Search form

Sam fɔlɔ 3

Samuyɛli be kɛ sarakalasebaga ye

1Kanbelennin Samuyɛli kɔni, ale tun be baara kɛra Masaba ye Eli gɛrɛfɛ. O tuma na, Masaba tun te to ka kuma u fɛ tuma bɛɛ, a tun te foyi yira u la tuma caaman fana.

2Loon dɔ sufɛ, Eli tun lanin be a ka layɔrɔkɔrɔ la. O y'a sɔrɔ a ɲaa tun cɛnna, a tun te yeli kɛ tugu. 3Samuyɛli fana tun lanin be Masaba batoso kɔnɔ Ala ka layidu taamasiɲɛ kɛsu bilayɔrɔ la n'a be sinɔgɔra. O y'a sɔrɔ Ala ka fitinɛ tun ma faga fɔlɔ. 4O tuma na, Masaba ye Samuyɛli wele. A y'a jaabi ko: «Naamu», 5ka wili ka boli ka taga Eli fɛ, k'a fɔ a ye ko: «Ne nana, bari e ye ne wele.» Eli y'a jaabi ko: «Ne ma i wele, kɔsegi ka taga la.» A kɔsegira ka taga la. 6Masaba ye Samuyɛli wele tugu. Samuyɛli wilila ka taga Eli fɛ k'a fɔ ko: «Ne nana, bari e ye ne wele.» Eli y'a jaabi ko: «N deen, ne ma i wele, kɔsegi ka taga la.» 7O y'a sɔrɔ Samuyɛli tun ma Masaba lɔn fɔlɔ, ani Masaba tun ma kuma a fɛ fɔlɔ ka ye.

8Masaba ye Samuyɛli wele tugu, a siɲɛ sabanan na. A wilila ka taga Eli fɛ tugu k'a fɔ ko: «Ne nana, bari e ye ne wele.» O tuma na, Eli y'a faamu ko Masaba le tun be deen nin welela. 9A y'a fɔ a ye ko: «Taga la, n'a y'i wele, i k'a fɔ ko: ‹Masaba, kuma, e ka jɔncɛ be mɛnni kɛra.› » A tagara la a ka layɔrɔ la.

10Masaba nana tugu k'a wele i n'a fɔ fɔlɔ, ko: «Samuyɛli, Samuyɛli!» A y'a jaabi ko: «Naamu, e ka jɔncɛ be mɛnni kɛra.» 11Masaba y'a fɔ a ye ko: «Ne bena koo dɔ kɛ Isirayɛlidenw cɛma min bena digi a mɛnbagaw la. 12O loon na, ne ye koo minw bɛɛ fɔ Eli n'a ka soo kama, ne bena o kɛ, k'a ta o daminɛ na fɔɔ a laban na. 13Ne y'a fɔ a ye ko ne b'a ka soo jalaki, n tena u to ɲasuma la tugu fewu, a ka kojugu kama. A deenw tun be ne Ala dɔgɔya, a tun b'o kala ma, nga a ma u jalaki. 14O le y'a to ne y'a fɔ k'a gwɛlɛya a ka soo kama ko a ka somɔgɔw ka kojugu nin tena yafa sarakaw barika la, walima boɲafɛn barika la abada.»

15Samuyɛli lara fɔɔ dugu gwɛra tuma min na, a sɔrɔla ka Masaba ka soo daaw yɛlɛ. A tun be siran ka koo yirata nin fɔ Eli ye. 16Nga Eli y'a wele ko: «N deen Samuyɛli!» A y'a jaabi ko: «Naamu!» 17Eli y'a fɔ a ye ko: «Ala ye kuma jumɛn le fɔ i ye? Kana foyi dogo ne la. Ala ye koo minw bɛɛ fɔ i ye, n'i ye dɔ dogo ne la, Ala kan'a diya i la.»

18O la, Samuyɛli y'o koo bɛɛ fɔ a ye, a ma foyi dogo a la. Eli y'a fɔ ko: «Masaba lo, koo min ka d'a ye, a k'o kɛ.»

19Samuyɛli tun be boɲana ka taga ɲa, Masaba tun be n'a ye. Masaba ye kuma min bɛɛ fɔ, o bɛɛ tun be kɛ. 20K'a ta Dan mara la fɔɔ ka n'a bila Bɛriseba, Isirayɛlidenw bɛɛ tun y'a lɔn ko Samuyɛli kɛra Masaba ka kira ye.

21Masaba tun tora k'a yɛrɛ yira Silo. A tun be to k'a yɛrɛ yira Samuyɛli la o yɔrɔ la a ka kuma barika la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index