Search form

Sam fɔlɔ 30

Dawuda be amalɛkiw kɔgwɛn

1A tile sabanan loon, Dawuda n'a kɔmɔgɔw sera Sikilagi. O y'a sɔrɔ amalɛkiw tun bɔra ka na kɛlɛ kɛ Zuda mara worodugu ɲafan fɛ ani Sikilagi. U tun ye Sikilagi dugu ci k'a jɛni, 2ka musow minɛ, ani fɛɛn o fɛɛn tun be dugu kɔnɔ, mɔgɔkɔrɔba fara denmisɛnw kan. U tun ma mɔgɔ si faga u la, u tun y'u minɛ ka taga n'u ye.

3Dawuda n'a kɔmɔgɔw sera dugu kɔnɔ, u y'a ye ko dugu jɛninin lo, u ka musow ni u dencɛw ni u denmusow minɛna ka taga. 4O la, Dawuda n'a kɔmɔgɔw kasira kosɔbɛ fɔɔ u barika tagara ban, u tun te se ka kasi tugu. 5- U tun ye Dawuda ka muso fila nunu, Ayinowamu ka bɔ Zizireyɛli ni Karimɛlika Nabali ka muso Abigayɛli fana minɛ ka taga n'u ye. 6Dawuda hakili ɲagamina kosɔbɛ, bari jama tun b'a fɔra k'olu b'a bon ni kabakuru ye k'a faga. U bɛɛ dusu tun cɛnna kosɔbɛ, u dencɛw n'u denmusow kosɔn. Nga Dawuda y'a yɛrɛ jaa gwɛlɛya Masaba a ka Ala barika la.

7- A y'a fɔ sarakalasebaga Ayimelɛki dencɛ Abiyatari ye ko a ka sarakalasebagaw kuntigi ka fani ta ka na n'a ye. Ale y'o ta ka n'a di Dawuda ma. 8Dawuda ye Masaba ɲininga ko ni ale tugura jɛnkulu nin kɔ, ko a bena u sɔrɔ wa. Masaba y'a jaabi ko a ka tugu a kɔ, ko a bena u sɔrɔ ani k'a ka mɔgɔw bɔsi. 9Dawuda n'a kɔmɔgɔ mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ wilila ka taga. U tagara se Bezɔri kɔɔ daa la. Minw tun tora kɔfɛ, olu tora o yɔrɔ la. 10O kɔ, Dawuda tɛmɛna ka tugu u kɔ ni mɔgɔ kɛmɛ naani ye. O y'a sɔrɔ mɔgɔ kɛmɛ fila nunu tun sigɛnna n'u tun te se ka kɔɔ tigɛ.

11U ye Ezipitika dɔ ye kongo kɔnɔ, k'a minɛ ka na n'a ye Dawuda fɛ. U ye dumuni ni jii d'a ma a y'a min. 12U fana ye ŋɔmi d'a ma min tun dilanna ni toro ye, ka *ɛrɛzɛnjanin bɔrɔmisɛn fila d'a ma. A ye dumuni kɛ ka ban tuma min na, a ɲaa yɛlɛla, bari a tun ma dumuni kɛ ka jii min tile saba ni suu saba kɔnɔ.

13Dawuda y'a ɲininga ko a bɔra min, ko ale ye jɔn ka mɔgɔ ye. A ye Dawuda jaabi ko: «Ne ye Ezipitika ye, ne ye amalɛkicɛ dɔ ka jɔɔn ye. A tile saba le ye bii, ne kuntigi bolila ka ne to bari ne tun man kɛnɛ. 14An tun tagara Keretiw ka mara worodugu ɲafan na k'u kɛlɛ, ani Zuda kɔmɔgɔw ka mara la, ni Kalɛbu ka mara worodugu ɲafan na, ani an fana ye Sikilagi jɛni.» 15Dawuda y'a fɔ a ye ko: «I be sɔn ka ne bila sira ka taga o jɛnkulu nin fɛ wa?» A y'a fɔ Dawuda ye ko ni Dawuda be sɔn ka kali ni Ala tɔgɔ ye ko a tena ale faga, ani ko a tena ale di a kuntigi ma, ko ale be se ka taga n'a ye u yɔrɔ la.

Dawuda be se amalɛkiw kɔrɔ

16O la, cɛɛ nin tagara ni Dawuda ye. U tagar'a sɔrɔ amalɛki nunu siginin be ka yɔrɔ bɛɛ fa, n'u be dumuni kɛra ka minni kɛ, ani ka ɲanagwɛ nafolo kosɔn, u ye min sɔrɔ filisiw ni Zuda mara la. 17Dawuda y'a daminɛ k'u kɛlɛ k'a ta sɔgɔmadafɛ fɔɔ ka taga se o dugusagwɛ wuladafɛ. Mɔgɔ si ma se ka kisi, fɔɔ kanbelen mɔgɔ kɛmɛ naani minw sera ka yɛlɛ ɲɔgɔmɛw kan ka boli. 18Amalɛkiw tun ye fɛɛn o fɛɛn ta u fɛ, Dawuda sera k'o bɛɛ bɔsi, k'a ka muso fila nunu bɔsi fana. 19U ka mɔgɔ si ma tunu, mɔgɔkɔrɔba fara denmisɛn kan, dencɛ fara denmusow kan, ani fɛɛn o fɛɛn min tun tara u fɛ. Dawuda y'o bɛɛ sɔrɔ ka na n'u ye. 20Dawuda ye begɛnw bɛɛ minɛ. Mɔgɔ minw tun b'u gwɛnna, olu tun be to k'a fɔ ko nin ye Dawuda ta ye.

21Mɔgɔ kɛmɛ fila minw tun sigɛnna ka to Bezɔri kɔɔ daa la, n'u tun ma se ka taga n'a ye, Dawuda sera olu fɛ tuma min na, u wilila k'a ni jama kunbɛn. Dawuda gwɛrɛla u la n'a ka kɛlɛdenw ye k'u fo. 22Mɔgɔjuguw ni mɔgɔkolon minw bɛɛ tun tagara ni Dawuda ye, olu y'a fɔ ko: «Nunu ma taga minkɛ, an sera ka fɛɛn minw sɔrɔ k'u bɔsi, olu te foyi sɔrɔ o la, fɔɔ u ka musow n'u deenw. U ka olu minɛ ka taga.» 23Nga Dawuda y'a fɔ u ye ko: «Masaba ye fɛɛn min d'an ma, aw kana o kɛ ten, ne balimaw. A y'an mara, jɛnkulu min tun nana an kama, k'o don an bolo. 24Jɔn le bena sɔn aw ma o koo la? Mɔgɔ minw tagara kɛlɛ la ani minw tora an ka minanw kɔrɔ, u bɛɛ ka sɔrɔli bena kɛ kelen ye. U bɛɛ bena o tilan.» 25Dawuda y'o kɛ sariya ni landa ye o loon na. Fɔɔ ka na se bii ma, Isirayɛlidenw b'o bato.

26Dawuda sera Sikilagi tuma min na, a ye o fɛɛn nunu dɔw ci Zuda mara cɛkɔrɔbaw ma minw tun ye a teriw ye, k'a fɔ u ye ko: «Aw ka nunu minɛ, o ye Masaba juguw bololafɛn dɔw ye.» 27A ye dɔ ci Betɛlikaw ma, ni Aramɔtikaw ma worodugu ɲafan fɛ, ni Yatirikaw ma, 28ani Arowɛrikaw ni Sifemɔtikaw, ani Ɛsitemowakaw ma, 29ani Arakalikaw, ani ka dɔ ci yerameyɛliw ka duguw kɔnɔ mɔgɔw ma, ni keniw ka duguw kɔnɔ mɔgɔw ma, 30ani ka dɔ fana ci Orimakaw ma, ni Bɔrasankaw ma ani Atakikaw ma, 31ani ka dɔ ci Eburɔnkaw ma, ani a tun tɛmɛna yɔrɔ tɔw minw bɛɛ la n'a kɔmɔgɔw ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index