Search form

Sam fɔlɔ 4

1Samuyɛli tun be to k'o kuma fɔ Isirayɛli jama bɛɛ ye.

Filisiw be se Isirayɛlidenw kɔrɔ

Loon dɔ, Isirayɛlidenw bɔra k'u be taga kɛlɛ kɛ ni filisiw ye. U tagara sigi Ebɛnezɛri gɛrɛfɛ. Filisiw tun be Afɛki. 2Filisiw y'u yɛrɛ labɛn kɛlɛ kama ni Isirayɛlidenw ye. U ye kɛlɛ daminɛ. U sera Isirayɛlidenw kɔrɔ ka mɔgɔ waa naani (4 000) faga kɛlɛ yɔrɔ la. 3Isirayɛli jama kɔsegira ka na u sigiyɔrɔ la. U ka cɛkɔrɔbaw ko mun na Masaba y'a to filisiw sera olu kɔrɔ bii. U ko: «An ka taga Silo ka Masaba ka layidu taamasiɲɛ kɛsu ta, ka na n'a ye an cɛma, a ka na an bɔsi an juguw bolo.»

4- Jama ye mɔgɔw ci ka taga Silo. U kɔsegira ni Masaba, Setigi ka layidu taamasiɲɛ kɛsu ye, min siginin be *serubɛnw cɛma. Eli ka deen fila Ofini ni Pinasi fana tun nana ni kɛsu nin ye. 5Kɛsu nin sera tuma min na, Isirayɛlidenw bɛɛ pɛrɛnna kosɔbɛ ni nisɔndiya ye fɔɔ dugukolo yɛrɛyɛrɛla. 6O mankan nin sera filisiw ka sigiyɔrɔ la. Olu ko: «Pɛrɛnkan min be bɔra Eburuw ka sigiyɔrɔ la ten, o kɔrɔ ye mun ye?» U y'a mɛn ko Masaba ka layidu taamasiɲɛ kɛsu le sera u ka sigiyɔrɔ la tuma min na, 7u siranna, bari u tun lar'a la ko batofɛn dɔ nana Isirayɛlidenw ka sigiyɔrɔ la. U ko: «Bɔnɛ ye an ta ye! Bari o ɲɔgɔn ma kɛ ka ye fɔlɔ. 8Bɔnɛ ye an ta ye! Jɔn le bena an kisi o batofɛn barikaman nunu ma? Batofɛnw lo minw ye Ezipitikaw tɔɔrɔ ni tɔɔrɔ sifa bɛɛ ye kongokolon kɔnɔ. 9Aw filisiw k'aw jaa gwɛlɛya ka kɛ cɛɛw ye, janko aw fana kana tila ka kɛ Eburu nunu ka jɔɔnw ye, i n'a fɔ olu kɛra aw ta ye cogo min na. Aw k'aw yɛrɛ kɛ cɛɛw ye ka kɛlɛ kɛ!»

10Filisiw ye kɛlɛ wili, u sera Isirayɛlidenw kɔrɔ. Olu kelen kelen bɛɛ bolila ka taga u ka sigiyɔrɔ la. U barika tun boɲana Isirayɛlidenw ma kosɔbɛ fɔɔ u ye mɔgɔ waa bi saba (30 000) faga u cɛma. 11U ye Ala ka layidu taamasiɲɛ kɛsu bɔsi, Eli ka deen fila Ofini ni Pinasi fana sara.

Eli ka saya

12Bɛnzamɛn kɔmɔgɔ dɔ bɔra kɛlɛ yɔrɔ la ka boli ka taga Silo o loon kelen na. A ka fani tun farannin be, buguri tun b'a kuun na. 13A sera tuma min na, o y'a sɔrɔ Eli tun siginin be a ka sigilan kan sirada la ka kɔnɔni kɛ, bari a hakili tun ɲagaminin be Ala ka layidu taamasiɲɛ kɛsu kosɔn. Cɛɛ dontɔ dugu kɔnɔ, a ye kibaruya nin fɔ, dugumɔgɔw bɛɛ kulera. 14Eli y'o kulekan mɛn. A y'a fɔ ko: «Nin mankan nin kɔrɔ ye mun ye?» Cɛɛ nin bolila ka na kibaruya nin fɔ a ye. 15O y'a sɔrɔ a sii tun ye saan bi kɔnɔntɔn ni seegi ye, a ɲaa tun cɛnna, a tun te yeli kɛ tugu. 16Cɛɛ nin y'a fɔ a ye ko: «Ne bɔra kɛlɛ yɔrɔ la, ne bolila ka bɔ yen bii yɛrɛ.» Eli y'a ɲininga ko: «Mun le kɛra, n deen?» 17Mɔgɔ min tun nana ni kibaruya nin ye, ale y'a jaabi ko: «Isirayɛlidenw bolila filisiw ɲa, u caaman fagara. I ka deen fila Ofini ni Pinasi fana sara, Ala ka layidu taamasiɲɛ kɛsu bɔsira.» 18Cɛɛ nin ye Ala ka layidu taamasiɲɛ kɛsu koo fɔ dɔrɔn, Eli bɔra sigilan kan ka ben a kɔfɛ soda gɛrɛfɛ yen. A kaan karila, a sara, bari a tun kɔrɔla, a fana tun ka bon kosɔbɛ. A tun kɛra Isirayɛlidenw ka ɲamɔgɔ ye saan bi naani kɔnɔ.

19Eli dencɛ Pinasi ka muso tun kɔnɔman lo, a jigiwaati tun sera fana. A ye Ala ka layidu taamasiɲɛ kɛsu minɛko mɛn filisiw fɛ dɔrɔn, n'a birancɛ n'a cɛɛ ka sayako, a sonsorila ka wolo, bari tiin karabara ka ben a kan. 20A tun be ɲini ka sa. Muso minw tun b'a dɛmɛna, olu y'a fɔ a ye ko: «I kana siran, i ye dencɛ le sɔrɔ.» Nga a ma u jaabi, a yɛrɛ ma o kɔlɔsi. 21A ye deen nin tɔgɔ la ko Ikabɔdi, o kɔrɔ ko nɔɔrɔ te yen tugu. A ko: «Ala ka nɔɔrɔ bɔra Isirayɛlidenw cɛma.» A y'o fɔ Ala ka layidu taamasiɲɛ kɛsu minɛko kama, n'a birancɛ n'a cɛɛ ka saya kama. 22O la, a y'a fɔ ko: «Ala ka nɔɔrɔ bɔra Isirayɛlidenw cɛma, bari Ala ka layidu taamasiɲɛ kɛsu bɔsira u la.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index