Search form

Sam fɔlɔ 27

Dawuda be taga filisiw fɛ

1Dawuda y'a miiri a yɛrɛ kɔnɔ ko loon dɔ, Sayuli bena ale sɔrɔ k'a faga, ko min ka fisa, ko ale ka kan ka bɔ ka taga filisiw ka mara la, janko Sayuli ka se k'ale ɲiniko dabila Isirayɛli jamana bɛɛ kɔnɔ. K'o la, ale bena kisi a ma. 2Dawuda wilila n'a kɔmɔgɔ mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ye ka taga Mawɔki dencɛ Akisi, Gati masacɛ fɛ. 3A n'a ka mɔgɔw tora Akisi fɛ Gati, u kelen kelen bɛɛ n'a ka somɔgɔw, Dawuda n'a ka muso fila, Ayinowamu ka bɔ Zizireyɛli ni Nabali ka muso Abigayɛli ka bɔ Karimɛli. 4U y'a fɔ Sayuli ye ko Dawuda bolila ka taga Gati, Sayuli ye Dawuda ɲiniko dabila.

5Dawuda y'a fɔ Akisi ye ko n'ale koo ka d'a ye, a ka yɔrɔ dɔ di ale ma dugudennin dɔ kɔnɔ ale ka taga sigi o yɔrɔ la, ko mun na ale min kɛr'a ka baaraden ye a bena sigi ni masacɛ ye a ka dugu kɔnɔ. 6O loon yɛrɛ, Akisi ye Sikilagi d'a ma. O le y'a to halibi o yɔrɔ ye Zuda masacɛw ta ye. 7Dawuda ye saan kelen ni kalo naani kɛ filisiw ka mara la.

8Dawuda n'a kɔmɔgɔw tun be to ka bɔ ka taga Gɛsurikaw ni giziriw ani amalɛkiw kɛlɛ. Kabini fɔlɔfɔlɔ, k'a ta Suri faan na fɔɔ ka taga se Ezipiti jamana ma, olu le tun siginin be o mara la. 9Dawuda tun be to k'o yɔrɔ mɔgɔw bɛɛ faga, cɛɛ fara musow kan, k'u ka begɛnmisɛnw ni misiw, ni faliw ani ɲɔgɔmɛw ni faniw ta, ka kɔsegi ka taga n'u ye Akisi fɛ. 10Ni Akisi ye Dawuda ɲininga k'u tagara kɛlɛ kɛ yɔrɔ jumɛn bii, a tun be to k'a fɔ k'u tun tagara Zuda mara kongokolon kɔnɔ, walima Yerameyɛli mara kongokolon kɔnɔ, walima keniw ka mara kongokolon kɔnɔ. 11Dawuda tun be to ka cɛɛw ni musow bɛɛ faga. A tun te sɔn ka na ni mɔgɔ si ye Gati. A tun be miiri k'olu ben'a ka kokɛta fɔ. Ka Dawuda to filisiw ka jamana na, a tun be to k'o le kɛ. 12Akisi tun y'a jigi la Dawuda kan. A tun b'a kɔnɔ ko Dawuda koo tun man di a ka siya Isirayɛlidenw ye tugu, k'o la, a bena kɛ ale ka baarakɛla ye tuma bɛɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index