Search form

Sam fɔlɔ 23

Dawuda be taga Keyila ni Oresa mara la

1Mɔgɔ dɔ nan'a fɔ Dawuda ye ko filisiw nana Keyilakaw kɛlɛ, ko u b'a la ka sumanw cɛ sumangosikɛnɛw la. 2Dawuda ye Masaba ɲininga ko ale ka kan ka taga wa, ko ale bena se filisi nunu kɔrɔ wa. Masaba y'a jaabi ko a ka taga, ko a bena se u kɔrɔ ka Keyilakaw kisi. 3Nga Dawuda kɔmɔgɔw y'a fɔ a ye ko: «Hali ka an to yan Zude mara la, an be siran. N'an bɔra yan ka taga filisiw kama Keyila, o bena kɛ di?»

4Dawuda ye Masaba ɲininga tugu, Masaba y'a jaabi ko a ka taga Keyila, ko ale bena filisiw don a bolo. 5O la, Dawuda tagara n'a ka jama ye Keyila ka filisiw kɛlɛ. A y'u ka begɛnw minɛ ka segi n'u ye. A kɛra ten, a ye see sɔrɔ u kan kosɔbɛ, ka Keyilakaw kisi.

6Ayimelɛki dencɛ Abiyatari tun be bolila ka taga Dawuda fɛ Keyila tuma min na, a tun ye sarakalasebagaw kuntigi ka fani ta a bolo. 7Sayuli y'a mɛn ko Dawuda be Keyila tuma min na, a y'a fɔ ko Ala y'a di ale ma, ko bari a nan'a yɛrɛ datugu dugu kɔnɔ min lamininin lo ni kogo ye, a daaw fana be tugu. 8O la, Sayuli y'a ka kɛlɛdenw bɛɛ wele janko u be taga Keyila, Dawuda n'a kɔmɔgɔw kama. 9Dawuda y'a mɛn ko Sayuli be kojugu le labɛnna ale kama minkɛ, a ko sarakalasebaga Abiyatari ma ko a ka na ni sarakalasebagaw kuntigi ka fani ye. 10O kɔ, a y'a fɔ ko: «Masaba, Isirayɛli ka Ala, ne, i ka baarakɛla y'a mɛn ko Sayuli b'a fɛ ka na Keyila dugu ci ne kosɔn. 11Keyilakaw bena sɔn ka ne di Sayuli ma wa? A bena na tiɲɛ na i n'a fɔ n y'a mɛn cogo min na wa? Masaba, Isirayɛli ka Ala, sabali k'o fɔ i ka baarakɛla ye!» Masaba y'a jaabi ko: «A bena na.» 12Dawuda y'a fɔ tugu ko: «Keyilakaw bena sɔn ka ne ni n kɔmɔgɔw d'a ma wa?» Masaba y'a jaabi ko: «U bena i di.» 13O la, Dawuda wilila n'a kɔmɔgɔw ye ka bɔ Keyila ka taga u be se ka taga yɔrɔ min na. A kɔmɔgɔ nunu tun be se mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ɲɔgɔn ma. Sayuli y'a mɛn ko Dawuda tun bolila ka bɔ Keyila, a y'a ka taama dabila.

14Barika be yɔrɔ minw na Zifu kongokolon kɔnɔ, Dawuda tagara to o yɔrɔw la kuluyɔrɔ la. O waati bɛɛ la, Sayuli tun b'a la k'a yɔrɔ ɲini, nga Ala ma sɔn k'a d'a ma. 15K'a to Oresa, Zifu kongokolon kɔnɔ, Dawuda y'a ye ko Sayuli b'ale fagayɔrɔ ɲinina.

16Sayuli dencɛ Zonatan wilila ka taga Dawuda fɛ Oresa, k'a jaa gwɛlɛya ko a k'a jigi la Ala kan. 17A y'a fɔ a ye ko: «I kana siran. Ne facɛ Sayuli bolo tena la i kan. Ele le bena kɛ masacɛ ye Isirayɛlidenw kunna, ne ka tugu i kɔ. Hali ne facɛ Sayuli be o kala ma.» 18- U fila bɛɛ ye layidu ta ɲɔgɔn ye Masaba ɲakɔrɔ. O kɔ, Zonatan kɔsegir'a ka soo, Dawuda tora Oresa.

Sayuli be Dawuda kɔgwɛn

19- Zifukaw wilila ka ta'a fɔ Sayuli ye Gibeya ko Dawuda dogonin be Oresa, faraw jigijigiyɔrɔjugu la Akila kulu kan, kongokolon worodugu ɲafan fɛ. 20U ko: «Masacɛ, tuma min na i b'a fɛ ka na, i ka na. An ben'a don i bolo.»

21Sayuli y'a fɔ ko: «Masaba ka barika don aw la, bari aw makarila ne la! 22Aw ye taga, aw ka banba ka ɲiningali kɛ ka ɲa a taayɔrɔ la ani k'a lɔn mɔgɔ min y'a ye fana o yɔrɔ la. A fɔra ne ye ko a ka ceku kosɔbɛ. 23Aw ka banba k'a dogoyɔrɔw bɛɛ lɔn, o kɔ, ka segi ka na ni kuma gwɛnin ye ne fɛ. O tuma na, ne bena taga n'aw ye. N'a be jamana nin kɔnɔ, ne ben'a ɲini Zuda ka fadenyabolow bɛɛ cɛma.»

24Zifuka nunu wilila ka taga Sayuli ɲa Zifu. O y'a sɔrɔ Dawuda n'a kɔmɔgɔw tun be kɔkɛnɛ na Maŋɔn kongokolon la, Zifu kongokolon worodugu ɲafan na. 25Sayuli tagara n'a kɔmɔgɔw ye Dawuda ɲiniyɔrɔ la. Mɔgɔ dɔ ye Dawuda lasɔmi, Dawuda jigira ka taga farayɔrɔ la ka taga to Maŋɔn kongokolon kɔnɔ. Sayuli y'o mɛn fana, a tugura Dawuda kɔ o yɔrɔ la. 26Sayuli tun be taamana kulu nin faan dɔ la. Dawuda n'a kɔmɔgɔw fana tun be taamana kulu nin faan dɔ la. Dawuda tun be bolila ka bɔ Sayuli ɲafɛ. A tora dɔɔni Sayuli n'a kɔmɔgɔw tun bena Dawuda n'a kɔmɔgɔw lamini janko u k'u minɛ. 27O yɔrɔnin kelen na, ciden dɔ nan'a fɔ Sayuli ye ko a ka banba ka na, ko filisiw donna jamana kɔnɔ. 28O la, Sayuli ye Dawuda gwɛnko dabila ka kɔsegi ka na filisiw kunbɛn. O le y'a to o yɔrɔ nin tɔgɔ lara ko Faranni kabakuru.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index