Search form

Sam fɔlɔ 31

Sayuli ka sayako

(Lok fɔlɔ 10.1-14)

1Filisiw ye Isirayɛlidenw kɛlɛ. Isirayɛlidenw bolila u ɲa, mɔgɔ caaman fagara Gilibowa kulu kan. 2U sera ka Sayuli n'a deenw dɛrɛ, u ye Zonatan ni Abinadabu ani Malikisuwa, Sayuli deenw faga. 3Kɛlɛ gwanna Sayuli kɔ kosɔbɛ. Kalatigiw y'a ye, a tun be yɛrɛyɛrɛla kosɔbɛ olu ɲa. 4Sayuli y'a fɔ a ka kɛlɛkɛminanw tabaga ye ko a ka murujan bɔ k'ale faga janko kɛnɛkɛnɛbali nunu kana ale minɛ ka tolon kɛ ale la. Nga cɛɛ nin ma sɔn, bari a tun siranna kosɔbɛ. O la, Sayuli ye murujan juu tutu k'a yɛrɛ bila ka ben a kan. 5A ka kɛlɛkɛminanw tabaga nin y'a ye a sara, ale fana ye murujan juu tutu ka bɔ ka ben a kan, ale fana sara n'a ye. 6A kɛra ten, Sayuli n'a dencɛ saba n'a ka kɛlɛkɛminanw tabaga, ani a ka mɔgɔw bɛɛ sara o loon kelen na.

7Isirayɛliden minw tun siginin be kɔkɛnɛ faan dɔ nin na, ani minw tun siginin be Zurudɛn baji kɔfɛ, olu y'a ye ko u ka mɔgɔw bolila ani ko Sayuli n'a deenw sara. Olu bɔra u ka duguw kɔnɔ ka boli k'u ka duguw to yen. Filisiw nana sigi u kɔnɔ.

8O dugusagwɛ, filisiw nana ko u bena suu nunu ka minanw ta. U ye Sayuli n'a deen saba nunu suuw lanin ye Gilibowa kulu kan. 9U ye Sayuli kuun tigɛ, k'a ka kɛlɛkɛminanw ta, ka mɔgɔw ci ka yaala Filisi jamana bɛɛ kɔnɔ k'o kibaruya fɔ u ka josow kɔnɔ ani jama ye. 10U ka joo minw tɔgɔ ko *Asitarite, u ye Sayuli ka kɛlɛkɛminanw bila olu ka soo kɔnɔ, ka Sayuli suu gwengwen dugu laminikogo kan.

11Filisiw ye fɛɛn min kɛ Sayuli la, Yabɛsi min be Galaadi mara la, o dugu mɔgɔw y'o mɛn tuma min na, 12u ka cɛfariw bɛɛ wilila ka suu bɛɛ kɛ taama na ka na Bɛtiseyan, ka na Sayuli n'a deenw bɔ kogo kan ka taga n'u ye Yabɛsi k'u jɛni. 13U y'u kolow ta ka taga u don joyiri dɔ kɔrɔ Yabɛsi, ani ka suun don tile wolonwula.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index