o kɔfɛ bɛɛ, Sayuli tun te Dawuda filɛ ni ɲaɲuman ye tugu.

10O dususagwɛ, Ala y'a kɛ nii kuntan dɔ wilila Sayuli la. K'a to a ka soo kɔnɔ, a tun t'a yɛrɛ kala ma tugu. A ka taman tun b'a bolo. O y'a sɔrɔ Dawuda tun b'a ka gɔni fɔra i n'a fɔ a tun be deli k'a kɛ cogo min na. 11Sayuli y'a ka taman kɔrɔta ko a be Dawuda kori ni kogo ye k'a sɔgɔ, nga Dawuda sera k'a yɛrɛ bɔ Sayuli ka taman ɲakɔrɔ siɲɛ fila. 12Sayuli tun be siran Dawuda ɲa, bari Masaba tun be ni Dawuda ye, a tun ye Sayuli bila. 13O la, Sayuli ye Dawuda yɔrɔ jaɲa a yɛrɛ la. A y'a kɛ kɛlɛden waa kelen kuntigi ye. A kɛra ten, Dawuda tun be to ka bila kɛlɛdenw ɲa ka taga kɛlɛ kɛ ka kɔsegi ka na. 14Dawuda tun be see sɔrɔ a ka koo bɛɛ la, bari Masaba fana tun be n'a ye. 15Sayuli y'a ye ko Dawuda be see sɔrɔla, a siranna Dawuda ɲa. 16Nga Dawuda koo tun ka di Isirayɛli ni Zuda mara mɔgɔw bɛɛ ye, bari a tun be to ka bɔ ka taga kɛlɛ kɛ n'u ye ka segi ka na.

Sayuli be kɛ Dawuda birancɛ ye

17Sayuli y'a fɔ Dawuda ye ko: «N denmuso kɔrɔman Merabu filɛ nin ye. Ne ben'a d'i ma a ka kɛ i ka muso ye, i ka jija ka baara kɛ ne ye ni jagwɛlɛya ye, ani ka banba ka Masaba ka kɛlɛ kɛ.» Sayuli tun b'a fɔr'a yɛrɛ kɔnɔ ko ale ten'a faga a yɛrɛ ma, ko filisiw le ka kɛ a fagabagaw ye. 18Dawuda y'a jaabi ko: «Ne ye jɔn ye? Ne buruju ye mun ye? Ne faa ka fadenyabolo ye mun le ye Isirayɛlidenw cɛma ni ne le bena kɛ masacɛ birancɛ ye?» 19Tuma min na Sayuli denmuso Merabu tun ka kan ka di Dawuda ma, u y'a minɛ k'a di Adiriyɛli ma ka bɔ Meyola a ka kɛ ale muso ye.

20O kɔ, Dawuda koo diyara Sayuli denmuso Mikali ye. U tagara o fɔ Sayuli ye. O koo y'a dusu minɛ kosɔbɛ. 21A tun b'a fɔr'a yɛrɛ kɔnɔ ko ale ben'a d'a ma janko a ka se ka kɛ jaan ye Dawuda ɲakɔrɔ, ko filisiw k'a sɔrɔ k'a faga. Sayuli y'a fɔ Dawuda ye a siɲɛ filanan ko: «Bii yɛrɛ i bena kɛ ne birancɛ ye.» 22Sayuli y'a fɔ a ka baarakɛlaw ye k'u ka taga kuma Dawuda fɛ a danna k'a fɔ a ye ko: «I koo ka di masacɛ ye, ani a ka baarakɛlaw bɛɛ b'i kanu, i ka sɔn ka masacɛ denmuso furu.» 23Sayuli ka baarakɛla nunu tagara o fɔ Dawuda ye. Dawuda y'u jaabi ko: «Aw b'a miiri ko ka masacɛ denmuso furu, o ye tulonko ye wa? Ne yɛrɛ ye fantan ye, ne te mɔgɔbaba ye.» 24A ka baarakɛla kɔsegira ka na Dawuda ka jaabili fɔ a ye.

25Sayuli y'a fɔ u ye ko: «Aw k'a fɔ Dawuda ye ko masacɛ mako te furusara la, a mako be filisiw mɔgɔ kɛmɛ fɔrɔgolo tigɛninw na dama, janko a k'a mɔnɛ bɔ a juguw la ten.» Sayuli tun b'a fɛ filisiw ka se ka Dawuda faga ten. 26Sayuli ka baarakɛlaw y'o kuma fɔ Dawuda ye. A sɔnna o kuma ma ka kɛ masacɛ birancɛ ye. Waati min tun fɔra Dawuda ye, o waati yɛrɛ ma se, 27a n'a ka kɛlɛdenw wilila ka taga filisiw mɔgɔ kɛmɛ fila faga, k'u fɔrɔgolow tigɛ ka na masacɛ ka ɲinita dafanin d'a ma, janko a ka se ka masacɛ denmuso furu. O kɔ, Sayuli y'a denmuso Mikali d'a ma ka kɛ a muso ye.

28Sayuli y'a ye, ani k'a lɔn ko Ala be ni Dawuda ye, Dawuda koo tun ka di a denmuso Mikali ye fana. 29A siranna Dawuda ɲa kosɔbɛ tugu. A ye Dawuda kɛ a jugu ye a sii bɛɛ la. 30Filisiw kuntigiw tun be bɔ ka kɛlɛ kɛ ni Isirayɛlidenw ye. Tuma o tuma nu tun be kɛlɛ kɛ, Dawuda le tun be see sɔrɔ ka tɛmɛ Sayuli ka baarakɛla tɔw bɛɛ kan. A kɛra ten, a tɔgɔ bɔra kosɔbɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index