Search form

Sam fɔlɔ 21

1O kɔ, Dawuda wilila ka taga, Zonatan segira ka don dugu kɔnɔ.

Dawuda be taga Ayimelɛki fɛ Nɔbi

2- Dawuda tagara sarakalasebaga Ayimelɛki fɛ Nɔbi. Ale yɛrɛyɛrɛtɔ nana Dawuda kunbɛn, k'a fɔ a ye ko: «Mun na i be taama i kelen, ni mɔgɔ si te n'i ye?» 3Dawuda y'a jaabi ko: «Masacɛ le ye n ci, a ko n kan'a to mɔgɔ be cira nin mɛn. N ye yɔrɔ dɔ yira n ka kɔmɔgɔw la k'olu ka na n kunbɛn o yɔrɔ la. 4E do, mun le b'i fɛ? Buru deen duuru di ne ma, walima fɛɛn min be sɔrɔ i fɛ.» 5Sarakalasebaga y'a fɔ a ye ko buru gwansan te ale fɛ tugu. Ko minw dira Masaba ma, olu dɔw le be yen. Ko a ma ban n'o y'a sɔrɔ a kɔmɔgɔw tun ma musoko kɛ. 6Dawuda y'a jaabi ko: «Anw ma maga muso la, i n'a fɔ an be deli k'a kɛ cogo min na ka kɔrɔ, ni n be taga kɛlɛkɛyɔrɔ la. N kɔmɔgɔw ka minanw fana saniyanin be. Hali n'u ka taama saniyanin tɛ, a bena se ka saniya bii nin koo nin seen fɛ.» 7- O tuma na, buru minw tun dira Masaba ma, sarakalasebaga nin y'olu d'a ma, bari buru wɛrɛ si tun te yen tugu n'o tɛ. U tun y'u ta ka bɔ u bilayɔrɔ la Masaba ɲakɔrɔ, ka gwanninmanw bila u talon na.

8O loon na fana, o y'a sɔrɔ Sayuli ka baaraden dɔ be o yɔrɔ la Masaba ɲakɔrɔ, a tɔgɔ ko Dowɛgi, edɔmucɛ tun lo. Ale tun ye Sayuli ka sagadɛndɛbagaw kuntigi ye.

9Dawuda y'a fɔ Ayimelɛki ye ko: «Taman, walima murujan dɔ t'i fɛ yan wa? Masacɛ ka cira nin ka teliyakojugu fɛ n ma se ka n ka maramafɛnw ta.» 10- Sarakalasebaga y'a fɔ a ye ko: «I ye filisikan Goliyati min faga Terebɛntiyiri kɔɔ kɛnɛ na, ale ka murujan le be yen. A melekenin be fani dɔ kɔnɔ ka bila sarakalasebagaw kuntigi ka fani kɔfɛ. N'i b'a fɛ k'ale ta, i be se k'a ta, n'o tɛ, dɔwɛrɛ te yen tugu.» Dawuda y'a fɔ a ye ko muru nin ɲɔgɔn te yen, ko a k'a d'a ma.

Dawuda be boli ka taga Gati

11Dawuda wilila ka boli Sayuli ɲa ka taga yɔrɔjan na o loon kelen nin na, fɔɔ ka taga se Gati masacɛ Akisi fɛ. 12- Akisi ka baarakɛlaw y'a fɔ a ye ko: «Nin te jamana kuntigi Dawuda ye wa? U tun te dɔnkili lara ka dɔɔn kɛ ale le kosɔn wa? Ka to k'a fɔ ko:

‹Sayuli ye mɔgɔ waa damani faga,

Dawuda ye mɔgɔ waa tan tan faga.› »

13- Dawuda ye kuma nin gwɛlɛyayɔrɔ ye, a siranna Gati masacɛ Akisi ɲa kosɔbɛ. 14- O la, a y'a yɛrɛ kɛ fatɔ ye u ɲana, ka to ka yaalayaala u cɛma, ka to ka sɛbɛnɔ kɛ u ka dalakonw kan, k'a daji to a be bɔnn'a bonbosi kan. 15Akisi y'a fɔ a ka baarakɛlaw ye ko: «Aw yɛrɛ y'a ye ko nin cɛɛ nin kuun te yen. Mun na aw b'a minɛ ka na n'a ye ne fɛ? 16Fatɔ le fɔnna n fɛ wa? O la, aw be na ni cɛɛ nin ye ne yɔrɔ, janko a k'a ka fatɔyabaara kɛ ne ɲana kɛ. Cɛɛ nin tena don ne ka soo kɔnɔ dɛ!»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index