Search form

Sam fɔlɔ 29

Filisiw ma sɔn Dawuda ka jɛn la

1Filisiw ka kɛlɛbolow bɛɛ ye ɲɔgɔn lajɛn Afɛki, Isirayɛlidenw fana ye ɲɔgɔn lajɛn jii bɔyɔrɔ la min be Zizireyɛli mara la. 2Filisiw ka kɛlɛdenw ɲamɔgɔw tun bilara ɲafɛ, u n'u ka kɛlɛden kɛmɛ kɛmɛ ni waa kelen kelen. Dawuda n'a kɔmɔgɔw tun be kɔfɛ ni Akisi ye. 3Filisiw ka ɲamɔgɔw ye ɲiningali kɛ ko: «Eburu nunu be mun le kɛra yan?» Akisi y'u jaabi ko: «Isirayɛlidenw ka masacɛ Sayuli ka baaradenkɔrɔ Dawuda lo. A be ni ne ye a sera saan kelen, walima fila. Ne ma jalakiyɔrɔ si ye a la kabini a sera ne fɛ fɔɔ ka na se bii ma.» 4Filisiw ɲamɔgɔ nunu dimina Akisi kɔrɔ, k'a fɔ a ye ko: «A to Dawuda be kɔsegi ka ta'a ka sigiyɔrɔ la. A kana taga ni anw ye kɛlɛkɛyɔrɔ la, janko a kana anw to kɛlɛ la ka yɛlɛma an kama kɛlɛ tuma na. A bena se ka segi k'a yɛrɛ koo diya a kuntigi ye cogo di ni anw ka mɔgɔw kungolow tɛ? 5- U tun be dɔnkili la ka dɔɔn kɛ jon le kosɔn? Dawuda nin tɛ wa? N'u b'a fɔra ko:

‹Sayuli ye mɔgɔ waa damani faga,

Dawuda ye mɔgɔ waa tan tan faga.› »

6Akisi ye Dawuda wele k'a fɔ a ye ko: «Masaba kosɔn, i ye mɔgɔtilennin ye, a ka di ne ye i ka fara ne kan an ka to ka taga kɛlɛ la ɲɔgɔn fɛ, bari ne ma jalakiyɔrɔ si ye i la kabini i nana ne fɛ loon min na fɔɔ ka na se bii ma. Nga i koo man di filisiw ɲamɔgɔw le ye. 7Janko n kana koo dɔ kɛ min man di filisiw ɲamɔgɔw ye, i ka kɔsegi ka taga hɛrɛ la.» 8Dawuda y'a fɔ Akisi ye ko ale ye mun le kɛ. Ko a ye kojugu jumɛn le ye ale seen kɔrɔ kabini a ser'a fɛ fɔɔ ka na se bii ma, min be kɛ sababu ye ale te se ka ta'a ka masacɛ n'a matigi juguw kɛlɛ. 9Akisi y'a jaabi ko: «Ne y'o lɔn. I koo ka di ne ye i n'a fɔ Ala ka mɛlɛkɛ, nga filisiw ɲamɔgɔw le y'a fɔ ko e te taga ni olu ye fewu kɛlɛ la. 10Sisan, sini sɔgɔma joona, i ka wili, i n'i kuntigi ka baaraden minw tugura i kɔ. Aw ka wili sɔgɔma joona, ni kɛnɛ cira ka ɲa dɔrɔn, aw ye taga.» 11Dawuda n'a kɔmɔgɔw wilila sɔgɔmada joona ka kɔsegi ka taga filisiw ka jamana na. Filisiw tagara Zizireyɛli.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index