Search form

Sam fɔlɔ 6

Filisiw be Ala ka layidu taamasiɲɛ kɛsu kɔsegi

1Masaba ka layidu taamasiɲɛ kɛsu ye kalo wolonwula kɛ filisiw ka jamana na. 2O la, filisiw y'u ka murutigiw ni lagwɛlikɛlaw wele k'u ɲininga ko: «An ka kan ka mun le kɛ ni Masaba ka layidu taamasiɲɛ kɛsu ye? An ka kan k'a kɔsegi k'a ci a bɔyɔrɔ la cogo min na, aw k'o fɔ an ye.» 3U y'u jaabi ko: «Ni aw be Isirayɛlidenw ka Ala ka layidu taamasiɲɛ kɛsu kɔsegi, aw kan'a ci gwansan, aw k'aw ka fili yafa saraka bɔ fɔlɔ. O la, aw bena kɛnɛya, ani k'a faamu fɛɛn min y'a to a bolo tun b'aw kan tuma bɛɛ.» 4U y'u ɲininga ko: «An bena saraka jumɛn le bɔ an ka kojugu kosɔn?» Sarakalasebaga nunu y'a fɔ u ye ko: «Ka kɛɲɛ ni aw ɲamɔgɔw daa ye, aw ka kookoo falennin jaa duuru ni ɲinan jaa duuru dilan ni sanu ye, k'o d'a ma. Bari o bana kelen le ye aw, n'aw ɲamɔgɔw minɛ. 5Aw ka kookoo falennin jaaw ni ɲinan jaaw dilan minw be jamana cɛnna, ka boɲa la Isirayɛli ka Ala kan. N'a sɔrɔ a ben'a bolo bɔ aw, n'aw ka batofɛnw ni aw ka jamana kan. 6Mun na aw b'aw dusu gwɛlɛya, i n'a fɔ Ezipitikaw n'u ka masacɛ tun y'a kɛ cogo min na? O Ala nin le tun ma olu tɔɔrɔ, fɔɔ u sɔnna ka sira di Isirayɛlidenw ma wa? 7Sisan aw ka wotorokura dilan. Misi minw ma sɛnɛ kɛ ka ye, ni denfitiniw b'u fɛ, aw k'olu fila minɛ, ka wotoro nin siri olu la. Aw ka deen nunu minɛ k'u don wɛɛrɛ kɔnɔ tugu. 8O kɔ, aw ka Masaba ka layidu taamasiɲɛ kɛsu ta k'o bila wotoro nin kan. Aw ye fɛɛn minw dilan ni sanu ye k'o kɛ aw ka fili yafa saraka ye, aw k'olu don kɛsu dɔ kɔnɔ k'o sigi a gɛrɛfɛ. Aw k'a to a be taga. 9Aw ka to k'a kɔlɔsi. N'a ye sira minɛ min be taga Bɛtisɛmɛsi faan na a ka jamana na, o kɔrɔ ko Masaba le tun ye nin kojuguba kɛ an na. N'o ma kɛ, an ben'a faamu ko ale bolo tun te an kan, ko tɔɔrɔ nin sera an ma dɔrɔn.» 10Mɔgɔ nunu y'o kɛ. U ye wotoro siri misi fila la, denfitiniw be minw fɛ, k'o denfitiniw minɛ k'u datugu wɛɛrɛ kɔnɔ. 11U ye Masaba ka layidu taamasiɲɛ kɛsu bila wotoro kan, ni kɛsu dɔ nin, ɲinanjaw ni kookoo falennin jaa minw dilanna ni sanu ye be min kɔnɔ. 12Misiw ye Bɛtisɛmɛsi sira minɛ ka tilen n'u be taga n'a ye ka to ka kasi, u ma faran kinibolo fɛ walima numanbolo fɛ. Filisiw ka ɲamɔgɔw tugura u kɔ fɔɔ ka taga se Bɛtisɛmɛsi mara daan na. 13Bɛtisɛmɛsikaw tun be sumantigɛ la kɔkɛnɛ na. U ko u be filɛli kɛ, u ye Ala ka layidu taamasiɲɛ kɛsu natɔ ye, u nisɔndiyar'a kosɔn. 14A sera Zozuwe ka foro kɔnɔ, min bɔra Bɛtisɛmɛsi, a lɔra o yɔrɔ la, kabakuru belebeleba dɔ gɛrɛfɛ. U ye wotoro nin lɔgɔ ci ka misi nunu bɔ saraka jɛnita ye Masaba ye. 15Levi kɔmɔgɔw ye Masaba ka layidu taamasiɲɛ kɛsu jigi ni kɛsu dɔ nin, fɛɛn minw tun dilanna ni sanu ye, olu tun b'o kɔnɔ, k'u bila kabakuru belebeleba nin kan. Bɛtisɛmɛsikaw ye saraka jɛnita bɔ Masaba ye o loon na, ani saraka wɛrɛw. 16Filisiw ka ɲamɔgɔ duuru nunu y'o ye, u kɔsegira o loon kelen na yen ka taga Ekurɔn.

17Filisiw tun ye kookoo falennin jaa minw dilan ni sanu ye k'u kɛ fili yafa saraka ye Masaba ma, o le ye nunu ye. Kelen tun ye Asidɔdi ta ye, kelen tun ye Gaza ta ye, kelen tun ye Asikalɔn ta ye, kelen tun ye Gati ta ye, kelen fana tun ye Ekurɔn ta ye. 18Filisiw ka ɲamɔgɔw tun be dugu barikaman, walima dugu gwansan minw mara, ɲinanja minw tun dilanna ni sanu ye, olu tun kɛɲɛnin be n'o dugu nunu daa ye. Masaba ka layidu taamasiɲɛ kɛsu tun bilara kabakuru belebeleba min kan, ale be yen halibi Zozuwe ka foro la, min bɔra Bɛtisɛmɛsi.

19Bɛtisɛmɛsikaw ye Masaba ka layidu taamasiɲɛ kɛsu filɛ minkɛ, o la, Masaba y'u dɔw faga. A ye mɔgɔ bi wolonwula faga u cɛma. Jama dusu kasira, bari Masaba tun y'u tɔɔrɔ kosɔbɛ. 20O yɔrɔ mɔgɔw y'a fɔ ko: «Jɔn le be se ka lɔ Masaba ɲakɔrɔ, Ala senuman? A ka layidu taamasiɲɛ kɛsu ka kan ka taga min ka bɔ an kɔrɔ?» 21U ye mɔgɔw ci ka ta'a fɔ Kiriyatayimukaw ye ko: «Filisiw kɔsegira ka na ni Masaba ka layidu taamasiɲɛ kɛsu ye, aw ka n'a ta ka taga n'a ye aw fɛ.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index