Search form

Sam fɔlɔ 24

Dawuda be ban ka Sayuli faga

1Dawuda bɔra o yɔrɔ la ka taga Ɛngɛdi mara yɔrɔ barikamanw na. 2Sayuli tilara filisiw gwɛnko la tuma min na, a kɔsegira ka na. U nan'a fɔ a ye ko Dawuda be Ɛngɛdi mara kongokolon kɔnɔ. 3A ye mɔgɔ waa saba (3 000) woloma Isirayɛlidenw bɛɛ cɛma, ka taga n'olu ye Dawuda n'a kɔmɔgɔw ɲiniyɔrɔ la, ko u be taga kongo kɔnɔ Bakɔrɔninw ka kulu gɛrɛfɛ. 4- A tagara se sagaw ka wɛɛrɛw yɔrɔ la min be sirada la. Farawo dɔ tun be o yɔrɔ la. A donna o kɔnɔ ko a be banakɔta kɛ. O y'a sɔrɔ Dawuda n'a kɔmɔgɔw be o farawo nin kɔnɔ fɔɔ ɲafɛ. 5Dawuda kɔmɔgɔw y'a fɔ a ye ko: «Aa! Masaba tun y'a fɔ i ye ko ale bena i jugu don i bolo, ko fɛɛn min ka d'i ye, i k'o kɛ a la. O loon sera bii.» Dawuda wilila ka Sayuli ka foroca dagolo tigɛ n'a ma bɔ a kala ma. 6O kɔ, a y'a yɛrɛ jalaki ko mun na ale y'a ka foroca nin dagolo tigɛ. 7- A y'a fɔ a kɔmɔgɔw ye ko ni ale ye kojugu kɛ a kuntigi la, Masaba ye min woloma, Masaba kan'a diya ale la. Ko ale ten'a bolo la a kan, bari Masaba le y'a woloma.

8Dawuda y'o kuma le kɛ k'a kɔmɔgɔ nunu bali. A ma sɔn u ka Sayuli kɛlɛ. Sayuli tilara tuma min na, a wilila ka bɔ k'a ka sira minɛ.

9Dawuda fana bɔra ka pɛrɛn ko: «Masacɛ ni ne matigi!» Sayuli ye filɛli kɛ kɔfɛ. Dawuda y'a ɲaa biri duguma k'a kunbiri gwan 10k'a fɔ Sayuli ye ko: «Mun na i be mɛnni kɛ mɔgɔw fɛ minw b'a fɔ ko ne Dawuda b'a fɛ ka kojugu kɛ i la? 11I k'a filɛ sa, Masaba tun ye i di ne ma bii farawo kɔnɔ. U tun b'a fɛ ne k'i faga, nga ne ma sɔn k'o kɛ, bari ne tun ko n tena n bolo la n matigi kan, bari i ye Masaba ka mɔgɔ wolomanin ye. 12N faa a filɛ sa, i ka foroca dagolo filɛ ne bolo la. Ne y'i ka foroca dagolo tigɛ, ne ma i faga. I k'a lɔn ka l'a la ko ne te kojugu si labɛnna i kama, ne fana te murutibaga ye, ne fana ma i hakɛ ta koo si la. Nga ele kɔni, e be tugura ne kɔ ka ne fagayɔrɔ ɲini. 13Masaba le bena an bɔ ɲɔgɔn na, ka ne mɔnɛ bɔ e la! Nga ne yɛrɛ tena n bolo la i kan. 14Waati tɛmɛnin na, u tun be to ka talen nin la ko: ‹Juguya be sɔrɔ juguman le la›. O la, ne tena n bolo la i kan. 15- Isirayɛlidenw ka masacɛ nana jɔn le kama? I be tugura jɔn le kɔ? Wulusu wa? Walima tɛtɛ? 16Masaba le bena ne ni ele bɔ ɲɔgɔn na, ale lo bena ne ka koo filɛ ka kuma ne nɔɔ na, a bena ne ka tiɲɛ di n ma ka n kisi i ma.»

17Dawuda tilara o kuma fɔli la Sayuli ye tuma min na, Sayuli y'a fɔ ko: «Ne dencɛ Dawuda, ele lo wa?» O kɔ, a kasira kosɔbɛ. 18A y'a fɔ Dawuda ye ko: «E kɛra mɔgɔsɔbɛ ye ka tɛmɛ ne kan, bari i ye koɲuman kɛ ne ye, nga n y'i sara ni juguman ye. 19Bii, e y'i ka ɲumanya yira ne la, Masaba tun ye ne d'i ma, i ma sɔn ka ne faga. 20Mɔgɔ be se k'a jugu kunbɛn k'a to a be taga hɛrɛ la wa? I ye fɛɛn min kɛ ne ye bii, Masaba k'i sara o la. 21Sisan ne y'a lɔn ko ele le bena kɛ Isirayɛlidenw ka masacɛ ye, i bena to u kunna tuma bɛɛ. 22Ne b'a ɲini i fɛ ko i ka kali ne ye ni Masaba tɔgɔ ye ko i tena ne kɔmɔgɔw halaki ne tɛmɛnin kɔ, ani ko i tena ne sii tomo pepewu ka bɔ ne faa ka somɔgɔw la.» 23Dawuda kalila. O kɔ, Sayuli tagar'a ka soo, Dawuda n'a kɔmɔgɔw tagara u ka yɔrɔ barikaman na.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index